Statystyka opisowa (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Szubielska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przyswojenie przez uczestników podstawowych terminów i zagadnień z obszaru statystyki opisowej.
C2. Nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej warunków zastosowania poszczególnych statystyk opisowych.
C3. Nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w programie komputerowym SPSS.
Wymagania wstępne
W1. Znajomość podstawowych zagadnień matematycznych.
W2. Znajomość obsługi komputera.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Nabycie wiedzy na temat reguł stosowania statystyk opisowych (K_W09). Nabycie wiedzy o właściwym i umiejętnym posługiwaniu się narzędziami analizy statystycznej w obszarze statystyki opisowej (K_W09).

UMIEJĘTNOŚCI
Nabycie umiejętności wykorzystania programu komputerowego SPSS do opisu grup badawczych, w szczególności nabycie zdolności do wprowadzania danych do programu, sprawdzania i przekodowywania danych, wyszukiwania i porządkowania danych, sporządzania tabel liczności i wykresów, obliczania statystyk opisowych (K_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Nabycie kompetencji w zakresie wyrażania merytorycznych sądów na temat metodologicznych kryteriów badań naukowych (K_K09).
Metody dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, kierowana praca przy komputerze z użyciem programu SPSS, praca w grupie, metody warsztatowe, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1. Zmienne i skale pomiarowe.
Zajęcia 2. Tworzenie pliku danych w programie SPSS, zarządzanie danymi.
Zajęcia 3. Zarządzanie danymi c.d.
Zajęcia 4. Częstości. Graficzna prezentacja rozkładów liczebności.
Zajęcia 5. Wartości standaryzowane. Analiza przypadków odstających.
Zajęcia 6. Miary tendencji centralnej.
Zajęcia 7. Powtórzenie.
Zajęcia 8. Kolokwium z zajęć 1.-5.
Zajęcia 9. Miary zmienności.
Zajęcia 10. Skośność i kurtoza.
Zajęcia 11. Współczynniki korelacji (warunki zastosowania, interpretacja siły i kierunku korelacji).
Zajęcia 12. Współczynniki korelacji c.d.
Zajęcia 13. Powtórzenie.
Zajęcia 14. Kolokwium z zajęć 9.-12.
Zajęcia 15. Zaliczenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Aby otrzymać zaliczenie, należy wypełnić łącznie poniższe warunki: 1) Zaliczenie kolokwiów semestralnych z materiału zrealizowanego na ćwiczeniach oraz uzupełnionego lekturami podanymi przez prowadzącego zajęcia; 2) Pozytywna średnia ocena ze wszystkich wejściówek; 3) Wykonanie prac domowych i pozytywna aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową o 0,5; 4) Obecność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA Ferguson, G. A., Takane, Y. (2004). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Bedyńska, S., Cypriańska M. (red.) (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.Bedyńska, S., Cypriańska M. (red.) (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.Brzeziński J., Stachowski R. (1984). Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Górniak J., Wachnicki J. (2000). SPSS for Windows. Pierwsze kroki w analizie danych. Kraków: SPSS Polska.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę