Statystyka opisowa (laboratorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z pojęciami, narzędziami i metodami statystyki opisowej oraz możliwościami ich wykorzystania w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych
C2 - Kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania, analizowania, prezentowania i interpretowania danych statystycznych
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w statystycznej analizie danych
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej
W2 - Podstawowa wiedza z zakresu algebry liniowej
W3 - Znajomość podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student wyjaśnia znaczenie pojęć z zakresu statystyki opisowej - K_W07
2. Student charakteryzuje metody i narzędzia opisu statystycznego - K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student dobiera metodę statystyczną do postawionego problemu - K_U03, K_U04
2. Student stosuje metody i narzędzia statystyki opisowej w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych - K_U03, K_U04
3. Student interpretuje wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych - K_U03, K_U04
4. Student przeprowadza analizy statystyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego - K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Student wykazuje aktywność w zakresie pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w obszarze statystyki opisowej - K_K01
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia praktyczne (wspólne i indywidualne rozwiązywanie zadań), metody nauczania wspierane technikami informacyjnymi, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Problematyka ćwiczeń:
1. Informacje organizacyjne. Podstawowe pojęcia statystyczne. Źródła danych statystycznych.
2. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego: szereg szczegółowy, szeregi rozdzielcze i kumulacyjne, graficzna prezentacja danych.
3. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego: szereg szczegółowy, szeregi rozdzielcze i kumulacyjne, graficzna prezentacja danych - kontynuacja.
4. Analiza struktury zbiorowości statystycznej: miary położenia.
5. Analiza struktury zbiorowości statystycznej: miary zmienności.
6. Analiza struktury zbiorowości statystycznej: miary asymetrii i koncentracji.
7. Kompleksowa analiza struktury zbiorowości statystycznej.
8. Analiza korelacji: kowariancja, współczynnik korelacji liniowej Pearsona.
9. Analiza korelacji: współczynnik korelacji rang Spearmana, badanie zależności cech jakościowych.
10. Analiza regresji: szacowanie i interpretacja parametrów liniowej funkcji regresji, ocena dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych.
11. Analiza regresji: szacowanie i interpretacja parametrów liniowej funkcji regresji, ocena dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych – kontynuacja.
12. Miary dynamiki szeregu czasowego: przyrosty (absolutne, względne), indeksy indywidualne.
13. Indeksy statystyczne: zamiana indeksów statystycznych.
14. Agregatowe indeksy wielkości absolutnych.
15. Analiza szeregów czasowych: wyodrębnianie trendu (metoda mechaniczna i metoda analityczna).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze). Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie wyników dwóch kolokwiów (80% udziału w ocenie końcowej) oraz przygotowania, pracy i aktywności na zajęciach (20% udziału w ocenie końcowej). Student zobowiązany jest zaliczyć każde z kolokwiów (zaliczenie kolokwium od 50% punktów).

Ocena niedostateczna:
(W) Student nie potrafi zdefiniować wymaganych pojęć z zakresu statystyki opisowej
(W) Student nie potrafi scharakteryzować omawianych metod i narzędzi opisu statystycznego
(U) Student nie potrafi dobrać metody statystycznej do analizowanego problemu
(U) Student nie potrafi zastosować metod i narzędzi statystyki opisowej w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych
(U) Student nie potrafi interpretować wyników analiz statystycznych
(U) Student nie potrafi przeprowadzać analiz statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
(K) Student nie bierze czynnego udziału w zajęciach, nie wykazuje aktywności w zakresie pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w obszarze statystyki opisowej

Ocena dostateczna:
(W) Student definiuje wybrane z wymaganych pojęć z zakresu statystyki opisowej
(W) Student charakteryzuje niektóre z omawianych metod i narzędzi opisu statystycznego
(U) Student w niektórych przypadkach potrafi prawidłowo dobrać metodę statystyczną do analizowanego problemu
(U) Student stosuje niektóre z omawianych metod i narzędzi statystyki opisowej w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych
(U) Student poprawnie interpretuje niektóre z wyników analiz statystycznych
(U) Student przeprowadza niektóre z wymaganych analiz statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
(K) Student uczestniczy w zajęciach. Motywowany przez prowadzącego angażuje się w rozwiązywanie problemów podczas zajęć

Ocena dobra:
(W) Student definiuje większość wymaganych pojęć z zakresu statystyki opisowej
(W) Student charakteryzuje większość omawianych metod i narzędzi opisu statystycznego
(U) Student w większości przypadków potrafi prawidłowo dobrać metodę statystyczną do analizowanego problemu
(U) Student stosuje większość z omawianych metod i narzędzi statystyki opisowej w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych
(U) Student poprawnie interpretuje większość wyników analiz statystycznych
(U) Student potrafi przeprowadzić większość z wymaganych analiz statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
(K) Student wykazuje aktywność podczas zajęć, angażuje się w proces pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie statystyki opisowej

Ocena bardzo dobra:
(W) Student definiuje wszystkie wymagane pojęcia z zakresu statystyki opisowej
(W) Student charakteryzuje wszystkie omawiane metody i narzędzia opisu statystycznego
(U) Student sprawnie i bezbłędnie dobiera metodę statystyczną do analizowanego problemu
(U) Student biegle stosuje wszystkie omawiane metody i narzędzia statystyki opisowej w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych
(U) Student poprawnie interpretuje wszystkie wyniki analiz statystycznych
(U) Student prawidłowo przeprowadza wszystkie wymagane analizy statystyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
(K) Student wykazuje bardzo dużą aktywność w rozwiązywaniu problemów podczas zajęć, w wysokim stopniu angażuje się w proces pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie statystyki opisowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Bielecka A., Statystyka dla menedżerów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, Warszawa 2016.
2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2011.

Literatura uzupełniająca:
1. Rabiej M., Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.
2. Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
3. Wierzbiński J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
4. Żyżyński J., Statystyka opisowa i matematyczna dla zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę