Praktyka ciągła (praktyki) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Parzyszek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji.
C2 - Kształtowanie postaw pedagogicznych u studentów nabywanie przez nich praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub opiekuna.
C3 – Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w placówce edukacyjnej.
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotów: wprowadzenie do pedagogiki, psychologia.
W3 – gotowość i umiejętność wykorzystywania zdobywanej jako podstawy do twórczej refleksji nad uwarunkowaniami i możliwościami działań wychowawczych w praktyce pedagogicznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, w tym tych, których podmiotem jest Kościół - K_W14
2. Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej - K_W15
3. ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych - K_W17

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań - K_U02
2. Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i kierowaniem zespołami oraz podejmowaniem działań profesjonalnych - K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01
2. Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki - K_K03
Metody dydaktyczne
Student uczestniczy w charakterze asystenta wychowawcy, nauczyciela – opiekuna we wszystkich zajęciach w placówce. Posługuje się metodami: obserwacja aktywności uczniów, interakcji w grupie/klasie, czynności i zajęć prowadzonych przez mentora. Analiza dokumentacji placówki i jej postaw prawnych.
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji.
2. Obserwowanie aktywności uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, interakcji nauczyciel-dziecko oraz interakcji między dziećmi, czynności podejmowanych przez mentora oraz prowadzonych przez niego zajęć.
3. Współdziałanie z mentorem w sprawowaniu opieki nad grupą.
4. Podejmowanie działań wychowawczych i prowadzenie zorganizowanych zajęć wychowawczych z uwzględnieniem potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia
Niezłożenie odpowiedniej dokumentacji do zaliczenia:
1. wypełniony dzienniczek praktyk z opinią mentora;
2. sporządzone przez studenta sprawozdanie z przeprowadzonych obserwacji i sposobu funkcjonowania instytucji, w której odbył praktykę;
3. egzemplarz umowy oraz zaświadczenie o odbytej praktyce wydane przez instytucję, w której student był praktykantem.

Zaliczenie
Złożenie odpowiedniej dokumentacji do zaliczenia:
1. wypełniony dzienniczek praktyk z opinią mentora;
2. sporządzone przez studenta sprawozdanie z przeprowadzonych obserwacji i sposobu funkcjonowania instytucji, w której odbył praktykę;
3. egzemplarz umowy oraz zaświadczenie o odbytej praktyce wydane przez instytucję, w której student był praktykantem.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca w nawiązaniu do modułu z przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem