Budget and Currency EU Law (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Pomorski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Europeistyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:English
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z terminologią i źródłami prawa finansowego i walutowego
C2. Omówienie norm prawnych i procesów ekonomicznych w dziedzinie finansów
C3. Przedstawienie struktury i kompetencji najważniejszych instytucji w sferze finansów i prawa walutowego
C4. Analiza i ocena znaczenia finansów publicznych
Wymagania wstępne
Znajomość źródeł prawa UE
Znajomość struktury i kompetencji naczelnych instytucji UE
Znajomość podstaw prawa administracyjnego
Znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Studenci znają terminologię prawa finansowego i walutowego
K_W04 Studenci znają źródła prawa finansowego i walutowego
K_W08 Studenci znają instytucje prawa finansowego i walutowego
K_W12 Studenci znają procedury prawa finansowego i walutowego
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Studenci potrafią wykorzystać wiedzę dla interpretacji zjawisk finansowych
K_U03 Studenci potrafią posługiwać się pojęciami prawnymi z dziedziny finansów i prawa walutowego
K_U06 Studenci potrafią analizować przyczyny i skutki określonych norm prawnych i procesów gospodarczych
K_U07 Studenci potrafią wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy związane z finansami publicznymi

KOMPETENCJE (POSTAWY SPOŁECZNE)
K_K01 Studenci mają świadomość ustawicznej pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności
K_K02 Studenci są zdolni pracować w zespole
K_K07 Studenci potrafią właściwie organizować czas przeznaczony na przygotowanie do kolokwiów i egzaminów
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi
Praca zespołowa
Studium przypadku
Analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
1. Teoria finansów publicznych. Funkcje finansów publicznych. Źródła prawa budżetowego i walutowego
2. Budżet ogólny UE. Zasady budżetowe. Cechy budżetu.
3. Programy wieloletnie UE
4. Dochody i przychody UE
5. Wydatki UE
6. Procedura budżetowa UE
7. Relacje finansowe z krajami członkowskimi
8. Europejski Bank Centralny
9. Problematyka waluty euro
10. Bezpieczeństwo i współpraca w zakresie finansów publicznych i prawa walutowego w UE
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład: Egzamin testowy + część ustna: odpowiedź na 2 zagadnienia z podanego wcześniej zestawu
Ćwiczenia: 2-3 kolokwia testowe
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. M. Tyniewicki, General budget and budgetary law in the European Union, Białystok 2008
2. B. Mucha – Leszko, The Euro and enlargement. A single currency for reunifed Europe, Lublin 2004
3. Working Papers – The National Bank of Poland, varia
Pozostałe materiały przedstawiane na bieżąco, dostępne na stronie internetowej prowadzącego
Kierunek studiów: Prawo Unii Europejskiej (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin