Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aleksandra Borowicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami rehabilitacji, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Na zajęciach poruszone zostaną zagadnienia wprowadzające w surdo i tyflopedagogikę oraz przygotują słuchaczy do pracy pedagoga specjalnego.
Wymagania wstępne
Student powinien mieć elementarną wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej i psychologii rozwojowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W31 ma uporządkowaną wiedzę na temat edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i niedowidzących oraz terapii pedagogicznej obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze;
K_W32 ma uporządkowaną wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z uszkodzeniami słuchu i innych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
K_W33 ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych, więzi społecznych w tych środowiskach (rodzina, przedszkole, szkoła, inne instytucje o charakterze edukacyjno-terapeutycznym), ich roli w rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem i wzrokiem oraz uwarunkowań i prawidłowości rządzących tymi zjawiskami, a także współpracy między środowiskami;
K_W35 ma uporządkowaną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Ma wiedzę o typowych dla tych obszarów nauki problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych;
K_W37 ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki terapii pedagogicznej, surdopedagogicznej, tyflopedagogicznej;
K_W38 zna założenia, koncepcje, obowiązki i metody pracy nauczyciela surdopedagoga, tyflopedagoga i terapeuty;
K_W40 ma uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osób z uszkodzonym słuchem i wzrokiem oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie, szkole i innych instytucjach terapeutycznych oraz sposobów pracy z nimi;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U28 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów zachowań osób z uszkodzeniami słuchu i wzroku oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych;
K_U29 potrafi zaprojektować plan pracy terapii pedagogicznej, surdopedagogicznej, tyflopedagogicznej uwzględniając złożoność i specyfikę potrzeb konkretnego dziecka;
K_U30 posiada umiejętności diagnostyczne, pozwalające na rozpoznanie sytuacji dzieci z uszkodzeniami słuchu i wzroku oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków oraz podjęcie pracy terapeutycznej;
K_U31 potrafi ocenić przydatność poznanych metod działania dla rozwiązania rozpoznanego problemu terapeutycznego;
K_U32 potrafi wspierać rozwój i edukację osób z uszkodzonym słuchem i wzrokiem oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kierować procesem terapeutycznym;
K_U34 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz terapii pedagogicznej oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając ze zróżnicowanych źródeł (polskich i obcych) oraz najnowszych technologii edukacyjnych i terapeutycznych.
K_U36 posiada elementarne umiejętności badawcze, pozwalające diagnozować i analizować sytuację wychowawczo-terapeutyczną dzieci z uszkodzeniami słuchu, wzroku i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz konstruować proste sytuacje badawcze w tym zakresie;


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K10 Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagoga specjalnego
K_K11 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji
K_K12 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, planuje i wykonuje różne działania pedagogiczne
K_K13 Jest otwarty na innowacyjną działalność terapeutyczną/rewalidacyjną i rehabilitacyjną
K_K19 Ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób z uszkodzeniami słuchu i wzroku oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
Metody dydaktyczne
pogadanka, dyskusja, praca w grupach, prezentacje,
Treści programowe przedmiotu
Definicyjne ujęcie osób z uszkodzeniami słuchu i wzroku.
Klasyfikacje uszkodzeń słuchu i wzroku.
Metody diagnostyczne w surdopedagogice i tyflopedagogice.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z wadami wzroku i słuchu.
Metody, formy i sposoby pracy rehabilitacyjnej.
Organizacja szkolnictwa dla dzieci z młodzieży z uszkodzeniami wzroku i słuchu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocenie podlegała będzie obecność, aktywność oraz przygotowanie do zajęć studenta. Głównym elementem zaliczenia będzie kolokwium podsumowujące semestr.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Impuls, 2015
Czerwińska, T. Dederko (red.) Niewidomi w świecie książek i bibliotek. Polski Związek Niewidomych, Kielce, 2008, s. 20-29
Krakowiak K., Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu. KUL, 2013
Majewski T., Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku. W: M.
Périer O., Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. WSiP, 1992
Walthes R., Tyflopedagogika. GWP, 3007, s.76-150
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę