Psychologia sądowa (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - poznanie przepisów i norm prawa kanonicznego stanowiących podstawę stwierdzenia nieważności małżeństwa z kan. 1095 KPK, norm zawartych w Instrukcji \"Dignitas Connubii\" i Liście Apostolskim motu proprio \"Mitis Iudex Dominus Iesus\".
C 2 - zapoznanie się z elementami dojrzałej osobowości; poznanie specyfiki zaburzeń psychicznych, które mają wpływ na zdolność do wyrażenia ważnej zgody małżeńskiej.
Wymagania wstępne
Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy posiadają wiedzę na temat kościelnego prawa procesowego a w szczególności kanonicznego procesu małżeńskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie terminologię z zakresu psychologii w kontekście procesu małżeńskiego - K2A_W03.
2. Student zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego - K2A_W03.
3. Student zna zasady funkcjonowania i strukturę sądownictwa kościelnego - K2A_W07.
4. Student posiada teoretyczną wiedzę na temat tytułów spraw wpływających do sądów kościelnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów małżeńskich - K2A_W09.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu analizy spraw, jakie mogą trafić do sądu kościelnego - K2A_KU08.
2. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do zagadnień psychologicznych oraz formułować własne opinie - K2A_U02.
3. Student potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat problemów prawnych i psychologicznych oraz zagadnień życia społecznego - K2A_U07.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student nabywa przekonania o wadze prawa procesowego dla zachowania sprawiedliwości w Kościele - K2A_K03.
2. Student kształtuje w sobie postawę należytego szacunku i zachowania tajemnicy akt sądowych - K2A_K07.
3. Student rzetelnie przygotowuje się do swojej pracy - K2A_K01.
4. Student ma świadomość szacunku dla prawa i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesów kanonicznych - K2A_K07.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Instrukcją Procesową \"Dignitas Connubii” i Listem Apostolskim motu proprio \"Mitis Iudex Dominus Iesus\".
Przygotowanie referatów tematycznych.
Dyskusja w grupie.
Analiza akt sądowych.
Treści programowe przedmiotu
Kan. 1095 KPK jako podstawa prawna stwierdzenia nieważności małżeństwa z przyczyn spowodowanych chorobą psychiczną lub innymi zaburzeniami osobowości.
Normy Instrukcji procesowej \"Dignitas Connubii\".
List Apostolski motu proprio \"Mitis Iudex Dominus Iesus\"
Osobowość dojrzała i jej elementy.
Pojęcie choroby psychicznej i analiza wybranych chorób.
Pojęcie zaburzeń psychicznych i analiza wybranych zaburzeń.
Analiza akt sądowych w kontekście chorób i zaburzeń psychicznych.
Analiza opinii biegłego w kontekście chorób i zaburzeń psychicznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny

(W) - Student nie ma podstawowej wiedzy na temat kanonicznego procesu małżeńskiego. Student nie zna podstawowych tytułów nieważności małżeństwa. Student nie przedstawił referatu tematycznego.
(U) - Student nie posiada podstawowej umiejętności w ocenie zaburzeń psychologicznych.
(K) - Student nie uzyskał wymaganej minimalnej frekwencji.

Dostateczny

(W) - Student ma podstawową wiedzę na temat kanonicznego procesu małżeńskiego. Student zna podstawowe tytuły nieważności małżeństwa. Student przedstawił referat tematyczny, choć zawierał pewne braki.
(U) - Student posiada podstawową umiejętność w ocenie zaburzeń psychologicznych.
(K) - Student ma na podstawowym poziomie przekonanie o wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej odnośnie akt sądowych, przy udzielaniu porad prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach kościelnych. Student uzyskał minimalną frekwencję.

Dobry

(W) - Student ma dobrą wiedzę na temat kanonicznego procesu małżeńskiego. Student zna podstawowe tytuły nieważności małżeństwa i potrafi je samodzielnie zastosować do konkretnej sytuacji. Student przedstawił referat tematyczny, który nie zawierał istotnych braków.
(U) - Student posiada samodzielną umiejętność w sporządzaniu opinii dotyczącej zaburzenia psychicznego.
(K) - Student właściwie odnosi się do zasad etyki zawodowej odnośnie akt sądowych, przy udzielaniu porad prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach kościelnych. Student miał dobrą frekwencję.

Bardzo dobry

(W) - Student ma kompletną wiedzę na temat kanonicznego procesu małżeńskiego. Student zna wszystkie tytuły nieważności małżeństwa i potrafi je samodzielnie zastosować do konkretnej sytuacji. Student przedstawił referat tematyczny, który sporządził ze szczególną starannością.
(U) - Student posiada samodzielną umiejętność w ocenie zaburzeń psychologicznych.
(K) - Student w sposób profesjonalny odnosi się do zasad etyki zawodowej odnośnie akt sądowych, przy udzielaniu porad prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach kościelnych.
Student miał bardzo dobrą frekwencję.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus. AAS 75 (1983), pars II, 1-317.
2. Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii \"Dignitas Connubii”, Citta del Vaticano 2005.
3. Franciszek, List Apostolski motu proprio \"Mitis Iudex Dominus Iesus\" reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, 15.08.2015, tłumaczenie polskie (Tarnów: Biblos, 2015).
4. Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas Connubii”, redakcja naukowa T. Rozkrut, Wydawnictwo diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
2. M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów, Wydawnictwo diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007.
3. G. Leszczyński, Wartość dowodowa opinii biegłego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Ius Matrimoniale 9 (15)2004, s. 137-150.
4. S. Paździor, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. Drukarnia Diecezjalna, Lublin 1999.
5. S. Paździor, Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego w świetle kan. 1095 n. 2, Wydawnictwo Polihymnia sp. z o. o., Lublin 2004.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6 – przedmioty fakultatywne » Konwersatorium (1 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U07potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_U12potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce