Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Justyna Iskra
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1– poznawanie specyfiki i znaczenia przemian dokonujących się w obrębie współczesnej psychologii.
C2 – kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem psychologicznym, rozumienia podstawowych pojęć i terminów z zakresu współczesnej psychologii.
C3 – kształtowanie krytycznego ustosunkowania się do podejmowanych zagadnień, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy.
C4 – kształtowanie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy do sytuacji życia codziennego.
Wymagania wstępne
W1 - umiejętność uczestniczenia w dyskusji i pracy w grupie.
W2 - udział w wykładzie Kierunki współczesnej psychologii.
W3 – nastawienie na obiektywne i krytyczne myślenie.
W4 - otwartość na zdobywanie wiedzy i jej pogłębianie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student wymienia i zna główne kierunki współczesnej psychologii. K_W01 K_W02 K_W03
Student wyjaśnia relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi kierunkami współczesnej psychologii. K_W01 K_W02 K_W03
Student rozumie znaczenie terminów wywodzących się z poszczególnych kierunków współczesnej psychologii. K_W01
Student wymienia obszary praktyki psychologicznej, w ramach których znajdują zastosowanie założenia wypracowane przez poszczególne kierunki współczesnej psychologii. KW_06 KW_09

UMIEJĘTNOŚCI
Student definiuje przedmiot i założenia poszczególnych kierunków współczesnej psychologii oraz rozpoznaje praktyczny wymiar badań prowadzonych w ich ramach. K_U01 K_U03
Student trafnie wykorzystuje pojęcia wywodzące się z różnych kierunków współczesnej psychologii. K_U01
Student wyjaśnia zmiany zachodzące na gruncie współczesnej psychologii w odniesieniu do różnych koncepcji i stosowanych metod badawczych. K_U01 K_U11
Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do podejmowania prób interpretowania ludzkich zachowań. K_U01 K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest wstępnie przygotowany do porozumiewania się ze specjalistami z innych dziedzin i prezentowania psychologicznego punktu widzenia w zakresie omawianych zagadnień. K_K10
Student ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia. K_K04
Student rozumie potrzebę uczenia się oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z przyszłą pracą psychologa. K_K01
Student jest świadomy przestrzegania etycznego wymiaru podejmowanych działań.
K_K02
Metody dydaktyczne
• dyskusja,
• metody warsztatowe,
• praca z tekstem,
• praca w grupie.
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie szkoły psychologicznej i kierunku w psychologii, wymogi stawiane systemom psychologicznym wg McGeocha, perspektywy badawcze we współczesnej psychologii.
C.G Jung i A. Adler jako kontynuatorzy i opozycjoniści wobec koncepcji psychoanalizy Z. Freuda.
Neopsychoanaliza, jej założenia i praktyczne znaczenie.
E. Fromm i jego koncepcja charakteru.
Psychologia humanistyczna i pozytywna – inspiracje dla powstania psychologii humanistycznej, przedstawiciele i ich poglądy na przedmiot psychologii, główne założenia psychologii humanistycznej wg Bugentala, koncepcja potrzeb i samoaktualizacji A.H. Maslowa.
Jaki jestem czyli koncepcja obrazu siebie i samoakceptacji lub samoodrzucenia.
Perspektywa holistyczna czyli teorie cech i temperamentu: pojęcie cechy, wymiary osobowości według H. Eysencka, model „Wielkiej Piątki”.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WYMAGANIA NA ZALICZENIE:
Obecność na zajęciach.
Aktywność na zajęciach. Przygotowanie z określonej partii materiału na każde zajęcia.
Kolokwia: 2 pisemne w formie opisowej i 1 ustne na koniec semestru.

Ocena ndst (2)
nie zna terminów z zakresu omawianych koncepcji psychologicznych.;
nie potrafi wskazać podstawowych założeń głównych koncepcji psychologicznych;
nie rozumie przemian dokonujących się w obrębie współczesnej psychologii;
nie umie odnieść posiadanej wiedzy do sytuacji życia codziennego;
Ocena dst (3)
zna niektóre terminy z zakresu współczesnych koncepcji psychologicznych;
potrafi wskazać główne kierunki współczesnej psychologii;
ma świadomość przemian dokonujących się w obrębie współczesnej psychologii;
zdaje sobie sprawę z zależności pomiędzy wiedzą dotyczącą koncepcji psychologicznych a codziennym funkcjonowaniem człowieka;
Ocena db (4)
definiuje większość terminów i zna założenia współczesnych koncepcji psychologicznych;
potrafi wskazać główne kierunki współczesnej psychologii i ich przedmiot oraz proponowane metody;
potrafi wskazać główne przemiany dokonujące się we współczesnej psychologii;
potrafi wskazać na przykładzie odniesienie zdobytej wiedzy do życia codziennego;
Ocena bdb (5)
definiuje wszystkie terminy i wyjaśnia założenia z zakresu współczesnych koncepcji psychologicznych;
potrafi wyjaśnić ogólne prawidłowości przebiegu zjawisk będących przedmiotem analiz w ramach kierunków współczesnej psychologii oraz wyjaśnić zmiany dokonujące się na gruncie współczesnej psychologii w odniesieniu do różnych koncepcji psychologicznych i stosowanych metod badawczych;
potrafi precyzyjnie komunikować posiadaną wiedzę teoretyczną i podejmować dyskusję w jej zakresie, posługuje się językiem poznanych teorii w wyjaśnianiu zagadnień podejmowanych na gruncie współczesnej psychologii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
Czapiński, J. (2004). (red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.
Fromm E. (2000). Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki. Warszawa-Wrocław: PWN.
Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.
Rathus S.A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP.
Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 1. Gdańsk: GWP.
Uchnast Z. (1989). Systemy i kierunki we współczesnej psychologii. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z Psychologii w KUL 1987/88. Lublin: RW KUL, s. 11-22.
Zimbardo, P., Johnson, R., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje (t. 1, 4). Warszawa: PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Ashcraft D. (2002). Teorie osobowości. Studia przypadków. Warszawa: PWN.
Fredrickson B.L. (2011). Pozytywność. Naukowe podejście do emocji, które pomagają zmienić jakość życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Rolls G. (2011). Najciekawsze przypadki w psychologii. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
Zimbardo, P. , Gerrig, R. J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę