Psychopedagogika specjalna z logopedią (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Celem seminarium jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia obserwacji i badań pedagogicznych oraz pisania pracy naukowej. Student powinien osiągnąć umiejętność posługiwania się językiem naukowym pedagogiki, zapoznać się z metodologią badań pedagogicznych i opanować technikę pisania pracy.
Wymagania wstępne
Seminarium jest przeznaczone tylko dla studentów pedagogiki specjalizacji psychopedagogika specjalna z logopedią.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Ma uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki specjalnej z elementami logopedii obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze – K_W13.
Ma uporządkowaną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie pedagogiki specjalnej i logopedii – K_W12. Ma wiedzę o typowych dla tych obszarów nauki problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań – K_U02.
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i logopedii oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając ze zróżnicowanych źródeł (polskich i obcych) oraz najnowszych technologii edukacyjnych i terapeutycznych – K_U04;K_U06.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej – K_K05.
Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji –K_K02.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem, metody dialogowe, metody warsztatowe, metody problemowe, metoda projektów, metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, praca w grupie.
Treści programowe przedmiotu
Wybrane zagadnienia lingwistyki edukacyjnej i logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy. Kompetencja i sprawności językowe osób z niepełnosprawnością słuchową, intelektualną, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym. Problemy rodzin wychowujących dzieci z uszkodzeniami słuchu i innymi rodzajami niepełnosprawności. Psychopedagogiczne problemy rozwoju i wychowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Metodyka wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu. Terapia logopedyczna osób z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy. Sposoby i środki komunikowania się z osobami niesłyszącymi (mowa, mowa z fonogestami, język migowy). Koncepcje metodyczne pedagogiki specjalnej. Ocena skuteczności metod rehabilitacji. Dylematy metodyczne pedagogiki specjalnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Semestr 2
Brak zaliczenia
W – Student nie ma uporządkowanej i pogłębionej wiedzy z zakresu wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Student nie ma pogłębionej wiedzy z zakresu metodologii badań pedagogicznych. U – Student nie potrafi jasno sformułować tematu pracy magisterskiej, jej celów, przedmiotu i problemów badawczych. Student nie gromadzi wiedzy dotyczącej wybranego tematu na podstawie literatury naukowej. Student nie wykazuje umiejętności pisania tekstu naukowego. K – Student nie przejawia zainteresowania problemami osób z niepełnosprawnością. Student nie przejawia pozytywnej postawy wobec osób z niepełnosprawnością.

Zaliczenie
W – Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii badań pedagogicznych. U – Student potrafi jasno określić obszary swoich zainteresowań i wstępnie określić temat pracy magisterskiej. Student potrafi dokonywać doboru literatury naukowej do tematyki własnych zainteresowań i problematyki planowanych badan. Student wykazuje umiejętność pisania tekstu naukowego (przedkłada co najmniej 25% tekstu pracy dyplomowej). K – Student przejawia zainteresowanie problemami osób z niepełnosprawnością. Student przejawia pozytywną postawę wobec osób z niepełnosprawnością.

Semestr 4
Brak zaliczenia
W – Student nie ma kompletnej, uporządkowanej i pogłębionej wiedzy z zakresu problematyki podjętej w pracy magisterskiej. Student nie ma zoperacjonalizowanej wiedzy z zakresu metodologii badań pedagogicznych. U – Student nie potrafi samodzielnie analizować oraz interpretować wyników badań. Student nie wykazuje umiejętności sprawnego i poprawnego pisania tekstu naukowego. K – Student nie przejawia zainteresowania problemami osób z niepełnosprawności. Student nie przejawia pozytywnej postawy wobec osób z niepełnosprawnością.

Zaliczenie
W – Student ma kompletną, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki podjętej w pracy magisterskiej. Student ma zoperacjonalizowaną wiedzę z zakresu metodologii badań pedagogicznych. U – Student potrafi samodzielnie analizować oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań. Student przedkłada kompletny tekst pracy dyplomowej. K – Student przejawia zainteresowanie problemami osób z niepełnosprawności. Student przejawia pozytywną postawę wobec osób z niepełnosprawnością.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa:
Pilch T., Bauman T. , Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Żak 2001.
Łobocki M. , Metody badań pedagogicznych, Warszawa: PWN 1980.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Impuls 2000.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Impuls 2003.
literatura uzupełniająca:
Literatura z zakresu audiofonologii, surdopedagogiki, językoznawstwa stosowanego
i logopedii – w doborze odpowiednim do problematyki podejmowanej w pracy magisterskiej (słuchacze otrzymują listę prac zalecanych).
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem