Organisational Culture Management (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Marek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:English
Cele przedmiotu
C1: Poznanie przez studentów istoty kultury organizacyjnej, jej złożoności i wielości ujęć
C2: Zapoznanie studentów z funkcjami kultury organizacyjnej i jej powiązaniami z innymi aspektami zarządzania organizacją
C3: Diagnoza kultury organizacji z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących
Wymagania wstępne
W1: wiedza z przedmiotu postawy zarządzania
W2: wiedza z przedmiotu zachowania organizacyjne
W3: wiedza z przedmiotu nauki o organizacji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- ma podstawową wiedzę o roli kultury w sprawnym zarządzaniu organizacją - K_W07
- ma pogłębioną wiedzę na temat zarządzania kulturą organizacyjną - K_W09
- zna kwestionariusz OCAI i metodologię jego stosowania - K_W05
UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi dostrzec rolę nieformalnych kontaktów między pracownikami - K_U01
- umie zidentyfikować wartości, na których organizacja opiera swoje działania - K_U01
- zna wartość nieformalnej kontroli przestrzegania obowiązujących norm postępowania - K_U01
- potrafi opracować zebrane wyniki badań i wyciągnąć z nich konstruktywne wnioski - K_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- potrafi uzupełniać swoją wiedzę z zakresu zarządzania kulturą organizacyjną i zastosować ją do zdiagnozowania kultury konkretnej organizacji - K_K02
- ma przekonanie, że wartości odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu organizacją - K_K05
Metody dydaktyczne
wykład w języku angielskim z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, dyskusja pod kierunkiem prowadzącego
Treści programowe przedmiotu
1. Definicje i różne ujęcia kultury organizacyjnej
2. Uwarunkowania kultury organizacyjnej
3. Składniki kultury organizacji
4. Funkcje kultury organizacyjnej
5. Metody badań kultury organizacji
6. Analiza kwestionariuszy diagnozy kultury organizacji
7. Zarządzanie przez wartości
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna:
(W) nie zna podstawowych zagadnień związanych z kulturą organizacyjną i nie rozumie jej roli w sprawnym zarządzaniu organizacją;
(U) nie rozumie roli nieformalnych kontaktów między pracownikami; nie umie zidentyfikować wartości, na których organizacja opiera swoje działania; nie rozumie znaczenia nieformalnej kontroli dla przestrzegania obowiązujących norm postępowania; nie potrafi opracować zebranych wyników badań i wyciągnąć z nich wniosków; nie potrafi użyć kwestionariusza OCAI do przeprowadzenia diagnozy kultury organizacji.
(K) nie przejawia chęci do uzupełniania swojej wiedzy;
ocena dostateczna:
(W) ma podstawową wiedzę na temat kultury organizacyjnej i jej roli w sprawnym zarządzaniu organizacją;
(U) potrafi zidentyfikować wartości, na których organizacja opiera swoje działania; potrafi zreferować znaczenie nieformalnej kontroli dla przestrzegania obowiązujących norm postępowania oraz nieformalnych kontaktów między pracownikami; potrafi opracować zebrane wyniki badań, ale nie potrafi samodzielnie wyciągnąć z nich wniosków; potrafi użyć kwestionariusza OCAI do przeprowadzenia diagnozy kultury organizacji.
(K) sporadycznie podejmuje działania w celu uzupełniania swojej wiedzy;
ocena dobra:
(W) ma pogłębioną wiedzę na temat kultury organizacyjnej i jej roli w sprawnym zarządzaniu organizacją;
(U) potrafi zidentyfikować wartości, na których organizacja opiera swoje działania; potrafi zreferować znaczenie nieformalnej kontroli dla przestrzegania obowiązujących norm postępowania oraz nieformalnych kontaktów między pracownikami; potrafi opracować zebrane wyniki badań oraz wyciągnąć z nich wnioski; potrafi użyć kwestionariusza OCAI do przeprowadzenia diagnozy kultury organizacji.
(K) aktywnie uczestniczy w zajęciach i podejmuje działania w celu uzupełniania swojej wiedzy;
ocena bardzo dobra:
(W) zna wszystkie podejmowane na zajęciach zagadnienia związane z kulturą organizacyjną i jej rolą w sprawnym zarządzaniu organizacją;
(U) potrafi zidentyfikować wartości, na których organizacja opiera swoje działania i rozumie ich znaczenie dla sprawnego działania organizacji; rozumie znaczenie nieformalnej kontroli dla przestrzegania obowiązujących norm postępowania oraz nieformalnych kontaktów między pracownikami; potrafi opracować zebrane wyniki badań oraz wyciągnąć z nich wnioski; potrafi użyć kwestionariusza OCAI do przeprowadzenia diagnozy kultury organizacji.
(K) aktywnie uczestniczy w zajęciach, rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i podejmuje w tym celu dodatkowe działania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Hofstede G, Hofstede G. J., Minkov M., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2011.
Basic literature:
Schein E., Organisational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2010.
Cameron K. S., Quinn R. E., Diagnosing and Changing Organizational Culture:
Based on the Competing Values Framework, Jossey-Bass, San Francisco 2011.
Supplementary reading:
Marek A., Zarządzanie przez kulturę organizacyjną jako sposób na rozwój potencjału pracowników, [w:] M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 107-123.
Marek A., Model wartości konkurujących w badaniu kultury organizacji samorządowych, Roczniki Ekonomii i Zarządzania 7(43)/2014, s. 271-281.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę