Geografia gospodarcza (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dawid Soszyński
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Zaznajomienie studenta z głównymi czynnikami rozwoju gospodarki.
C2-Poznanie modeli rozwoju regionów i ośrodków gospodarczych
C3-Zrozumienie procesów rządzących współczesny rozwojem gospodarczym miast i regionów
Wymagania wstępne
W1-Znajomość podstaw geografii z zakresu programu szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student definiuje podstawowe pojęcia związane z geografia gospodarczą - K_W01, K_W03
2. Charakteryzuje przyrodnicze, społeczno-kulturowe, polityczne oraz historyczne uwarunkowania działalności gospodarczej - K_W02
3. Opisuje czynniki determinujące rozwój osadnictwa i działalności gospodarczej w ujęciu przestrzennym - K_W02
4. Objaśnia najważniejsze teorie lokalizacji działalności gospodarczej - K_W02
5. Charakteryzuje procesy kształtujące relacje gospodarcze w przestrzeni krajowej i międzynarodowej - K_W11
6. Wskazuje na przyczyny dysproporcji w rozwoju gospodarczym regionów - K_W02
7. Opisuje rolę miast we współczesnej gospodarce - K_W02, K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student interpretuje zjawiska przyrodnicze, społeczno-kulturowe i polityczne kojarząc je z różnymi formami rozwoju gospodarczego miast, regionów i państw - K_U01
2. Łączy teorie i modele geograficzne z praktycznymi przykładami rozwoju regionalnego i lokalnego - K_U02, K_U01
3. Analizuje problemy gospodarcze w oparciu o zdobytą wiedzę i odpowiedni zestaw danych przestrzennych - K_U02, K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest zorientowany na ciągłe uzupełnianie wiedzy i umiejętności wynikające z dynamiki procesów ekonomicznych i zmienności relacji gospodarczych - K_K01
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną
Dyskusja kierowana
Treści programowe przedmiotu
- Termin i zakres pojęcia geografii gospodarczej
- Główne czynniki rozwoju gospodarki i osadnictwa
- Rozwój gospodarczy w ujęciu przestrzennym i czasowym (faza agrarna, industrialna i postindustrialna)
- Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej.
- Teorie lokalizacji działalności rolniczej (teoria J.H. von Thunena) , przemysłowej (teorie A. Webera i A Loscha) i usługowej (teoria ośrodków centralnych W. Christallera)
- Region ekonomiczny (teoria regionu ekonomicznego, typologia regionów, rozwój regionów i ich konkurencyjność, koncepcja klastrów)
- Wybrane procesy i modele rozwoju regionalnego (przestrzenna samoorganizacja, dyfuzja innowacji, bieguny wzrostu, model grawitacji i potencjału)
- Nierówności regionalne w Polsce – przegląd koncepcji rozwoju gospodarczego kraju od 1918r.
- Procesy urbanizacyjne. Rozwój i rola miast w gospodarce światowej i krajowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna większości czynników i uwarunkowań rozwoju gospodarczego i nie potrafi wyjaśnić omawianych na zajęciach procesów kształtujących relacje gospodarcze w przestrzeni krajowej i międzynarodowej
(U) - Student nie potrafi wskazać żadnych zależności pomiędzy cechami i zjawiskami przestrzennymi a poziomem i kierunkiem rozwoju gospodarczego
(K) - Student nie ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy i umiejętności.
Ocena dostateczna
(W) - Student zna większość czynników i uwarunkowań rozwoju gospodarczego i potrafi wyjaśnić większość omawianych na zajęciach procesów kształtujących relacje gospodarcze w przestrzeni krajowej i międzynarodowej
(U) - Student potrafi wskazać jedynie omawiane na zajęciach zależności pomiędzy cechami i zjawiskami przestrzennymi a poziomem i kierunkiem rozwoju gospodarczego
(K) - Student ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy i umiejętności.
Ocena dobra
(W) - Student zna wszystkie czynniki i uwarunkowania rozwoju gospodarczego i potrafi wyjaśnić większość omawianych na zajęciach procesy kształtujące relacje gospodarcze w przestrzeni krajowej i międzynarodowej
(U) - Student potrafi wskazać pewne zależności pomiędzy cechami i zjawiskami przestrzennymi a poziomem i kierunkiem rozwoju gospodarczego
(K) - Student ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy i umiejętności.
Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie czynniki i uwarunkowania rozwoju gospodarczego i potrafi wyjaśnić wszystkie omawiane na zajęciach procesy kształtujące relacje gospodarcze w przestrzeni krajowej i międzynarodowej
(U) - Student potrafi znaleźć i omówić zależności pomiędzy cechami i zjawiskami przestrzennymi a poziomem i kierunkiem rozwoju gospodarczego
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy i umiejętności i korzysta z podanych dodatkowych źródeł wiedzy.

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1.Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2006 (BU KUL, www.ibuk.pl)
2.Geografia gospodarcza Polski (red. I. Fierla), PWE,Warszawa 2004 (BU KUL)
3.Geografia ekonomiczna (red.K.Kuciński), Oficyna Wolter Kluwer Business, Kraków 2013 (BU KUL)
4.Podstawy geografii ekonomicznej (red.J.Wrona), PWE, Warszawa 2006 (BU KUL)
5.Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, (red. T. Bajerowski) Wyd. UWM, Olsztyn 2003 (BU KUL)

Literatura uzupełniająca
1.Holzer Z., Demografia,PWE, Warszawa 1999
2.Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej (red.I.Fierla), PWE, Warszawa 2007 (BU KUL)
3.Michalski T., Geografia społeczno-gospodarcza dla ekonomistów. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2005 (BU KUL)
4.Geografia urbanistyczna (red.S.Liszewski), PWN, Warszawa 2012
5.Otok.S.,Geografia polityczna: geopolityka, ekopolityka, globalistyka, PWN, Warszawa 2009
6.Szymańska D., Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa 2013
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin