Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Elżbieta Kolbus
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowej umożliwiającej komunikację w różnych sytuacjach życia codziennego.
C2: Rozwijanie czterech sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych) w ramach kształcenia kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2.
C3: Zdobywanie wiedzy o kulturze Włoch.
C4: Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności.
Wymagania wstępne
Znajomość języka włoskiego na poziomie elementarnym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKW1 Student opanował materiał gramatyczny i leksykalny w stopniu pozwalającym mu na komunikowanie się na poziomie B2 w zakresie głównych dziedzin życia, np.: życie rodzinne i społeczne, edukacja, praca, rozrywka, zdrowie, środowisko życia, środki masowej komunikacji.
UMIEJĘTNOŚCI
EKU1: Student rozumie wypowiedzi skierowane do niego w języku standardowym na tematy dobrze znane; potrafi wychwycić istotne informacje z różnych wypowiedzi utrzymanych w języku standardowym; jest w stanie śledzić wykład lub rozmowę, które dotyczą znanych mu spraw i dziedzin, o ile zaprezentowane są w sposób jasny i prosty.
EKU2: Student potrafi zrozumieć ogólny sens tekstu i poszczególnych jego fragmentów; jest w stanie wychwycić potrzebne, szczegółowe informacje zawarte w dłuższym, nieskomplikowanym tekście ze znanej mu dziedziny; zrozumieć interesujące go instrukcje, ogłoszenia.
EKU3: Student potrafi formułować proste wypowiedzi ustne dotyczące siebie, swojego otoczenia, codziennych i rutynowych sytuacji, przeczytanych artykułów; opowiadać o minionych wydarzeniach, planach na przyszłość, marzeniach; opisywać osoby i miejsca, uczucia i emocje; przedstawiać upodobania i preferencje; wyrażać własne stanowisko w danej kwestii i uzasadniać je. Potrafi wziąć udział w rozmowie, zaprezentować przygotowany wcześniej temat.
EKU4: Student potrafi, stosując odpowiedni rejestr, formułować proste wypowiedzi pisemne dotyczące codziennych sytuacji, otoczenia, podróży, doświadczeń i wydarzeń, przedstawiać poglądy i uczucia (opis, opowiadanie, list, e-mail, CV, krótkie i proste notatki, streszczenie).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK1: Student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych.
EKK2: Uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie.
EKK2: Inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikacyjną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika ogólnego i materiałów uzupełniających przygotowanych przez nauczyciela.
Treści programowe przedmiotu
GRAMATYKA
Wymowa i pisownia.
Rzeczowniki. Rodzajniki: określone, nieokreślone, cząstkowy.
Przyimki proste, rodzajnikowe, niewłaściwe.
Przymiotniki.
Liczebniki.
Zaimki: dzierżawcze, wskazujące, nieokreślone, pytające.
Zaimki osobowe dopełnienia bliższego i dalszego.
Partykuły zaimkowe ci i ne.
Formy nieosobowe czasowników.
Konstrukcja stare + gerundio.
Tryb oznajmujący (indicativo): czas teraźniejszy (presente), czasy przyszłe (futuro semplice i composto), czas przeszły dokonany (passato prossimo), czas przeszły niedokonany (imperfetto), czas zaprzeszły (trapassato prossimo).
Tryb przypuszczający (condizionale presente i passato).
Tryb łączący (congiuntivo presente, passato, imperfetto, trapassato).
Tryb rozkazujący (imperativo).
Strona zwrotna (forma riflessiva).
Zdania podrzędne: czasowe, przyczynowe, warunkowe.
LEKSYKA I TEMATYKA
Człowiek i jego otoczenie, nawiązywanie kontaktów, wygląd zewnętrzny i charakter, emocje i uczucia.
Dom, rodzina, małżeństwo we Włoszech, relacje międzyludzkie.
Sport. Zdrowie i ciało człowieka.
Ubranie, moda we Włoszech.
Jedzenie, lokale, gotowanie, kuchnia, dieta śródziemnomorska.
Podróże, turystyka, środki transportu.
Życie w mieście, miasta włoskie, jakość życia.
Zakupy, konsumpcja, włoskie marki i produkty.
Szkolnictwo i studiowanie we Włoszech i za granicą.
Sztuka i kultura, czas wolny.
Środowisko, przyroda, ekologia.
Nowe technologie: Internet, chat, telefon komórkowy, współczesne społeczeństwo.
Praca, zawody, poszukiwanie pracy.
Obyczaje i tradycje, przesądy, stereotypy.
Wybrane elementy geografii i historii Włoch. Problemy współczesnych Włoch.
KOMUNIKACJA
Przedstawianie się. Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących danych osobowych, wyglądu zewnętrznego, charakteru, zainteresowań. Rozmowa na temat rodziny i przyjaciół. Opisywanie rodziny, przyjaciół. Prezentacja.
Zapraszanie. Rozmowa na temat upodobań i gustów.
Rezerwowanie pokoju w hotelu, wyrażanie swojego niezadowolenia, rozmowa telefoniczna. E-mail formalny.
Przepraszanie, usprawiedliwianie się, oferowanie pomocy; pytanie o drogę i wskazywanie jej; kupowanie biletu na pociąg; mówienie o codziennych czynnościach, opisywanie dnia; pytanie i udzielanie informacji odnośnie do godzin pracy sklepów urzędów itp.
Opisywanie domu, miejsc i otoczenia.
Opisywanie części garderoby i ubioru osób. Robienie zakupów w sklepie odzieżowym. Wyrażanie upodobań, pytanie o opinię i wyrażanie opinii.
Robienie codziennych zakupów, proszenie o produkty, określanie ilości, wyrażanie preferencji.
Udzielanie instrukcji, wskazówek, rad. Podawanie przepisów. Wyrażanie gustów i preferencji kulinarnych. Rozmowa na temat jedzenia i diet.
Opowiadanie o tym, co było, minęło. Opisywanie ważnego wydarzenia.
Mówienie o swoich doświadczeniach (szkoła, studia, praca). Porównywanie systemów szkolnictwa we Włoszech i w Polsce.
Opisywanie miast, miejsc, środowiska miejskiego. Rozmowa o jakości życia i własnych preferencjach.
Opisywanie osób i otoczenia w przeszłości. Opowiadanie o podróżach, wycieczkach.
Rozmowa o środowisku i ekologii. Formułowanie hipotez i przypuszczeń.
Mówienie o własnych przyzwyczajeniach w odniesieniu do nowych technologii. E-mail formalny.
Rozmowa o znanych włoskich firmach i produktach. Udzielanie rad, wyrażanie sugestii. Wyrażanie opinii, przypuszczeń, uczuć z użyciem trybu łączącego.
Rozmowa na temat własnych aspiracji i planów zawodowych. Pisanie CV, listów formalnych (podanie o pracę, prośba o informacje). Formułowanie hipotez.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji: praca na zajęciach, prace domowe, testy z poszczególnych działów tematycznych, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne.
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności ani w indywidualnym realizowaniu zadań, ani w pracach zespołowych,
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, dialogów, nie oddaje prac pisemnych,
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia.
Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce,
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunikat.
Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach.
Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
E. Turra, Azione! (A1-B2), Imparare l’italiano con video, Loescher Editore 2017.
A. Wieczorek, Włoski nie gryzie + Włoski dla średniozaawansowanych (A1-B2), Edgard.
A. Jagowska, M. Ghirardi, Włoski aktywnie! Trening na 200 sposobów, Edgard.
Oneworlditaliano, Corso di Italiano – Lezioni di italiano con Veronica: https://www.youtube.com/watch?v=PUnnVNzaf0I&list=PLY27cJTUBR0tGFLrLcR9VDKfNyNwFnY7B
D. Piotti, G. De Savorgnani, E. Carra, Univers Italia 2.0, vol. 1-2, Alma Edizioni 2018.
F. Colombo, Attiva il lessico A2/B1, Le Monnier 2013.
J. Cattunar, Attiva il lessico B1/B2, Le Monnier 2013.
S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni 2011.
Słowniki włosko-polskie i polsko-włoskie, gramatyki języka włoskiego, tabele gramatyczne wydawnictw PONS, Wiedza Powszechna, Edgard.
Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, pochodzące z różnych podręczników i publikacji włoskich oraz z Internetu.
Ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, powtórzeniowe i utrwalające, zestawienia, tabele przygotowane przez nauczyciela.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę