Technologia informacyjna dla pedagogów (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Piotr Szuryga
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie studentów do aktywnego, kreatywnego i odpowiedzialnego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej
Wymagania wstępne
W1- Podstawowa znajomość przestrzeni Office, platformy e-kul
W2 - Poznanie podstawowych informacji dotyczących obecności technologii informacyjnych w procesie wychowania oraz ich właściwe wykorzystanie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, dostrzega ich prawidłowości i przyczyny zakłóceń.
K_W12 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje pracę edukacyjną, podkreśla priorytety uwzględniając nauczanie Kościoła.
Metody dydaktyczne
podające (objaśnienie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych),
problemowe (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metody aktywizujące),
praktyczne (praca własna studentów i jej analiza, warsztaty).
Treści programowe przedmiotu
1. Technologie informacyjne w obszarze procesu wychowawczego i dydaktycznego - podstawowe zagadnienia teoretyczne
2. Zasady właściwego tworzenia prezentacji multimedialnych
3. Poznanie prezi.com oraz przygotowanie i przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem prezi.com
4. Poznanie i przygotowanie WebQuest\'u
5. Szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjnych w pracy pedagoga
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) - student nie opanował minimum 50% materiału przedmiotu
(U) - student (z pomocą grupy) nie potrafi przygotować oraz poprowadzić 15 min zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnych
(K) - student opuścił i nie usprawiedliwił powyżej 25% zajęć; na pozostałych zajęciach jest bierny

Ocena dostateczna:
(W) - student ma fragmentaryczną wiedzę przedmiotu
(U) - student potrafi przy znacznej pomocy grupy przygotować oraz poprowadzić 15 min zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnych
(K) - student opuścił maksymalnie 25% zajęć; na pozostałych stara się zabierać głos w dyskusji

Ocena dobra:
(W) - student posiadł większość wiedzy przedmiotu
(U) - student potrafi samodzielnie przygotować oraz poprowadzić 15 min zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnych
(K) - student opuścił maksymalnie 15% zajęć a na pozostałych wykazuje się aktywną obecnością.

Ocena bardzo dobra:
(W) - student w pełni opanował materiał przedmiotu
(U) - student potrafi samodzielnie przygotować oraz poprowadzić 15 min zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnych
(K) - student opuścił maksymalnie 15% zajęć a na pozostałych wykazuje się aktywną obecnością.

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia:
1. Obecność na zajęciach
2. Aktywny udział w ocenie prac pozostałych grup
3. Praca semestralna (wykonanie dwóch prezentacji multimedialnych - PowerPont (lub podobny) oraz prezi.com - oraz poprowadzenie krótkiego wykładu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

1. Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, red. M. Tanaś, Warszawa: Wyd. MIKOM 2005.
2. Kautz T., Metodyka prezentacji multimedialnych, w: http://pracownik.kul.pl/files/47667/public/Metodyka_prezentacji_multimedialnych.pdf. [z dnia 14.01.2014]
3. T. Buzan, Mapy myśli, Łódź: Wyd. Aha BBC Active 2007.

Literatura uzupełniająca (zagadnienia wybrane):

1. Z. Formella, Cyberbulling: zagrożenia, prewencja, wyzwania edukacyjne, w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 475-489.
2. I. Ulfik-Jaworska, Cyberbullying, cyberprzemoc czy cyremobbing?, w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 491-500.
3. M. Szpunar, Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Internecie. Serwisy społecznościowe i ich użytkownicy, w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 501-512.
4. R. Pęczkowski, O edukacji medialnej uwag kilka, w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 535-543.
5. F. W. Wawro, Funkacja edukacji medialnej w społeczeństwie otwartym, w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 545-557.
6. P. Francuz, Zastosowanie współczesnych technologii informatycznych i Internetu w szkolnictwie wyższym, w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 651-662.
7. R. Zierański, W stronę dydaktyki e-learningu mapa problemów badawczych, w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 675-694.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę