Projektowanie rozwoju zawodowego (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Jakimiuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - rozwijanie wiedzy i umiejętności i postaw studentów w zakresie analizy i oceny swoich predyspozycji zawodowych oraz podejmowania optymalnych decyzji dotyczących dalszej edukacji, wyboru zawodu, jak również nabywania kompetencji ułatwiających znalezienie pracy.
Wymagania wstępne
W1 - podstawowe wiadomości dotyczące rozwoju ogólnego człowieka
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student definiuje pojęcie rozwoju zawodowego, zna uwarunkowania i etapy rozwoju zawodowego - K_W01, K_W05;
2. student omawia znaczenie pracy w życiu człowieka - K_W06, K_W07;
3. student zna pojęcie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, charakteryzuje kwalifikacje w wybranym zawodzie pedagogicznym - K_W14;
4. student zna metody poszukiwania pracy, opisuje strategie planowania i realizacji kariery zawodowej w perspektywie kształcenia przez całe życie - K_W18.

UMIEJĘTNOŚCI
1. student diagnozuje własne predyspozycje i zainteresowania - K_U14,
2. student analizuje kompetencje wymagane do pracy w wybranym zawodzie - K_U03,
3. student potrafi stosować aktywne metody poszukiwania pracy - K_U04, K_U07,
4. student potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego - K_U10;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest zorientowany na aktywność dotyczącą własnego rozwoju zawodowego, posiada świadomość konieczności uczenia się przez całe życie - K_K48;
2. student ma świadomość znaczenia pracy zawodowej dla własnego rozwoju osobowego - K_K01;
3. student dostrzega rzeczywiste problemy rynku pracy, jest gotowy do współdziałania w ich rozwiązywaniu - K_K05, K_K45;
4. student ma przekonanie o konieczności stosowania zasad etycznych w pracy zawodowej i w odniesieniu do swojego rozwoju zawodowego - K_K04.
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi.
Treści programowe przedmiotu
1. Znaczenie pracy w życiu człowieka – aspekt pracy w życiu i rozwoju człowieka, praca jako wartość, praca zawodowa.
2. Rozwój zawodowy człowieka – istota rozwoju zawodowego, rozwój zawodowy w kontekście rozwoju ogólnego człowieka, uwarunkowania rozwoju zawodowego, etapy rozwoju zawodowego.
3. Koncepcje wyboru zawodu. Podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych.
4. Kwalifikacje zawodowe wobec wymagań rynku pracy.
5. Analiza wybranych zawodów - charakterystyka kwalifikacji w zawodzie pedagoga, specjalności pedagogiczne.
6. Ocena własnych kompetencji.
7. Metody poszukiwania pracy. Kontakt z pracodawcą.
8. Etapy i ścieżki kariery zawodowej.
9. Planowanie kariery zawodowej – czynniki determinujące karierę zawodową, fazy kariery zawodowej, strategie planowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna pojęć dotyczących projektowania rozwoju zawodowego
(U) - Student nie potrafi analizować procesu rozwoju zawodowego
(K) - Student nie wykazuje postawy pracowitości i zaangażowania w zajęcia

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane zagadnienia dotyczące projektowania rozwoju zawodowego
(U) - Student potrafi analizować niektóre aspekty procesu rozwoju zawodowego
(K) - Student rozumie potrzebę pracowitości i zaangażowania w zajęcia, ale rzadko ją przejawia

Ocena dobra
(W) - Student zna większość zagadnień z zakresu teorii rozwoju zawodowego
(U) - Student potrafi analizować proces rozwoju zawodowego
(K) - Student wykazuje postawę pracowitości i zaangażowania, jest aktywny

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane zagadnienia dotyczące projektowania rozwoju zawodowego
(U) - Student potrafi zaprojektować własny rozwój zawodowy z uwzględnieniem kształcenia ustawicznego i możliwych problemów rynku pracy
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną, angażuje się i inicjuje współpracę z innymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Czarnecki K., Psychologia zawodowej pracy człowieka, Sosnowiec 2006.
Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.
Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Warszawa 2007.
Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk 2003.
Wojtasik B., Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2011.
Jakimiuk B., Proces budowania kariery zawodowej, [w:] D. Kukla, W. Duda (red.), Poradnictwo zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca
Nowacki T., Zawodoznawstwo, Radom 1999.
Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa 2003.
Piorunek M., Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji ustrojowych, Poznań 2009.
Rosalska M., Wawrzonek A., Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów szkół i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2013.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę