Genetics (classes) (ćwiczenia) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr hab. Hieronim Golczyk prof. KUL
Organising unit:Faculty of Science and Health - Instytut Nauk Biologicznych
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:English
Course objective
C1. Extending the knowledge about genetic mechanisms, phenomenons, terms and terms. Presenting basic theoretical genetic.
C2. Presenting chosen techniques and human genetic disorders.
C3. Improving the ability for solving genetic tasks/problems
Prerequisites
Finishing the course: „Basis of Cytophysiology and Ontogenesis”
Learning outcomes
Wiedza:
- Zna i rozumie zjawiska, pojęcia i terminy genetyczne, i potrafi je zdefiniować. Potrafi wyjaśnić podstawowe modele teoretyczne stosowane w genetyce i omówić wybrane choroby genetyczne człowieka: K_W01.
- Ma podstawową wiedzę z zakresu genetyki i technik stosowanych w genetyce i ich praktycznego wykorzystania: K_W07.
- Ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa: K_W09

Umiejętności:
- Stosuje wybrane podstawowe techniki i narzędzia badawcze: K_U01.
- Przeprowadza obserwacje i wykonuje podstawowe pomiary: K_U02.
- Potrafi posługiwać się mikroskopem świetlnym, samodzielnie przygotować preparat mikroskopowy, prowadzić i udokumentować obserwacje mikroskopowe: K_U03.
- Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany w zakresie obejmującym zagadnienia genetyki. Potrafi rozwiązywać wybrane typy zadań
genetycznych/problemów: K_U07.
- Stosuje wybrany podstawowy test statystyczny do analizy dziedziczenia cech: K_U17.

Kompetencje społeczne:
- Rozumie potrzebę pogłębiania i aktualizacji wiedzy i umiejętności, jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych: Rozumie potrzebę pogłębiania i aktualizacji wiedzy i umiejętności, jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych K_K01.
- Wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji. Wykazuje dbałość o powierzony sprzęt oraz inne nawyki niezbędne do pracy
w laboratorium. Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy własnej i innych: K_K02, K_K03.
Teaching method
Laboratory and conceptual practice, work with text and computer, collaborating in small groups.
Teaching aids requirements:
Using audiovisual presentation (computer projector), computer equipment and the laboratory equipment, e.g. microscopes, apparatus for DNA-electrophoresis, PCR.
Course content description
Practicing (solving genetic exercises, tasks) with the basic genetic concepts, e.g. Mendel’s laws, gene interactions, quantitative traits, pedigree trees, gene linkages, population genetics, human genetics. Barr body, genetic diseases in humans and animals. Sex linkage. Using statistical tools for analyzing crossing data. The course of mitosis and meiosis on cytological preparations. Techniques of cytological analysis and microscope observations. Mutations on the gene and chromosome level. Using cytogenetic and genetic techniques (chromosomal preparations, microscope techniques, DNA-electrophoresis, PCR) in the laboratory. Exploiting the internet services for retrieving genetic data.
Forms of assessment
Tests and/or oral evaluation (80%), activity (20%).

Wiedza:
Na ocenę 2: Student nie zna i nie rozumie zjawisk, pojęć, modeli, technik i terminów genetycznych i nie potrafi ich zdefiniować i wyjaśnić. Nie ma wiedzy na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Na ocenę 3: Student posiada bardzo ogólną i chaotyczną wiedzę. Często dokonuje nieprawidłowych interpretacji i podaje błędne definicje. Generalnie student popełnia sporo błędów logicznych.
Na ocenę 4: Student posiada uporządkowaną wiedzę. Generalnie dokonuje prawidłowych interpretacji i podaje poprawne definicje, popełnia mało błędów logicznych i merytorycznych.
Na ocenę 5: Student posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę. Generalnie nie popełnia błędów logicznych i merytorycznych.

Umiejętności:
Na ocenę 2: Student nie potrafi zastosować wybranych podstawowych technik i narzędzi badawczych, nie potrafi przeprowadzać wybranych obserwacji i podstawowych pomiarów, nie potrafi posługiwać się mikroskopem świetlnym, samodzielnie wykonać preparat mikroskopowy, prowadzić i udokumentować obserwacje mikroskopowe, nie potrafi uczyć się samodzielnie w sposób ukierunkowany zakresie obejmującym zagadnienia genetyki. Nie potrafi rozwiązywać wybranych typów zadań/problemów genetycznych, nie potrafi zastosować wybranego podstawowego testu statystycznego do opisu dziedziczenia cech.
Na ocenę 3: Student w stopniu minimalnym aczkolwiek wystarczającym do zaliczenia przedmiotu potrafi: zastosować wybrane podstawowe techniki i narzędzia badawcze, przeprowadzać wybrane obserwacje i podstawowe pomiary, posługiwać się mikroskopem świetlnym, samodzielnie wykonać preparat mikroskopowy, prowadzić i udokumentować obserwacje mikroskopowe, uczyć się samodzielnie w sposób ukierunkowany w zakresie obejmującym zagadnienia genetyki, rozwiązywać wybrane typy zadań/problemów genetycznych, zastosować wybrany podstawowy test statystyczny do opisu dziedziczenia cech. Z dużą pomocą prowadzącego analizuje tekst naukowy i formułuje rozwiązanie problemów. Nie potrafi bezbłędnie rozwiązać wielu zadań.
Na ocenę 4: Student generalnie potrafi, aczkolwiek czasami z pewnymi błędami zastosować wybrane podstawowe techniki i narzędzia badawcze, przeprowadzać wybrane obserwacje i podstawowe pomiary, posługiwać się mikroskopem świetlnym, samodzielnie wykonać preparat mikroskopowy, prowadzić i udokumentować obserwacje mikroskopowe, uczyć się samodzielnie w sposób ukierunkowany w zakresie obejmującym zagadnienia genetyki, rozwiązywać wybrane typy zadań/problemów genetycznych, zastosować wybrany podstawowy test statystyczny do opisu dziedziczenia cech. Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny korzysta z niej na zajęciach. Z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane problemy. Dobrze sobie radzi z rozwiązywaniem zadań i nie popełnia często błędów.
Na ocenę 5: Student potrafi generalnie bez błędów zastosować wybrane podstawowe techniki i narzędzia badawcze, przeprowadzać wybrane obserwacje i podstawowe pomiary, posługiwać się mikroskopem świetlnym, samodzielnie wykonać preparat mikroskopowy, prowadzić i udokumentować obserwacje mikroskopowe, uczyć się samodzielnie w zakresie obejmującym zagadnienia genetyki, rozwiązywać wybrane zadania genetyczne. Samodzielnie rozwiązuje stawiane problemy z uzasadnieniem wyboru ich rozwiązania. Generalnie bezbłędnie rozwiązuje zadania/problemy genetyczne.

Kompetencje społeczne:
Ocena 2: Student nie wykazuje w/w kompetencji, jest nieaktywny.
Ocena 3: Student w stopniu minimalnym, ale wystarczającym do zaliczenia wykazuje się w/w kompetencjami, jest bierny na zajęciach.
Ocena 4: Student generalnie wykazuje się w/w kompetencjami. Aktywnie zdobywa wiedzę i jest średnio aktywny na zajęciach.
Ocena 5: Student w pełni wykazuje w/w kompetencje, jest bardzo aktywny.
Required reading list
required reading:
- Winter P.C., Hickey G.I., Flechter H.I. 2005. Genetyka. PWN
- Drewa G., Ferenc T. 2003. Podstawy genetyki. Dla studentów i lekarzy. Elsevier Urban & Partner.
- Charon K.M., Świtoński M. 2009. Genetyka zwierząt. PWN.

recommended reading:
Reece R.J. 2004. Analysis of Genes and Genomes. Wiley and Sons Ltd.

Internet resources:
http://www.kumc.edu/gec/ , http://www.macroevolution.net/,
http://www.ndsu.edu/pubweb/~mcclean/plsc431/popgen/popgen1.htm
http://www.geneticseducation.nhs.uk/browse-resources
Field of study: Biotechnology
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year II - Semester 4
Number of ECTS credits: 0
Form of assessment: Grade