Biznesplan (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Pankiewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - połączenie i praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez studentów na innych przedmiotach studiów ekonomicznych w celu opracowania biznesplanu,
C2 - zapoznanie studentów z procedurą tworzenia biznesplanów i ich strukturą.
Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień z zakresu:
W1 - zarządzania,
W2 - rachunkowości,
W3 - marketingu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma wiedzę odnośnie terminologii, zasad i metodologii opracowywania biznesplanów

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi samodzielnie opracować biznesplan i analizować poszczególne części biznesplanu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student uczy się odpowiedzialności za słowo pisane, dba o odpowiednią formę i strukturę biznesplanu, jest świadomy czynników ryzyka i powodzenia w biznesie
Metody dydaktyczne
prezentacja multimedialna, omawianie zagadnień teoretycznych, omawianie przykładów praktycznych, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Zajęcia organizacyjne – podanie literatury, warunków i formy zaliczenia
2. Planowanie - pojęcie, rodzaje planów, zasady planowania
3. Biznesplan – pojęcie, typy biznesplanów i ich struktura
4. Zasady, metody i etapy tworzenia biznesplanów
5. Analiza makrootoczenia na potrzeby biznesplanu
6. Analiza mikrootoczenia na potrzeby biznesplanu
7. Plan techniczny – opis produktu/usługi i technologii
8. Tworzenie planu marketingowego na potrzeby biznesplanu
9. Plan finansowy inwestycji
10. Metody oceny projektów gospodarczych
11. Biznesplan wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie z funduszy UE
12. Analiza przykładowych biznesplanów
13-15. Prezentacja prac zaliczeniowych studentów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wagi oceny końcowej:
aktywność 30%
obecność 10%
opracowanie pisemne biznesplanu 50%
prezentacja biznesplanu 10%
Oceny
94% - 100% bdb
84% - 93% db+
74% - 83% db
64% - 73% dst+
54% - 63% dst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
[1] Opolski K., Wiśniewski K., (2017), Biznesplan. Jak go budować i analizować, CeDeWu, Warszawa.
[2] Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J. (2012), Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu, Warszawa.
[3] Sutton G. (2014), Jak napisać biznesplan gwarantujący sukces, Wyd. Instytut Praktycznej Edukacji, Warszawa
[4] Skrzypek J. (2014) Biznesplan w 10 krokach, Poltext, Warszawa.
[5] Filar E., Skrzypek J. (2008), Biznes plan, Poltext, Warszawa.
[6] Pawlak Z. (2008), Biznesplan. Zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa.
[7] Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J. (2010), Biznesplan w praktyce, CeDeWu, Warszawa
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę