Działalność charytatywna Kościoła katolickiego w Polsce (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 zapoznanie z podstawami działalności charytatywnej Kościoła
C2 zapoznanie z rozwojem i aktualną działalnością charytatywną Kościoła i strukturami w tym zakresie
C3 zapoznanie z instytucjami współpracującymi z Kościołem w zakresie pomocy charytatywnej
Wymagania wstępne
W1 Ogólna wiedza dotycząca działalności pomocowej
W2 Ogólna wiedza na temat działalności instytucjonalnej Kościoła
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
NR2A_W16 ma uporządkowaną wiedzę o działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego
NR2A_W19 ma podstawową wiedzę na temat polityki społecznej i o uczestnikach działalności na rzecz małżeństwa i rodziny, działalności wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej

UMIEJĘTNOŚCI
NR2A_U02 wykorzystywanie wiedzy teoretycznej
NR2A_U12 potrafi pracować w zespole i z rodziną; umie przyjmować różne role, przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych na rzecz małżeństwa i rodziny, potrafi przyjmować rolę lidera
NR2A_U14 potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, pomocowej, w tym z Kościołem katolickim, na rzecz małżeństwa i rodziny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
NR2A_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce familiologicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań na rzecz małżeństwa i rodziny, osób niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz członków ich rodzin
NR2A_K08 odznacza się rozwagą i dojrzałością w projektowaniu i realizowaniu działań na rzecz małżeństwa i rodziny; potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny. Prezentacja multimedialna. Dyskusja. Praca w grupach.
Treści programowe przedmiotu
Posługa miłosierdzia w Kościele
Istota i teologiczne podstawy działalności charytatywnej Kościoła
Podmiot działalności charytatywnej Kościoła
Przedmiot charytatywnej działalności Kościoła
Środowiska działalności charytatywnej
Formacja charytatywna
Formy i zakres działalności charytatywnej
Kierunki działalności charytatywnej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA

WIEDZA: Student nie posiada wiedzy na temat istoty działalności charytatywnej Kościoła
UMIEJĘTNOŚCI: Student nie potrafi prezentować i zastosować zdobytej wiedzy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

OCENA DOSTATECZNA

WIEDZA: Student ma bardzo ogólną wiedzę na temat działalności charytatywnej Kościoła
UMIEJĘTNOŚCI: Student w minimalnym stopniu potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

OCENA DOBRA

WIEDZA: Student ma dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć
UMIEJĘTNOSCI: Student potrafi zaprezentować swoja wiedzę i wykorzystać ją do przedstawienia w grupie, do prezentacji wybranego zagadnienia
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, uczestniczy w dyskusjach i pracy w grupie, potrafi dobrze opracować i zaprezentować i wybrany temat na zaliczenie

OCENA BARDZO DOBRA

WIEDZA: Student ma bardzo dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć
UMIEJĘTNOŚCI: Student poprawnie, za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi zaprezentować swoją wiedzę i wykorzystać ją do pracy w w grupie, inspiruje grupę do pracy, samodzielnie analizuje i dokonuje syntezy wybranych zagadnień
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, jest aktywny i twórczy w dyskusjach, potrafi w sposób komunikatywny przedstawić wybrane zagadnienie na zaliczenie; pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w oparciu o literaturę
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Benedykt XVI, Deus caritas est (25.12.2005), cz. II.
Benedykt XVI, Motu proprio \"O posłudze miłości\" (11.02.2012).
Jan Paweł II, Dives in misericordia (30.12.1980). rozdz. VII Miłosierdzie w posłannictwie Kościoła.
Franciszek, Evangelii gaudium (24.11.2013).
Franciszek, Misericordiae Vultus (11.04.2015).
II Synod Plenarny 1991-1999, Posługa charytatywna Kościoła, Poznań 2001.
KEP., Instrukcja o pracy charytatywnej w parafiach(19.11.1986).
KEP., Wskazania duszpasterskie dla parafialnych zespołów Caritas (18.05.2000).
Statut Caritas Polska (04.10.2016).
Przygoda W., Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lublin 2004.
Koral J., Podstawy działalności charytatywnej Kościoła na przykładzie organizacji Caritas, Kraków 2000.
Cordes J.P., Niosący pomoc nie spadają z nieba, Kielce 2009.
Nogowski J.M., Działalność charytatywna wyzwaniem dla parafii, \"Civitas et Lex\" 2015/ 2(6), s. 83-93.
R. Kamiński. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007.
Lipiec D., Podstawy teologiczne działalności charytatywnej Kościoła \"Warszawskie Studia Pastoralne UKSW\" Rok XII 2017 Nr 3(36), s. 65-83.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę