Kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum (proseminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Kochanek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1) Historia historiografii rzymskiej ze szczególnym uwzględnieniem \"Historii rzymskiej\" Wellejusza Paterkulusa.
2) Analiza II księgi \"Historii rzymskiej\" Wellejusza Paterkulusa.
3) Praca proseminaryjna napisana w oparciu o analizy tekstu \"Historii rzymskiej\" Wellejusza Paterkulusa.
Wymagania wstępne
Zainteresowanie przedmiotem
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1) Poznanie metod interpretacji tekstu na bazie analizy II księgi \"Historią rzymską\" Wellejusza Paterkulusa.
2) Znajomość biografii protagonistów II księgi \"Historią rzymską\" Wellejusza Paterkulusa.
3) Znajomość tzw. tła epoki.
UMIEJĘTNOŚCI:
1) Czytanie ze zrozumieniem
2) Analiza przeczytanego tekstu
3) Opisywanie wyników lektury i analizy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
1) Zrozumienie złożoności procesu analizy źródeł literackich
2) Zrozumienie wartości systematycznej pracy umysłowej
Metody dydaktyczne
1) Analityczna lektura tekstu
2) Dyskusja
3) Synteza wyników
Treści programowe przedmiotu
1) Historia historiografii rzymskiej
2) Analiza tekstu
3) Rudymentarna metodyka pisania tekstu naukowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1) Obecność
2) Poziom indywidualnego przygotowania do każdych zajęć
3) Krótka praca pisemna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
II księga \"Historii rzymskiej\" Wellejusza Paterkulusa w polskim przekładzie.
Opracowania pomocnicze:
Dziuba A., Curiositas w \"Historii rzymskiej\" Wellejusza Paterkulusa, Lublin 2004.
Dziuba A., Sentencje w tekście \"Historii rzymskiej\" Wellejusza Paterkulusa, \"Roczniki Humanistyczne\" 53 (2005) nr 3, s. 89-100.
Górska M., Obraz początków pryncypatu w II księdze \"Historii rzymskiej\" Wellejusza Paterkulusa na podstawie językowych wykładników wartościowania, \"Wrarislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia\" 1(32) (2012), s. 7-25.
Łoś S., Sylwetki rzymskie, Lublin 2007.
Łoś S., Swiat historyków starożytnych, Lublin 2013.
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, praca zbiorowa pod. red. E. Wipszyckiej, t.1-2, wyd. 2, Warszawa 2001.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę