Ecclesiastical criminal law and ecclesiastical criminal and administrative procedures (seminarium) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Organising unit:Faculty of Law, Canon Law and Administration - Instytut Prawa Kanonicznego
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski
Course objective
The knowledge of the methodology and methods of canon law and preparation of an M.A. thesis on a specified subject on the basis of theoretical knowledge.
Prerequisites
W1: Ecclesiastical substantive penal law
W2: Ecclesiastical penal trial
Learning outcomes
Teaching method
Course content description
An introduction to the writing of research papers: establishment of the field and getting acquainted with the research problems, collecting the literature, preparing the material: analysis of the collected literature and preparing the references, creating a rough plan of the paper, first edition of the research paper, preparing a clear copy. Practical preparation of the M.A. thesis.
Forms of assessment
Required reading list
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Graczyk K., Metodologia i metodyka prawa kanonicznego, Lublin 1999.
2. Z. Grocholewski, Posoborowy rozwój sprawiedliwości administracyjnej w Kościele, „Prawo, Administracja, Kościół” 1(2000), s. 11-34.
3. J. Krukowski, Administracja w Kościele, Lublin 1985.
4. A. G. Miziński, Sądowa kontrola nad aktem administracyjnym w Kościele łacińskim, “Prawo, Administracja, Kościół” 1/2(20-21)/2005, s. 139-167.
5. A. G. Miziński, Motyw rekursu sądowego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, „Roczniki Nauk Prawnych” XV, 2(2005), s. 233-247.
6. J. Syryjczyk, Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, Prawo kanoniczne, 28(1985), nr. 1-2, s. 85-96.
7. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.
8. Syryjczyk J., Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2009
9. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. III, Warszawa 2003.
10. I. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1978.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. A. G. Miziński, Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, “Roczniki Nauk Prawnych” tom XV, numer 1 – 2005, s. 417-435.
2. A. G. Miziński, Wpływ nauki Soboru Watykańskiego II na przepisy kościelnego prawa karnego w KPK z 1983 r., w: K. Burczak (red.), „Sobór Watykański II. Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, Lublin 2006, s. 61-92.
3. H. Wyczawski, Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991.
Field of study: Canon Law
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year IV - Semester 8
Number of ECTS credits: 2
Form of assessment: Credit
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Learning outcomes:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Year/semester:Year V - Semester 10
Number of ECTS credits: 2
Form of assessment: Credit
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Learning outcomes:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych