Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jarosław Dobosz
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – kształtowanie postawy prosomatycznej, prozdrowotnej i prospołecznej tj. wychowywanie w kierunku ustawicznej dbałości o ciało i zdrowie psychofizyczne poprzez aktywny styl życia w powiązaniu z pozytywnymi wartościami sportu (zasada fair play, współdziałanie w grupie, współodpowiedzialność w zespole, samodyscyplina i samokontrola, dystans do sukcesów i porażek, szacunek do przeciwnika, systematyczność i konsekwencja w dążeniu do celu, dialogowa i integracyjna rola sportu).
C2 – wzmocnienie zdrowia
C3 – zapoznanie z podstawowym zasobem ćwiczeń ogólnorozwojowych i ćwiczeń związanych ze specyfiką danej dyscypliny indywidualnej
C4 - opanowanie podstawowych umiejętności technicznych i zastosowania ich w taktyce danej dyscypliny indywidualnej
Wymagania wstępne
W1 – brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych
W2 – podstawowy poziom sprawności ogólnej (fizycznej)
W3 – podstawowy zakres wiadomości z dziedziny kultury fizycznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W02 - ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie biologicznym i fizjologicznym
W03 - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
UMIEJĘTNOŚCI
U01- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U02 - posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U03 - potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
U04 - prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi (zasada „fair play)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K02- rozumie potrzebę uczenia się oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
Metody dydaktyczne
1.Metody realizacji zadań ruchowych: naśladowcza, ścisła, zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna, bezpośredniej celowości ruchu, programowego usprawniania się.
2.Metody kreatywne: prób i błędów, ruchowej ekspresji twórczej, problemowa
3.Metody intensyfikujące zajęcia ruchowe: wiązanie ruchu z rytmem i muzyka, zadania dodatkowe, metoda stacyjna, tor przeszkód i ścieżka zdrowia
4.Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna, kombinowana
5.Metody kształtowania cech motorycznych:
a) siły: maksymalnych obciążeń, minimalnych obciążeń, maksymalnych powtórzeń, izometryczna, obwodowa, wytrzymałościowo-siłowa, body building training.
b) wytrzymałości: ciągła, powtórzeniowa, interwałowa.
6.Metody wychowania (oddziaływania wychowawczego):
a) indywidualne: nagradzania i karania, perswazji, modelowania, zadaniowa
b) grupowe: kształtowania odniesienia porównawczego, nacisku grupowego, kształtowania systemu ról i norm grupowych, kształtowania grypowych wzorców życia
7.Metody podawania i zdobywania wiadomości z kultury fizycznej: pokaz (oglądowa), opis, pogadanka, wykonywanie zadań ruchowych.
Treści programowe przedmiotu
1.Zapoznanie z Zasadami zaliczania zajęć wychowania fizycznego, Regulaminem korzystania z kortów tenisowych i Regulaminem BHP.
2.Historia dyscypliny, zasady i przepisy gry.
3.Zasada fair play i etykieta tenisowa w praktyce.
4.Sposoby rozgrzewki i jej rodzaje.
5.Ćwiczenia rozciągające (stretching, rozciąganie dynamiczne).
6.Ćwiczenia uspokajające.
7.Poruszanie się po korcie (bieg do przodu, bieg w tył, bieg po przekątnej, poruszanie się wzdłuż linii końcowej, naskok przed uderzeniem, praca nóg i balans masy ciała podczas uderzenia, długość kroków przy ustawieniu się do uderzenia, pozycja otwarta, pozycja półotwarta, pozycja zamknięta).
8.Ćwiczenia doskonalące technikę elementów gry (serwis, return, wolej, lob, smecz, skrót, minięcie, forhend, bekhend).
9.Ćwiczenia doskonalące taktykę gry (gra pojedyncza, gra podwójna).
10.Gry i zabawy ruchowe kształtujące sprawność motoryczną.
11.Kształtowanie sprawności fizycznej na korcie (szybkość, szybkość reakcji, wytrzymałość, siła, gibkość, koordynacja wzrokowo-ruchowa, zwinność, skoczność).
12.Wzmacnianie partii mięśni posturalnych (utrzymujących prawidłową postawę ciała).
13.Rozgrywki w grze pojedynczej.
14.Rozgrywki w grze podwójnej.
15.Testy sprawności fizycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na zaliczenie bez oceny:
1. Przygotowanie do zajęć (odpowiednie obuwie i strój sportowy, gotowość do ćwiczeń, rozgrzewka).
2. Frekwencja i systematyczność uczestnictwa w zajęciach.
3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
4. Stosunek do przedmiotu (postawa wobec przedmiotu, kultura fizyczna, punktualność).
Podstawowym sposobem weryfikacji zamierzonych efektów w pracy dydaktycznej będzie obserwacja z kryteriami oceny, kontrola obecności i przeprowadzenia rozgrzewki w dzienniczku zajęć wf ewentualnie zapis innych zdarzeń oraz uwag w tym dzienniczku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa:
1.Maszczak T. (red.): Metodyka wychowania fizycznego, wyd. skryptowe, AWF, Warszawa 2004.
2.Strzyżewski S. : Proces wychowania w kulturze fizycznej, wyd. II, WSiP, Warszawa, 1990
3.Królak A.: Tenis. Nauczanie gry, COS, Warszawa 2008
Bibliografia uzupełniające:
1.Królak A.: Tenis. Gry podwójne, COS, Warszawa 2002
2.Roetert P. E., Kovacs S. M.: Anatomia w tenisie, MUZA SA, Warszawa 2012
3.Trześniowski K.: zabawy i gry ruchowe, WSiP, wyd. 3, Warszawa 1995
4.Ljach W.: Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, COS, Warszawa 2003
5.Talaga J.: Sprawność fizyczna ogólna, testy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004
6.„Lider”
7.„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”
8.„Wychowanie Fizyczne i Sport”
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem