European Union as a political project (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Europeistyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:English
Cele przedmiotu
C1 - wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas studiów do analizy i przygotowania pracy magisterskiej w języku angielskim
C2 - pogłębienie rozumienia procesów zachodzących w Europie
Wymagania wstępne
W1 - wiedza z zakresu przedmiotów politycznych wykładanych na europeitstyce
W1 - zainteresowanie treściami programowymi przedmiotu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Ma rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju administracji europejskiej
K_W03 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat relacji między kulturami i cywilizacjami
K_W05 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju administracji europejskiej, polityki zagranicznej Unii Europejskiej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu współpracy Unii Europejskiej w zakresie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa
K_U02 Potrafi właściwie analizować przyczyny oraz charakter polityki zagranicznej unii Europejskiej jak również prognozować ewentualne nurty tej polityki
K_U03 Potrafi w sposób poprawny analizować unijny system prawny oraz zna strukturę instytucjonalną oraz organizację administracji unijnej.
K_U06 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym w obszarze prawa unijnego.
K_U07 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień pisemnych w języku polskim i obcym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Posiada zdolność kreatywnego udziału na rynku pracy
K_K02 Posiada zdolność do pracy w grupie oraz kreowania pracy grupy
K_K03 Rozumie potrzebę stałej mobilności na rynku pracy
K_K04 Potrafi samodzielnie uzupełniać widzę i umiejętności odwołując się różnych dyscyplin wiedzy
K_K05 Potrafi uczestniczyć i tworzyć inicjatywy o charakterze społecznym, politycznym i gospodarczym
Metody dydaktyczne
wyjaśnienie, analiza, rozmowa, lektura, praca ze źródłem internetowym, przygotowanie pracy magisterskiej w j. angielskim
Treści programowe przedmiotu
1. Metodologia badań europejskich
2. Etyka badacza
3. Istota procesu integracji europejskiej
4. Koncepcje europejskiej integracji politycznej
5. Zmiana instytucjonalna
6. WPZiB
7. Polska polityka zagraniczna jako element polityki europejskiej
8. Próby stworzenia konstytucji europejskiej
9. Debata publiczna o Europie - w Polsce i w innych krajach
10. Jedność europejska w (polskiej) myśli politycznej
11. Parlament europejski i europartie
12. Polskie partie polityczne i integracja europejska
13. Pomiędzy polityką narodową i europejską
14. Inne aspekty funkcjonowania UE
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
(W) student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu nauk politycznych
(U) student nie potrafi zaplanować pracy
(U) student nie potrafi zabrać materiału i dokonać jego analizy
(U) student nie jest w stanie przygotować pracy magisterskiej
(K) student nie wywiązuje się z terminów
(K) student naruszył zasady etyki badawczej

ocena dostateczna
(W) student posiada elementarną wiedzę z zakresu nauk politycznych
(U) student potrafi zaplanować pracę
(U) student potrafi zebrać materiału i dokonać jego elementarnej analizy
(U) student jest w stanie przygotować pracę magisterską
(K) student zazwyczaj wywiązuje się z terminów
(K) student przestrzega zasad etyki badawczej

ocena dobra
(W) student posiada wiedzę z zakresu nauk politycznych na dobrym poziomie
(U) student potrafi dobrze zaplanować pracę
(U) student potrafi zebrać odpowiedni materiału i dokonać jego właściwej analizy
(U) student jest w stanie przygotować dobrą pracę magisterską
(K) student wywiązuje się z terminów
(K) student przestrzega zasad etyki badawczej

ocena bardzo dobra
(W) student posiada gruntowną wiedzę z zakresu nauk politycznych
(U) student potrafi doskonale zaplanować pracę
(U) student potrafi zebrać odpowiedni materiał, dokonać jego analizy na wysokim poziomie i zaproponować oryginalne wnioski
(U) student jest w stanie przygotować bardzo dobrą pracę magisterską
(K) student wywiązuje się z terminów
(K) student przestrzega zasad etyki badawczej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
J.W. Creswell, Research Design (International Student Edition): Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sage 2013.
The Oxford Handbook of Comparative Politics , ed. Stokes, Susan C., John S. Saden,
Boix, Carles, Oxford University Press 2011.
The Oxford Handbook of Political Methodology, eds. Collier, David, Brady, Henry E., Box-Steffensmeier, Janet M. (Editor), Oxford University Press 2008.

Literatura uzupełniająca:
Gregory M. Scott, Steve M. Garrison, Political Science Student Writer\'s Manual, 2011.
J. McCormick, European Union Politics, Palgrave Macmillan 2011.
S. Hix, Political system of the Eruopean Union, Palgrave Macmillan 2011.
N. Nugent, The Government and Politics of the European Union, Palgrave Macmillan 2010.
D. Dinan, Ever Closer Union, Palgrave Macmillan 2010.
A. Heywood, Politics, Palgrave Macmillan 2007.
J. Neyer, A, Wiener, Political theory of the European Union, New York 2011.
J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a wspópracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2012.
M. Surmaczyński, Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych, Wrocław 2010.
R. Sielezin, Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wrocław 2010.
K. A. Wojtaszczyk, Metodologia badań europejskich, Warszawa 2011.
Kierunek studiów: Prawo Unii Europejskiej (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem