Warsztat komunikacji społecznej (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Śliż
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/10
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 Dostarczenie wiedzy na temat podstaw i uwarunkowań komunikacji społecznej.
C 2 Rozwijanie społecznych kompetencji komunikacyjnych w pracy pedagogicznej.
Wymagania wstępne
W 1 Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii.
W 2 Chęć pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące komunikacji społecznej . Zna różne metody rozwiązywania konfliktów w komunikacji społecznej.
K_W07 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych, kulturowych uwarunkowaniach i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych i teorii oddziaływań międzyludzkich.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U12 Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole, animować do konkretnych działań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1.K_K24 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu pracy pedagoga i własnego rozwoju.
2. K K05 Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki a szczególnie personalistycznej i chrześcijańskiej.
Metody dydaktyczne
Debata, dyskusje, praca w grupach, ćwiczenia. Prezentacje multimedialne (rzutnik + komputer).
Treści programowe przedmiotu
1.Istota i podstawowe pojęcia komunikacji interpersonalne
2.Komunikacja niewerbalna
3.Komunikacja werbalna
4.Bierne i aktywne słuchanie.
5.Podstawy asertywności
6.Konflikty w relacjach międzyludzkich i ich rozwiązywanie.
7.Informacja zwrotna w pracy wychowawczej .
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2, (brak zaliczenia)
Student/ka nie przygotowała i nie poprowadziła dyskusji na podany wcześniej temat w grupie, oraz była nieobecna na więcej niż 3 ćwiczeniach

Zaliczenie na ocenę 3:
Student/ka przygotowała i poprowadziła dyskusję na podany wcześniej temat w grupie otrzymując ocenę dostateczną, jak również otrzymała tę samą ocenę za aktywność dyskusyjną podczas ćwiczeń

Zaliczenie na ocenę 4:
Student/ka przygotowała i poprowadziła dyskusję na podany wcześniej temat w grupie otrzymując ocenę dobrą, jak również otrzymała tę samą ocenę za aktywność dyskusyjną podczas ćwiczeń

Zaliczenie na ocenę 5:
Student/ka przygotowała i poprowadziła dyskusję na podany wcześniej temat w grupie otrzymując ocenę bardzo dobrą, jak również otrzymała tę samą ocenę za aktywność dyskusyjną podczas ćwiczeń
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Sujak E., ABC psychologii komunikacji, WAM Kraków 2006.
2.Bochno E., Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Wydaw. „Impuls”, Kraków 2004.
3.Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych, Wydaw. VEDA, Warszawa 1999.
4.Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Wydaw. PTP, Warszawa 1980.
5..Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego. Astrum, Wrocław 2004
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę