Prawo kanonizacyjne (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
w zakresie wiedzy: prawo kanonizacyjne: instytucje prawa materialnego, historia procedury, prawo obowiązujące – faza diecezjalna procesu i postępowanie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych;
- w zakresie postaw: odpowiedzialne interpretowanie instytucji prawa kanonizacyjnego, twórcza postawa w przeżywaniu i przekazywaniu świadectwa błogosławionych i świętych, szczególnie w zakresie waloru eklezjalnego poszczególnych spraw;
- w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności dających kwalifikacje do pełnienia zadań postulatora, notariusza (także przez świeckich), promotora sprawiedliwości, sędziego delegowanego w procesach kanonizacyjnych; fachowego występowania w mediach, w przedmiotowych dyskusjach.
Wymagania wstępne
Słuchacze winni dysponować ogólną wiedzą o procesie kanonicznym (materia przedmiotu dotyczy procesu specjalnego) oraz teologiczną (z uwagi na przedmiot dowodzenia w postępowaniu kanonizacyjnym).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K2A_W01 zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach;
K2A_W07 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła;
K2A_W09 zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym;
K2A_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych;

UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U01 potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje;
K2A_U03 potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji;
K2A_U04 potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów;
K2A_U06 posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii, umie je poprzeć rozbudowaną argumentacją, przytaczając poglądy różnych autorów, stosując właściwe nauce zasady etyczne;
K2A_U08 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym;
K2A_U09 posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego;
K2A_K03 docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka;
K2A_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół w praktyce, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w jego misję;
K2A_K05 jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
Metody dydaktyczne
Wykład, z elementami dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami prawa kanonizacyjnego, z wykorzystaniem i oceną materiałów prasowych, informacji z in. środków przekazu oraz wniosków z najnowszej praktyki prawnokanonizacyjnej.
Prezentacja multimedialna.
Film.
E-learning
Prezentacja dokumentów.
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do przedmiotu: prezentacja tematyki, źródeł, literatury, form pracy, sposobu zaliczania, egzaminu
Teologiczne i kanoniczne pojęcie świętości; miary i eklezjalny wymiar kanonizacji
Kanonizacje w Kościele katolickim, prawosławnym, innych wspólnotach
Pierwotne formy kanonizacji; kult prywatny a publiczny
Interwencje papieży; kodyfikacje
Geneza i struktura ustawodawstwa Jana Pawła II
Faza diecezjalna procesu: wymogi wstępne; właściwość sądowa; trybunał i inne osoby w dochodzeniu diecezjalnym
Dowody i dowodzenie w postępowaniu kanonizacyjnym
Rozpoczęcie sprawy, procesu i sesja otwarcia
Sesje robocze
Proces rogatoryjny
Biegli: kategorie, powołanie, zadania, opinie
Rekognicja doczesnych szczątek Sługi Bożego
Proces w sprawie udowodnienia cudu
Postępowanie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych: kompetencje i struktura tejże
Procedura w Kongregacji
Akt papieski
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: pozytywna ocena z ćwiczeń, przystąpienie do egzaminu
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, wyd. 2; Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL; Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.
2. H. Misztal, Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2011; wyd. 2.
3. O Sanctorum Mater, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2008.
4. Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2010.
5. Elementy prawne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II, pod red. H. Misztala, Lublin 1993; RW KUL.
6. Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym, pod red. H. Misztala, W. Bara, Lublin-Tarnów 1999; Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL; Biblos Tarnów.
7. Cuda w sprawach kanonizacyjnych, pod red. W. Bara, Lublin 2006.
8. H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. W. Bar, Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji, Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL, Lublin 2003.
2. Religioni et scientiae, pod red. P. Stanisza, RW KUL, Lublin 2001.
3. H. Misztal, W. Bar (ed.), Świętość kanonizowana według Jana Pawła II i Benedykta XVI, Katedra Prawa Kanonizacyjnego; Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu Lublin 2006.
4. J. L. Gutiérrez, Studi sulle cause di canonizzazione, Giufré Editore, Milano 2005.
5. H. Misztal, Le cause di canonizzazione. Storia e procedura, LEV, Citta del Vaticano 2005.
6. Congregazione delle Cause dei Santi, Le cause dei santi. Sussidio per lo studio, a cura di V. Criscuolo, D. Ols, R.J. Sarno, LEV 2012, ed. seconda.
7. Ks. Henryk Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009.
8. W. Bar, Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej grupy męczenników, „Roczniki Nauk Prawnych”, 23(2013), nr 4, ss. 79-90.
9. „Świętość kanonizowana”, praca zbiorowa pod redakcją Sz.T. Praśkiewicza tomy: V, Zagadnienie cudu w postępowaniu kanonizacyjnym na szczeblu diecezjalnym (Kraków 2010); VII: Sprawy dawne (Kraków 2011); VIII: Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej drogą męczeństwa (Kraków 2012); XI: Kult relikwii (Kraków 2013).
10. Las causas de canonización hoy. Teología y Derecho, a cura di R. Quintana Bescós, Scire, Barcelona 2003.
11. Cannization. Theology, History, Process, Ottawa 2002.
12. Pozycje wskazywane stosownie do tematyki; zwłaszcza z wykazu znajdującym się w podręczniku (poz. 1 literatury obowiązkowej, ss. 660-696).
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Prawo kanonizacyjne
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji