European Business law (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Trzebiatowski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Europeistyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:English
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z koncepcją, zakresem i źródłami prawa w zakresie działalności gospodarczej, w tym w odniesieniu do warunków prawnych zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Europie, a ponadto wskazanie kluczowych zagadnień teoretycznych i praktycznych w tej dziedzinie, a następnie przegląd literatury i orzecznictwa w odniesieniu do wybranych zagadnień, a także możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów w wyżej wymienionych kwestiach, w tym możliwość wyszukiwania materiałów źródłowych do analizy danego zagadnienia.
Wymagania wstępne
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego i handlowego (handlowego).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Zna mechanizmy integracji gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie
K_W07 Zna ogólne zasady prawne UE, rozumie charakter prawa unijnego i unijny system ochrony prawnej oraz ma wiedzę o polityce UE i zasadach współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi
K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z działalnością gospodarczą
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Potrafi analizować źródła prawa UE i zna mechanizmy ich interpretacji
K_U04 Potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznych na rynku wewnętrznym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma umiejętność twórczego uczestnictwa w rynku pracy
K_K03 Rozumie potrzebę stałej mobilności na rynku pracy
K_K04 Potrafi uczestniczyć w inicjatywach społecznych, politycznych i gospodarczych.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, rozmowa indywidualna;
Oglądowe: prezentacje multimedialne, oficjalne dokumenty; prawo; pisma,
Praktyczne: akty prawne na potrzeby opisu i analizy; praca w grupach, case study, dyskurs
Treści programowe przedmiotu
W zakresie wiedzy:
1. Zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami
w dziedzinie prawa działalności gospodarczej, ze szczególnym odniesieniem do prawa europejskiego;
2. zapoznaje studentów z podstawowymi normami dotyczącymi powyższej dziedziny prawa, w tym z odnośnymi normami w krajowym, międzynarodowym i europejskim porządku prawnym, oraz ze wzajemnymi relacjami prawnymi między tymi normami prawnymi a różnymi porządkami prawnymi;
3. wyjaśnienie specyfiki problemów związanych z działalnością gospodarczą, w tym charakterystyki, ich przyczyn i skutków, zwłaszcza praktycznych, w szczególności w dziedzinie prawa europejskiego;
4. zapoznanie studentów z prawnymi możliwościami i ograniczeniami działalności gospodarczej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego.
5. zapoznanie studentów z perspektywami rozwoju regulacji prawnych dotyczących działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie prawa europejskiego.
W zakresie umiejętności:
1. rozwijanie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu działalności gospodarczej; poznanie i zrozumienie roli tej dziedziny prawa we współczesnym świecie; zrozumienie i istota prawnych warunków formalnych dla działalności gospodarczej; poznanie celu i znaczenia zasad dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia takiej działalności, w tym w szczególności w prawie europejskim;
2. rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł prawa i innych dokumentów, a także umiejętności interpretowania przepisów prawnych i innych dokumentów;
3. rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; uzyskiwania informacji o różnych zdarzeniach i weryfikowania ich za pomocą różnych źródeł komunikacji;
4. rozwijanie umiejętności posługiwania się w mowie
oraz piśmie terminologii stosowaną w dziedzinie prawa gospodarczego,
i używania tej terminologii w spójny i zrozumiały sposób z różnymi odbiorcami.
W zakresie kompetencji społecznych:
1. rozwijanie umiejętności właściwej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz zapoznanie się z zastosowaniem faktycznej oceny zjawisk z zakresu prawa gospodarczego, w tym informacji na temat dokonywania oceny i unikania jednostronności ;
2. rozwijanir umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce zawodowej;
3. rozwijanie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego rozwiązywania problemów, w szczególności praktycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie i prezentacja (najlepiej) multimedialnych prezentacji podczas zajęć na wybranym, lecz uzgodnionym temacie dotyczącym działalności przedsiębiorców w UE lub przygotowanie pracy semestralnej na ten temat.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
1. A. Fiebig, EU Business Law, New York 2016;
2. G. Moens, J. Trone, Commercial Law of the European Union, Amsterdam 2010;
3. A. Jones, B. Sufrin, EU Competition Law, Oxford 2016.

Uzupełniająca:
1. L. Vogel, European Business Law, Bruksela 2017;
2. P. Craig, G. de Burca, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 2015;
3. D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, European Union Law. Text and Materials, Oxford 2015.
Kierunek studiów: Prawo Unii Europejskiej (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę