Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Rafał Stęgierski
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Opanowanie podstaw języka PHP
C2 - Opanowanie umiejętności tworzenia aplikacji konsolowych
C3 - Opanowanie umiejętności posługiwania się wybranymi wzorcami projektowymi projektowymi
C4 - Opanowanie umiejętności tworzenia prostych aplikacji webowych
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

W1 Zna protokoły komunikacji stosowane w sieci WWW
K_W01
K_W02
K_W07
X2A_W01
X2A_W04
X2A_W06

W2 Zna składnię języka PHP.
K_W01
K_W02
K_W07
X2A_W01
X2A_W04
X2A_W06

W3 Potrafi omówić podstawy programowania obiektowego w PHP.
K_W01
K_W02
K_W07
X2A_W01
X2A_W04
X2A_W06

W4 Potrafi opisać podstawowe wzorce projektowe.
K_W01
K_W02
K_W07
X2A_W01
X2A_W04
X2A_W06UMIEJĘTNOŚCI

U1 Umie zainstalować i skonfigurować niezbędne oprogramowanie.
K_U02
K_U05
K_U19
X2A_U04
X2A_U07

U2 Umie analizować zapytania i odpowiedzi wykonywane w dowolnej aplikacji internetowej
K_U02
K_U05
K_U19
X2A_U04
X2A_U07

U3 Potrafi pisać kod obiektory PHP przetwarzający stringi, tablice, tablice napisów oraz kod HTML
K_U02
K_U05
K_U19
X2A_U04
X2A_U07

U4 Potrafi tworzyć proste aplikacje internetowe w wybranym frameworku.
K_U02
K_U05
K_U19
X2A_U04
X2A_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej
ćwiczenia indywidualne
praca grupowa nad projektem
pokaz połączony z prezentacją
dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Sieć WWW
a. Protokół http
b. Zapytania GET oraz POST
c. Przetwarzanie po stronie klienta
d. Przetwarzanie po stronie serwera
e. REST
f. Transfer synchroniczny i asynchroniczny (AJAX)
2. Składnia języka PHP
a. Instrukcje wyjściowe i napisy
b. Stałe, zmienne, wyrażenia i operatory
c. Instrukcje sterujące
d. Funkcje w PHP
e. Standardy kodowania
3. Programowanie obiektowe
a. Klasy i obiekty
b. Konstruktory, destruktory i klonowanie
c. Składowe
d. Dziedziczenie
e. Specyfikatory widoczności składowych
f. Składowe statyczne
g. Stałe
h. Klasy abstrakcyjne
i. Interfejsy
j. Wyjątki
k. Klasy i metody finalne
l. Metody magiczne
m. Wywołania zwrotne, funkcje anonimowe i domknięcia
n. Przestrzenie nazewnicze
4. Wzorce projektowe
a. Podstawowe informacje o wzorcach projektowych
b. Wybrane wzorce projektowe:
i. Singleton
ii. Factory Method
iii. Decorator
iv. Facade
v. Interpreter
vi. Strategy
vii. Observer
5. Oprogramowanie ORM
6. Oprogramowanie framework
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W1
Opisać mechanizm klient/serwer,
Wymienić przykładowe zapytania i odpowiedzi
Umie sprawdzić zapytanie i odpowiedź generowane w konkretnym przypadku
Umie odnaleźć specyfikację protokołu HTTP
Wyjaśnić mechanizm uruchamiania aplikacji internetowej pisanej w PHP
Umie napisać skrypty wysyłające proste zapytania HTTP

W2
Potrafi wyjaśnić rolę standardów kodowania
Zna stałe, zmienne, wyrażenia, operatory, instrukcje sterujące oraz funkcje
Potrafi wyjaśnić rolą Wyjątków

W3
Rozumie klasy i obiekty
Potrafi wyjaśnić rolę konstruktorów, destruktorów i klonowanie
Zna i rozumie składowe, dziedziczenie, specyfikatory widoczności składowych, składowe statyczne i stałe klasy
Zna i rozumie klasy abstrakcyjne oraz interfejsy

W4
Rozumie celowość stosowanie wzorców projektowe.
Potrafi opisać wybrane wzorce.
Potrafi podać przypadki urzycia wybrnych wzorców.


U1
Umie zainstalować i skonfigurować niezbędne oprogramowanie.

U2
Umie analizować zapytania i odpowiedzi wykonywane w dowolnej aplikacji internetowej

U3
Potrafi samodzielnie pisać obiektowy kod PHP przetwarzający stringi, tablice, tablice napisów oraz kod HTML

U4
Potrafi tworzyć proste aplikacje internetowe w wybranym frameworku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. W. Gajda: PHP. Praktyczne projekty, Helion, Gliwice 2009
2. Matt Zandstra: PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia. Wydanie III, Helion, Gliwice 2011
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. W. Gajda: Symfony w przykładach, Helion, Gliwice 2011
2. W. Gajda: Zend Framework, Helion, Gliwice 2011
3. W. Gajda: PHP, MySQL i MVC, Helion, Gliwice 2010
INNE POMOCE DYDAKTYCZNE:
1. http://symfony.com/doc/current/
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę