Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Ciesielska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym rozwoju człowieka w okresie dorosłości wraz z wykorzystaniem zdobytych umiejętności w praktyce
C2 – wymiary funkcjonowanie osób dorosłych, obszary dyskryminacji i marginalizacji osób starszych, źródła poprawy jakości życia w okresie starości
C3 – przedstawienie problematyki zastosowania metod jakościowych w badaniach nad rozwojem psychicznym człowieka dorosłego
Wymagania wstępne
W1 - uczestnictwo w wykładzie Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego
W2 – podstawowa wiedza z psychologii rozwoju człowieka
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/utrudniających ten rozwój; posiada pogłębioną wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) dla funkcjonowania jednostki.
K_W09 Student zna terminologię oraz ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii, badań oraz prawidłowości rozwoju osobowości, ma wiedzę o wpływie osobowości oraz różnic indywidualnych dla funkcjonowania osób w różnych środowiskach życia
K_W15 Student zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia badań naukowych, postępowania diagnostycznego oraz udzielania pomocy psychologicznej oraz działań praktycznych psychologa w różnych obszarach życia społecznego; zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi.
K_U03 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne.
K_U04 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej.
K_U11 Student stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych, w procesie diagnostycznym, w projektowaniu działań pomocowych oraz szkoleniowych dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z podejmowaniem konkretnych działań i interwencji psychologicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Student ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych; dostrzega potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii.
K_K05 Student przyjmuje postawę szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej; okazuje zrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami.
Metody dydaktyczne
- metody dialogowe
- metody problemowe
- praca z tekstem
- praca w grupie
Treści programowe przedmiotu
1. Zagadnienia teoretyczne: specyfika rozwoju człowieka we wczesnej, średniej oraz późnej dorosłości. Czynniki determinujące rozwój w okresie dorosłości.
2. Zadania rozwojowe i możliwości poznawcze w okresie dorosłości. Zmiany osobowości w okresie życia dorosłego.
3. Rozwój człowieka dorosłego w kontekście pełnionych ról społecznych.
4. Wczesna dorosłość: rozwój społeczno-emocjonalny, nowe role społeczne i wynikające z nich obowiązki, rozwój poznawczy, rozwój tożsamości, aktywność zawodowa.
5. Średnia dorosłość: zmiany w życiu rodzinnym, aktywności fizycznej i poznawczej, nowa sytuacja zawodowa, pierwsze bilanse życiowe.
6. Późna dorosłość: zmiany fizyczne, zmiany następujące w funkcjonowaniu poznawczym, adaptacja do emerytury, postawy wobec śmierci.
7. Wybrane przejawy rozwoju człowieka dorosłego: kryzys połowy życia, rozwój mądrości, satysfakcja z życia i sens życia w okresie dorosłości.
8. Adaptacja do okresu starości.
9. Problemy funkcjonowania osób starszych. Zadania psychologa w pracy z osobami starszymi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- obecność na zajęciach
- pozytywny wynik z kolokwiów obowiązujących w semestrze
- aktywność i przygotowanie do zajęć
- przeprowadzenie projektu badawczego: praca dotycząca rozwoju człowieka dorosłego

WIEDZA
ocena niedostateczna: student nie posiada elementarnej wiedzy na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/utrudniających ten rozwój; nie posiada wiedzy na temat roli podstawowych środowisk dla funkcjonowania jednostki; nie zna terminologii oraz nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie teorii, badań oraz prawidłowości rozwoju osobowości; nie zna i nie rozumie zasad etyki zawodowej psychologa.
ocena dostateczna/dobra/bardzo dobra: student posiada elementarną/dobrą/bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/utrudniających ten rozwój; posiada elementarną/dobrą/bardzo dobrą wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) dla funkcjonowania jednostki; zna/zna dobrze/zna bardzo dobrze terminologię oraz ma uporządkowaną/pogłębioną wiedzę w zakresie teorii, badań oraz prawidłowości rozwoju osobowości; zna/zna dobrze/ zna bardzo dobrze i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia badań naukowych, postępowania diagnostycznego oraz udzielania pomocy psychologicznej oraz działań praktycznych psychologa; zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
ocena niedostateczna: student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, nie potrafi wskazać i opisać uwarunkowań różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji; nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy, korzystając z różnych źródeł informacji, nie potrafi krytycznie ocenić przydatność metod, procedur, programów pomocy, nie stosuje się do norm i zasad etycznych.
ocena dostateczna/dobra/bardzo dobra: student potrafi w stopniu podstawowym/dobrze/bardzo dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań; potrafi/dobrze/bardzo dobrze wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi; potrafi/dobrze/bardzo dobrze samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej; potrafi krytycznie/dobrze/bardzo dobrze ocenić przydatność metod, procedur, programów pomocy oraz innych form oddziaływania skierowanych do osób, grup społecznych i organizacji; stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych, w procesie diagnostycznym, w projektowaniu działań pomocowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ocena niedostateczna: student nie ma świadomości znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; okazuje niezrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami.
ocena dostateczna/dobra/bardzo dobra: student ma podstawową/dobrą/bardzo dobrą świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych; dostrzega potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii; przyjmuje postawę szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej; okazuje zrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Oleś P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość. Zmiana. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Steuden S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Gałdowa A. (2000). Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Wyd. UJ. Kraków.
4. Trempała J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik Akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. Brzezińska M. (2011). Proaktywna starość. Warszawa: Engram.
6. Pietrasiński, Z. (2001). Mądrość czyli świetne wyposażenie umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
7. Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.
8. Kirkwood T. (2005). Czas naszego życia: co wiemy o starzeniu się człowieka. Kielce: Wydawnictwo charaktery.

Literatura uzupełniająca:
1. Brzezińska A. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP.
2. Stuart-Hamilton I. (2005). Psychologia starzenia się. Poznań: Zysk i S-ka.
3. Piertasiński Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. WP. Warszawa.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę