The personalistic education (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:English
Cele przedmiotu
Wykład stawia sobie za cel zapoznanie z personalistyczną koncepcją wychowania i pedagogiki z zastosowaniem podstawowych bloków tematycznych dla pedagogiki w ogle i wpisaniem w tę strukturę koncepcji wychowania personalistycznego
Wymagania wstępne
podstawowa znajomość języka angielskiego
podstawowe - zdobywane po pierwszym roku studiów pedagogicznych I-go stopnia wprowadzenie w problemy teorii i praktyki wychowania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
identyfikacja teoretycznych i metodologicznych problemów personalistycznej koncepcji wychowania i pedagogiki;

UMIEJĘTNOŚCI
umiejętność personalistycznego analizowania zjawisk edukacyjnych i procesu wychowania
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
zdolność opracowania personalistycznego projektu działalności wychowawczej i realizowania go we własnym działaniu i postawach
Metody dydaktyczne
wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
praca z tekstem
praca pisemna
metoda zadaniowa
dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Przedstawienie koncepcji, metodyki i roli wykładu z pedagogiki personalistycznej i wychowania personalistycznego.
Geneza i etapy rozwoju personalistycznej koncepcji wychowania i pedagogiki. Personalistyczna edukacja wśród innych współczesnych kierunków i koncepcji pedagogiki współczesnej. Źródła personalistycznej inspiracji w pedagogice. Osoba i wspólnota w wychowaniu personalistycznym. Czynniki personalistycznego wychowania i podstawowe jego kategorie: dialog, spotkanie, autentyzm, zaangażowanie, miłość wychowawcza. Wartości personalistycznej edukacji i aksjologia pedagogiki personalistycznej. Metody i strategie personalistycznego wychowania. Rodzina i jej rola w wychowaniu personalistycznym. Szkoła i dydaktyka według personalistycznej pedagogiki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
niedostateczny: student nie zna podstawowych kategorii związanych z wychowaniem personalistycznym
dostateczny: student zna podstawowe kategorie pedagogiki personalistycznej
dobry: student zna strukturę i elementy tworzące proces wychowania i pedagogiki personalistycznej
bardzo dobry: student zna podstawowe kategorie, strukturę, podstawowe koncepcje i autorów wychowania personalistycznego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
ADAMSKI F. (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, [Personalistic education], Kraków, WAM, 2005.
•• GÓRSKI K., Wychowanie personalistyczne, [Personalistic education], Poznań, 1936.
•• KNUDSON A.C., The philosophy of Personalism, New York, The Abingdon Press, 1927.
•• NOWAK M., Pedagogika personalistyczna, [Personalistic pedagogy] W: Z. KWIECINSKI - B. SLIWERSKI (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1: Rozdział 3, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,2003, s.232-247.
Nowak M., Profil pedagogiczny nauk o wychowaniu, Lublin Wydawnictwo KUL, 2012.
NOWAK M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, 2008.
Selected parts of \\\"Personnalism. Scence, Philosophy, Theology\\\". (Biannual, Warsaw-Lublin-Radom), red. naczelny Cz. S. Bartnik (także w wersji polskojęzycznej: \\\"PERSONALISM. Prawda Dobro Piękno\\\". Półrocznik), Warszawa-Lublin-Radom od 2002 r.).
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę