Psychologia uzależnień (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Palacz-Chrisidis
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Student po odbyciu ćwiczeń, powinien posiadać umiejętności postawienia trafnej diagnozy dotyczącej uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych oraz rozpoznać inne przejawy uzależnień czynnościowych.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA K_W11
Osoba nabędzie wiedzę w zakresie: kryteriów uzależnienia, czynników warunkujących powstanie uzależnienia, mechanizmów podtrzymujących uzależnienie, skutków uzależnienia, objawów uzależnienia z uwzględnieniem specyfiki środka uzależniającego.

UMIEJĘTNOŚCI K_U05, K_U07
Osoba nabędzie umiejętności w zakresie: diagnozy trudności związanych z uzależnieniem w funkcjonowaniu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym osoby przyjmującej środki psychoaktywne oraz diagnozy mechanizmów uzależnienia.

KOMPETENCJE K_K05, K_K06
Osoba nabędzie kompetencje w zakresie:
świadomości własnej wiedzy w obszarze uzależnień oraz pozna sposoby jej doskonalenia. Będzie potrafiła organizować pracę w obszarze psychologii uzależnień. Rozumie funkcjonowanie pacjenta uzależnionego i rolę psychologa w pracy z nim. Potrafi formułować i rozwiązywać problemy etyczne.
Metody dydaktyczne
Dyskusja, analizy przypadków
Treści programowe przedmiotu
1. Diagnoza osoby uzależnionej - kryteria ICD-10 i DSM-IV
2. Diagnoza pozytywna i negatywna
4. Diagnoza funkcjonalna
5. Diagnoza problemowa
6. Analizy przypadków indywidualnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach, ocena z przygotowanej diagnozy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podręcznik ICD-10
Seria \\\"Uzależnienia: fakty i mity\\\" (narkotyki, alkohol, tytoń, hazard)
S. Hobfoll \\\"Stres, kultura, społeczność\\\"
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę