Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C_C01 celem zajęć jest dokonanie zmiany w kompetencjach studenta, aby mógł w sposób w miarę swobodny porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach biznesowych. Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych integrując je do poziomu umożliwiającego używanie języka na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Wymagania wstępne
W_W01 zna język angielski na poziomie B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących biznesu i innych dziedzin (np. nauka, postęp techniczny, życie gospodarcze i społeczne, aktualne problemy współczesnego świata);
K_W02 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
K_W03 przedstawia złożone informacje dotyczące biznesu, historii i struktury firmy, usług i reklamy, komunikacji, sposobu prowadzenia rozmowy z klientem, negocjowania, rozwiązywania problemów przez telefon i online, kultury korporacyjnej w różnych krajach;
K_W04 rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.
UMIEJĘTNOŚCI
Pisanie:
K_U01 umie napisać krótkie listy formalne i nieformalne do klientów i instytucji w sprawie pracy, CV, listy transakcyjne zadające pytania oraz listy zawierający reklamację, przypomnienie i ponaglenie
K_U02 notuje najważniejsze informacje zawarte w prostym i przejrzystym wykładzie
Czytanie:
K_U03 umie zrozumieć ogólny i szczegółowy sens tekstów dotyczących różnych dziedzin biznesu , korespondencji biznesowej, tekstów reklamowych
K_U04 potrafi domyślić się znaczeń i intencji autora
K_U05 zna cechy charakterystyczne różnych tekstów pisanych i różnice między nimi
Mówienie:
K_U06 potrafi dostosować rejestr języka do potrzeb (język formalny/ nieformalny)
K_U07 umie wyrażać krótkie opinie, udzielać porad oraz uzyskiwać informacje dotyczących zawierania transakcji,
K_U08 bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania, zabiera głos w dyskusji i negocjacjach oraz rozmowie kwalifikacyjnej
K_U09 wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat i odpowiada krótko na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
Słuchanie:
K_U10 rozumie ogólny sens wypowiedzi w szerokim zakresie tematów biznesowych w sytuacjach komunikacyjnych podczas rozmów telefonicznych, rozmów w biurze i firmie pomiędzy pracownikami i klientami;
K_U11 potrafi wychwycić szczegółowe informacje z fragmentów wykładów lub prezentacji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K1 potrafi systematycznie dokonywać samooceny własnych umiejętności i samodzielnie uzupełniać braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi (np. słownik, Internet).
K_K2 umie samodzielnie korzystać z materiałów źródłowych (rekomendowane strony internetowe)
K_K3 potrafi przygotować krótką prezentację na zadany temat
K_K4 umie wykonać projekt indywidualny i grupowy
K_K5 potrafi współpracować z innymi w czasie zajęć w parach lub grupach
K_K6 potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce
K_K7 potrafi nawiązywać kontakty i prowadzić rozmowy w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych związanych z ogólnie rozumianymi dziedzinami biznesu używając adekwatnych do tego zwrotów
Metody dydaktyczne
metody nauczania praktycznego z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, praca w zespołach i praca indywidualna
Treści programowe przedmiotu
treści zawarte w rubryce \\\'efekty kształcenia\\\'realizowane w ramach ćwiczeń
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Potrafi samodzielnie wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Sposoby weryfikacji: test, kartkówka, krótka prezentacja, wypracowanie/list,dialogi, dyskusja
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Benchmark B2 Upper Intermediate
Business Partner Upper Intermediate
English for Information Technology 1
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę