Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agnieszka Turska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C_C01 celem zajęć jest dokonanie zmiany w kompetencjach studenta, aby mógł w sposób w miarę swobodny porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach biznesowych z elementami terminologii IT. Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych integrując je do poziomu umożliwiającego używanie języka na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Wymagania wstępne
W_W01 zna język angielski na poziomie B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych zagadnień (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące biznesu z elementami IT,historii i struktury firm,usług i reklamy ,komunikacji, sposobu prowadzenia rozmowy z klientem, negocjowania, rozwiązywania problemów w trakcie rozmowy telefonicznej, kultury korporacyjnej w różnych krajach;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI

słuchanie
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych, złożonych tekstach na tematy dotyczące biznesu i IT, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny z dziedziny biznesu oraz studiowanego kierunku: IT;
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie nieznanych wyrazów na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
5. wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej i specjalistycznej odmianie języka.

czytanie
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów biznesowych z elementami IT, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach dotyczących biznesu o znacznej długości.

mówienie
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy biznesowe z elementami IT;
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy biznesowe, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5.wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu biznesu i studiowanej dziedziny.

pisanie
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (podanie w sprawie pracy,list formalny, zażalenie, zapytanie, składanie zamówienia, przypomnienie, ponaglenie), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym biznesu i studiowanej dziedziny:IT.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
metody nauczania praktycznego z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, praca w zespołach i praca indywidualna
Treści programowe przedmiotu
1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Past Perfect
2. Konstrukcje zdaniowe uwzględnione w programie nauczania na poziomie B2 (np. mowa zależna, strona bierna, okresy warunkowe, zdania celowe, zdania czasowe, tryb łączący [np. I wish], konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym [np. stop to do sth, stop doing sth], pytania rozłączne, [question tags], łączniki zdań, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimek nieokreślony, określony i zerowy, zaimki względne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki, pytania pośrednie)
3. Czasowniki modalne (np. can, could, should, must)
4. Materiał leksykalny w zakresie: kariera,struktura firmy, sprzedaż, usługi i reklama, komunikacja z klientem, negocjacje biznesowe,finanse,
5. Elementy języka specjalistycznego z zakresu IT: databases, computer networks, data mining, operating systems, the Internet and the World Wide Web, multimedia,
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji:
praca na zajęciach
prace domowe
prezentacja lub projekt
testy z poszczególnych działów tematycznych
wypowiedzi ustne
wypowiedzi pisemne

Kryteria oceny: 
Ocena niedostateczna: 
W Student nie zna terminów i zagadnień z zakresu biznesu z elementami IT przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego o tematyce biznesowej z elementami IT na poziomie B2.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z biznesem i IT na poziomie B2.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową. 

Ocena dostateczna: 
W Student zna wybrane terminy i zagadnienia z zakresu biznesu z elementami IT przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce biznesowej i IT na poziomie B2.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z biznesem i IT na poziomie B2.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie. 

Ocena dobra 
W Student zna większość terminów i zagadnień z zakresu biznesu zelementami IT przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce biznesowej z elementami IT na poziomie B2.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z biznesem i IT na poziomie B2. 
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie. 

Ocena bardzo dobra 
W Student zna wszystkie terminy i zagadnienia z zakresu biznesu z elementami IT przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce biznesowej i IT na poziomie B2.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z biznesem i IT na poziomie B2.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-Benchmark B2 Upper Intermediate
-Information Technology Oxford 
-Business Partner Upper Intermediate 
-Market Leader Intermediate
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę