Finanse publiczne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1.przekazanie podstawowych wiadomości o finansach publicznych
C2.powiązanie wiedzy o makroekonomii i rynków finansowych z problemami finansów publicznych
C3.powiązanie wiedzy o polityce pieniężnej z polityką fiskalną
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu mikroekonomia
W2 - znajomość zagadnień z przedmiotu makroekonomia
W3 - znajomość zagadnień z przedmiotu finanse
W4 - znajomość zagadnień z przedmiotu instytucje i rynki finansowe
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. student ma podstawową wiedzę o roli finansów publicznych oraz znajomość podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych,K_W09
W2. student rozumie wzajemne zależności występujące między polityką pieniężną i polityką fiskalną,K_W04
W3. student rozumienie konieczności istnienia finansów publicznych i ich ograniczeń,K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U1. student rozumie i umie interpretować podstawowe dane o sytuacji finansowej państwa, K_U02
U2. rozumienie związku finansów publicznych z polityką gospodarczą,K_U02
U3. rozumienie procesów tworzenia i funkcjonowania budżetu państwa oraz pozostałych segmentów finansów publicznych,K_U02
U4. student powinien rozumieć podstawowe informacje charakteryzujące stan finansów publicznych w Polsce i w innych krajach, zwłaszcza odnośnie dochodów, wydatków, deficytu i długu publicznego- K_U01
U5. student potrafi odnaleźć odpowiednie zapisy w aktach prawnych i prawidłowo je zinterpretować K_U02_12
U6. student potrafi wyliczyć wielkość poszczególnych podatków K_U02_12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i konieczności jej doskonalenia ,K_K01
K2. student jest świadomy roli podstawowych wartości w polityce gospodarczej uzasadniających istnienie finansów publicznych obok rynku,K_K06
Metody dydaktyczne
ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących studentów (praca w grupie, \\\"burza mózgów\\\', zadania do rozwiązania) i prezentacji multimedialnej
Treści programowe przedmiotu
1. Źródła i struktura dochodów państwa.
2. Kierunki, formy i struktura wydatków państwa.
3. Przychody i rozchody państwa.
4. Analiza wielkości zapisanych w WPFP.
5. System podatkowy w Polsce - cechy charakterystyczne.
6. Opodatkowanie przychodów.
7. Opodatkowanie dochodów.
8. Opodatkowanie obrotu.
9. Opodatkowanie majątku.
10. Opłaty publiczne.
11. Analiza budżetów JST.
12. Analiza WPF JST.
13. Dług publiczny.
14. Analiza budżetu UE.
15. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu na podstawie (ocena sumująca):
a) pracy pisemnej (dwa kolokwia w semestrze),
b) prac do samodzielnego wykonania na zajęciach,
c) aktywności na zajęciach i frekwencji.

Ocena niedostateczna (2)
(W) student nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych
(U) student nie potrafi, choćby w elementarny sposób, odpowiedzieć na żadne z zadawanych pytań z materiału omawianego na ćwiczeniach
(K) postawa studenta wskazuje że przedmiot go nie interesuje, nie próbował zaznajomić się z materiałami polecanymi przez wykładowcę

Ocena dostateczna
(W) student wykazuje elementarną wiedzę z materiału omawianego na ćwiczeniach: zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych
(U) student wykazuje umiejętność rozumienia i wnioskowania w zakresie posiadanych wiadomości, umie przy pomocy prowadzącego interpretować zjawiska społeczno - gospodarcze
(K) odpowiedzi studenta wykazują że usiłował zapoznać się z materiałem obowiązującym na ćwiczeniach, nawet jeśli pewnych zagadnień do końca nie rozumie

Ocena dobra (4)
(W) student wykazuje poprawną wiedzę i rozumienie zagadnień z materiału omawianego na ćwiczeniach, ma opanowane zagadnienia z finansów publicznych niezbędne do prawidłowego zrozumienia istoty przedmiotu
(U) student wykazał umiejętność logicznej prezentacji w odpowiedzi ,jest świadomy wzajemnych zależności przy omawianiu danego zagadnienia, potrafi właściwie analizować i znajdować przyczyny przebiegu procesów zachodzących w gospodarce publicznej i podatkowej
(K) zakres wiedzy studenta wykazuje na to, że był zainteresowany przedmiotem, przynajmniej niektórymi zagadnieniami, potrafi doskonalić i uzupełnić nabytą wiedzę, jest zdolny do porozumiewania się i współpracy z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Ocena bardzo dobra (5)
(W) pełna znajomość przedmiotu w obowiązującym zakresie
(U) student potrafi wnioskować i zastosować posiadaną wiedzę do analizy danego zagadnienia, potrafi prognozować, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości procesy i relacje zachodzące w gospodarce publicznej, w sferze podatkowej i społecznej
(K) student wykazuje zainteresowanie problemami finansów publicznych ,np. prezentacją dodatkowych informacji poza wymaganym zakresem, potrafi doskonalić i uzupełnić nabytą wiedzę, jest zdolny do porozumiewania się i współpracy z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań gospodarczych i społecznych, potrafi myślec i działać w sposób analityczny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. S. Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wyd. PWN, Warszawa 2017.
2. W. Grześkiewicz, Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
3. Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
4. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Wyd. Wolters Kluwers, Warszawa 2017.
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.

Literatura uzupełniająca:
1. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 2013.
2. Finanse, red. J. Ostaszewski, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
3. Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne, red. S. Owsiak, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Wyd. PTE, Warszawa 2015.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę