Counseling and human development (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Jakimiuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:English
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie studentów w wielowymiarową problematykę z zakresu integralnego rozwoju człowieka
C2 - zapoznanie studentów z procesem całożyciowego poradnictwa rozumianego jako szereg działań wychowawczych wspierających rozwój poczucia podmiotowości człowieka w każdym wieku
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej
W2 - znajomość zagadnień z zakresu psychologii rozwojowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student wyjaśnia pojęcie, istotę i uwarunkowania rozwoju człowieka - K_W05;
2. student charakteryzuje personalistyczną koncepcję człowieka - K_W04;
3. student zna podstawowe terminy związane z procesem poradnictwa - K_W13;
4. student omawia obszary działań z zakresu poradnictwa przez całe życie - K_W10, K_W15, K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. student analizuje istotę rozwoju człowieka - K_U02;
2. student potrafi poprawnie wnioskować i dostrzegać związki pomiędzy uwarunkowaniami rozwoju człowieka - K_U01;
3. student analizuje rolę poradnictwa w odniesieniu do wspierania podmiotowego rozwoju człowieka - K_U10;
4. student projektuje działania doradcze w odniesieniu do wieku i sytuacji osób radzących się - K_U03;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest zorientowany na własny rozwój osobisty i zawodowy, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kompetencji - K_K01;
2. student jest gotowy do podejmowania wyzwań w zakresie projektowania działań doradczych - K_K02;
3. student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla integralnego rozwoju jednostki - K_K03;
4. student jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej - K_K05.
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi.
Treści programowe przedmiotu
1. Rozwój człowieka jako proces wielowymiarowy i wielokierunkowy w cyklu życia.
2. Charakterystyka aspektów rozwoju i osiągnięć rozwojowych odnoszących się do różnych etapów życia.
3. Personalistyczna koncepcja człowieka jako podstawa poradnictwa.
4. Integralny rozwój osobowy i jego uwarunkowania.
5. Założenia, definicje, cele, zadania i zasady poradnictwa.
6. Charakterystyka problemów osób radzących się.
7. Poradnictwo jako proces wspierania integralnego rozwoju człowieka w różnych fazach życia.
8. Kompetencje doradcy. Współpraca różnych środowisk i instytucji w zakresie wspomagania rozwoju podmiotowości człowieka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminologii z zakresu teorii rozwoju człowieka i poradnictwa
(U) - Student nie potrafi analizować teorii rozwoju człowieka i procesu poradnictwa
(K) - Student nie wykazuje postawy pracowitości i zaangażowania w zajęcia

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu teorii rozwoju człowieka i poradnictwa
(U) - Student potrafi analizować niektóre teorie rozwoju człowieka oraz niektóre aspekty procesu poradnictwa
(K) - Student rozumie potrzebę pracowitości i zaangażowania w zajęcia, ale rzadko ją przejawia

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu teorii rozwoju człowieka i poradnictwa
(U) - Student potrafi analizować teorie rozwoju rozwoju człowieka i proces poradnictwa
(K) - Student wykazuje postawę pracowitości i zaangażowania, jest aktywny

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu teorii rozwoju człowieka i poradnictwa
(U) - Student potrafi analizować i projektować działania z zakresu poradnictwa przez całe życie w odniesieniu do wspierania rozwoju podmiotowości człowieka
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną, angażuje się i inicjuje współpracę z innymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
A. Kargulowa (2011), O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa, PWN.
Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001), What Makes Professional Development Effective? Results from a National Sample of Teachers. American Educational Research Journal, Vol. 38, No. 4 , 915-945 .
Hurst, B., & Reding, G. (2009). Professionalism in teaching (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson M Holland J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed.). Odessa, FL, Psychological Assessment Resources.
IFL (2012). Professionalism. Education and training practitioners across further education and skills. London, Institute for Learning.
M. Dziewiecki (2003), Osoba i wychowanie : pedagogika personalistyczna w praktyce, Kraków, Rubikon.
Z. Wiatrowski (2009), Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Radom, Wydawnictwo Naukowe ITE – PIB.
McClelland D. C. (1965). Toward a theory of motive acquisition. “American Psychologist” vol. 20(5).
Peterson Ch., Seligman M. E. P. (2004). Character strength and virtues. A handbook and classification. Oxford University Press, New York.

Literatura uzupełniająca
M. L. Savickas, (2005). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown & R. T. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 42–70). Hoboken, NJ: Wiley.
J. H. Holland, (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
A. Solak (2004), Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka. Studium współzależności. Warszawa, Wydawnictwo UKSW.
A. Paszkowska-Rogacz (2002), Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Warszawa, KOWEZiU.
D. Pisula (2009), Poradnictwo kariery przez całe życie, Warszawa, KOWEZiU.
S. Chrobak (2009), Podstawy pedagogiki nadziei: współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej, Warszawa, Wydawnictwo UKSW.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę