Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Wojciech Paszek
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Wyrobienie nawyku czynnego uprawiania sportu i zdrowego stylu życia dorosłego człowieka,
C2- Opanowanie wybranych umiejętności ruchowych dla danej dyscypliny sportowej,
C3- Działania wychowawcze związane z kształtowaniem: samodyscypliny, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka, podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.
C4. Zapoznanie studentów z organizacjami działającymi w kulturze fizycznej; stowarzyszenia, kluby.
Wymagania wstępne
W1. Podstawowy poziom sprawności fizycznej.
W2. Brak przeciwwskazań lekarskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 01 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W 02 ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej
W 03 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
W 04 ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym
UMIEJĘTNOŚCI
U 01 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U 02 posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U 03 prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi (zasada „fair play) w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i w życiu codziennym
U 04 potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
U 05 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K 01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
K 02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K 03 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu
Metody dydaktyczne
Pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa
Treści programowe przedmiotu
1. Sporty indywidualne (tenis stołowy):
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
- nauka i doskonalenie techniki z zakresu dyscypliny sportu:
*Nauka prawidłowego trzymania rakietki i unoszenia piłeczki na rakietce
*Nauka podbijania piłeczki (forhendem; bekhendem; łączenie podbijania stroną forhendową i bekhendową w miejscu i wruchu)
*Nauka odbijania piłeczki od ściany.
*Nauka podstawowych uderzeń (przebicie, półwolej; nauka podania piłki; doskonalenie podania i odbioru piłki)
*Doskonalenie podstawowych uderzeń (podanie, półwolej).
Doskonalenie opanowanych umiejętności w trakcie gry na punkty
Gry kontrolne
- wdrożenie do samodzielnych ćwiczeń fizycznych,
- wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup mięśniowych,
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej dyscypliny sportu,
- organizacja turniejów i zawodów,
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 100% obecność oraz aktywność studenta w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Klimkowski Tadeusz Tenis stołowy. Technika i metodyka treningu. Wydawnictwo Gdańskie, 1995
Kulczycki Ryszard Tenis stołowy bez tajemnic. Gorzów Wielkopolski, PZTS, GKS \"Gorzovia\", 2002
Matus Dorota Atlas ćwiczeń i podstawy nauki gry w tenisa stołowego. Poznań, wyd.\"Jean Marc\", 1997
Trześniowski Roman Zabawy i gry ruchowe. Warszawa, Wyd. Szkolnei Pedagogiczne, 1995
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem