EU Law (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Kosińska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Europeistyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:English
Cele przedmiotu
Celem seminarium jest:
C1 - pogłębienie i specjalizacja wiedzy w zakresie prawa Unii Europejskiej
C2 - nabycie umiejętności w zakresie pisania pracy poświęconej określonej tematyce - umiejętność segregacji wiedzy i wiadomości, a także ich selektywne wyszukiwanie
C3 - nabycie umiejętności krytycznej oceny zjawisk zachodzących z obszarze prawa unijnego oraz prowadzenia dyskursu w tym obszarze
C4 - nabycie umiejętności warsztatowych w zakresie redagowania pracy pisemnej
Wymagania wstępne
Student przystępujący do seminarium powinien:
W1 znajomość podstawowych terminów i pojęć w obszarze prawa UE
W2 znajomość zagadnień z zakresu systemu prawa Unii Europejskiej
W3 możliwość określenia kręgu zainteresowań w obszarze prawa unijnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W10 Student Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa unijnego

UMIEJĘTNOŚCI
U01 Student potrafi analizować podstawowe procesy społeczne, polityczne i gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym, które znajdują odniesienie w prawie UE
U09 Student posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów w obszarze systemu prawa UE

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01 Student osiada zdolność kreatywnego udziału na rynku pracy
K02 Posiada zdolność do pracy w grupie oraz kreowania pracy grupy
K05 Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty prawne. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Podstawową metodą pracy ze studentami w trakcie kursu jest dyskurs słowny. Studenci będą również proszeni o prezentację określonych zagadnień w formie krótkich referatów połączonych z prezentacją.
Treści programowe przedmiotu
MA Thesis Exam
European Union Law

1) Establishment of the European Communities
2) Enlargements and attempts to build unified Community in 1980s
3) Maastricht Treaty and its main provisions v Amsterdam Treaty and its main provisions
4) Lisbon Treaty and new legal order
5) Institutional framework of EU
6) Historical development of European Council
7) National legal system and sources of law – relation between national and EU law
8) Principle of primacy – definitione
9) Definition of Acquis Communautaire
10) Primary sources of law
11) Secondary legislation
12) Regulation as a source of law
13) Directive as a source of law
14) Decision as a source of law
15) The EU policies on integration CJEU rulling in cases
16) European Agenda on Migration and current policies concerning migration
17) Migrants rights protection in EU legal system
18) The development of protection of FR – early judgments at the example of the Nold case and van Eyck case.
19) The meaning of Article 6 of TEU and the sources of fundamental Rights
20) The judgments of constitutional courts: Solange I and Solange II
21) The process of establishment of the European Union Charter of Fundamental Rights and Freedoms – a historical overview.
22) The Structure of the European Union Charter of Fundamental Rights
23) The standard of protection provided by the Charter: Art. 52 and 53 of the European Union Charter of Fundamental Rights.
24) The Content of British Protocol
25) EU Citizenship as a fundamental status guaranteed in the Treaties
26) The activity of European Ombudsman
27) Commission of Petitions and its role.
28) European Union Agency for Fundamental Rights – mandate and tasks.
29) The EU accession to the ECHR
30) Right to move freely and its limitations in the EU


Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Prawo materialne Unii Europejskiej. Implementacja wybranych obszarów polityk unijnych w systemach krajowych. Ochrona praw jednostki w systemie prawa UE ze szczególnym uwzględnieniem postępowań prejudycjalnych. Status jednostki w systemie prawa UE. Swobody rynku wewnętrznego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W student posiada niedostateczną wiedzę na temat systemu prawa UE
U student nie potrafi posługiwać się terminologią, nie potrafi znaleźć właściwego orzecznictwa i źródeł dla egzemplifikacji konkretnych problemów z zakresu prawa UE
K - student nie potrafi zorganizować swojego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
W - student zna wybrane terminy i pojęcia w zakresie prawa UE
U - student potrafi częściowo zastosować wiedzę dla interpretacji określonych problemów w zakresie prawa UE
K - student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, jednak w praktyce nie potrafi jej zorganizować

Ocena dobra
W- student zna większość pojęć i aktualnych problemów w obszarze ochrony prawnej w UE
U - student potrafi zastosować w większości przypadków nabytą wiedzę do interpretacji konkretnych przypadków
K - student zna sposoby pracy w grupie i czuje potrzebę zaangażowania społecznego

Ocena bardzo dobra
W - student dobrze zna wszystkie podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony prawnej w UE
U - student potrafi zastosować terminy i wiedzę do analizy prawnej wybranych problemów
K - Student potrafi zorganizować pracę własną
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
T.C. Hartley, The Foundatons of European Union Law, Oxford
Kierunek studiów: Prawo Unii Europejskiej (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem