Practical English - phonetics (ćwiczenia) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:dr Sławomir Zdziebko
Organising unit:Faculty of Humanities - Instytut Filologii Angielskiej
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski
Course objective
C1 Nabycie umiejętności poprawnego rozróżniania wszystkich dźwięków mowy j. angielskiego (samogłoski i spółgłoski) w wymowie poszczególnych słów jak i w mowie łączonej
C2 Umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami IPA) słów i ciągów słów
C3 Zgłębianie znajomości fonetyki j. angielskiego w porównaniu do j. polskiego
C4 Nabycie podstawowej sprawności rozróżniania cech suprasegmentalnych – stress, rytm, intonacja, formy słabe
Prerequisites
Poziom j. angielskiego według założeń naboru na studia
Learning outcomes
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą fonetyki języka angielskiego.
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca fonetyki opisowej (artykulacyjnej)
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny fonetyki opisowej w j. polskim
EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa ogólnego, a w szczególności fonetyki opisowej
EK P_W07 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej.
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań fonetycznych
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach związanych z wymową j. angielskiego
EK P_W12 Student zna podstawowe mechanizmy produkcji dźwięków mowy ze szczególnym odniesieniem do j. angielskiego i polskiego
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu I roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie wymowy
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednimi umiejętnościami poprawnego rozróżniania wszystkich dźwięków mowy j. angielskiego (samogłoski i spółgłoski) w wymowie poszczególnych słów jak i w mowie łączonej
EK P_U01 Student posiada umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami IPA) pojedynczych słów i ciągów słów
EK P_U01 Student posiada podstawową sprawność rozróżniania cech suprasegmentalnych – stress, rytm, intonacja, formy słabe
EK P_U04 Student potrafi rozróżniać słuchowo niektóre rejestry i dialekty j. angielskiego na podstawie cech wymowy
EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoję wiedzę i umiejetności praktyczne związane z wymową j. angielskiego korzystając z różnych źrodeł: słowniki wymowy, specjalistyczne opisy wariantów jezyka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie wymowy j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania wymowy j. angielskiego
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Teaching method
Laboratorium językowe - praca indywidualna, w parach, w grupie
Słowniki wymowy w formie elektronicznej i książkowej - doskonalenie wymowy i transkrypcji fonetycznej
Course content description
Semestr I Suma godzin 30
Ć 1. wprowadzenie do systemu samogłosek j. angielskiego + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 1.1-1.2 (samogłoska w słowach SIT) 2
Ć 2. wprowadzenie do symboli transkrypcji fonetycznej (IPA) + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 2.1-2.2 (samogłoska w słowach SEAT) 2
Ć 3. transkrypcja wybranych słów + powtórzenie dialogów 1-2 2
Ć 4. transkrypcja dialogów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 3.1-3.2. (samogłoska w słowach SIT/SEAT) 2
Ć 5. ćwiczenia z transkrypcji + zaliczenie dialogów 1-2-3 2
Ć 6. test z transkrypcji pojedynczych słów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 4.1-4.2 (samogłoska w słowach SET) 2
Ć 7. lista form słabych – omówienie + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 5.1-5.2 (samogłoska w słowach SIT/SET) 2
Ć 8. ćwiczenie transkrypcji zadań z formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 6.1-6.2 (samogłoska w słowach SAT) 2
Ć 9. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + zaliczenie dialogów 4-5-6 2
Ć 10. test z form słabych + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 7.1-7.2 (samogłoska w słowach SAT/SET) 2
Ć 11. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 8.1-8.2 (samogłoska w słowach SAY) 2
Ć 12. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 9.1-9.2 (samogłoska w słowach SET/SAY) 2
Ć 13. ćwiczenia z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 10.1-10.2 (samogłoska w słowach CUT) 2
Ć 14. test z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 11.1-11.2 (samogłoska w słowach ASK) 2
Ć 15. omówienie transkrypcji, zaliczenie dialogów 7-8-9-10-11 oraz ocena 2


Semestr II


Semestr II Suma godzin 30
Ć 1. ćwiczenia kondycyjne z 1-2-3-4 formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 12.1-12.2 (samogłoska w słowach CAT/CUT) 2
Ć 2. ćwiczenia kondycyjne z 1-2-3-4 formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 13.1-13.2 (samogłoska w słowach GLAD/COME) 2
Ć 3. transkrypcja wybranych słów + powtórzenie dialogów 12-13 2
Ć 4. ćwiczenia kondycyjne z 1-2-3-4 formami słabymi + transkrypcja dialogów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 14.1-14.2. (samogłoska w słowach CONSERVATIVE, SIR) 2
Ć 5. ćwiczenia z transkrypcji + zaliczenie dialogów 12-14
Ć 6. test z transkrypcji pojedynczych słów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 15.1-15.2 (samogłoska zredukowana w słowach SMOKER) 2
Ć 7. lista form słabych – przypomnienie + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 16.1-16.2 (samogłoska w słowach GIRL) 2
Ć 8. ćwiczenie transkrypcji zdań z formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 17.1-17.2 (samogłoska w słowach BUN/BURN) 2
Ć 9. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + zaliczenie dialogów 15-17 2
Ć 10. test z form słabych + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 18.1-18.2 (samogłoska w słowach LOT) 2
Ć 11. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + półgłoski ‚th‘ w słowach THIS/THINK + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 19.1-19.2 (samogłoska w słowach BOSS/BUS) 2
Ć 12. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 20.1-20.2 (samogłoska w słowach OFF/FAR) 2
Ć 13. ćwiczenia z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 21.1-21.2 (samogłoska w słowach TOM/COME/START) 2
Ć 14. test z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 22.1-22.2 (samogłoska w słowach BIKE) 2
Ć 15. omówienie transkrypcji, zaliczenie dialogów 18-22 oraz ocena 2
Forms of assessment
Na ocenę 2
(W) Student nie ma podstawowej wiedzy z fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student nie osiagnął wymaganych umiejętności rozróżniania w wymowie dźwieków mowy j. angielskiego
(K) Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych.Brak zaangażowanie we własny rozwój.
Na ocenę 3
(W) Student posiada ogólną wiedzę z fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące wymowy j. ang.
(K) Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.
Na ocenę 4
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę z fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące wymowy j. ang.
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.
Na ocenę 5
(W) Student ma pełną wiedzę na temat fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące wymowy j. ang.
(K) Student wykazuje sie zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.
Required reading list
1. Gimson’s pronunciation of English
2. W. Sobkowiak, English phonetics for Poles
3. B. Bałutowa, Wymowa angielska
4. J. Wells, Pronunciation dictionary
5. D. Jones, English pronouncing dictionary
Field of study: English Studies
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year I - Semester 2
Number of ECTS credits: 2
Form of assessment: Grade