Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kamil Rusiłowicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Wprowadzenie w zasady tworzenia tekstów akademickich w języku angielskim
C2 Ćwiczenie zasad w praktyce poprzez tworzenie wypowiedzi pisemnych
C3 Wprowadzenie do poprawnego wykorzystania materiałów źródłowych
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2; rozpoznawanie podstawowych różnic między formalnymi i nieformalnymi aspektami pisanego języka angielskiego; podstawowe umiejętności wyrażania własnej opinii/zajęcia określonego stanowiska.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK P_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu pisania akademickiego w naukach humanistycznych
EK P_W02 zna podstawową terminologię z zakresu pisania akademickiego w języku angielskim
EK P_W03 zna podstawową terminologię z zakresu pisania akademickiego w języku polskim
EK P_W04 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu pisania akademickiego i rozumie jej zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych
EK P_W05 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię z zakresu zasad konstrukcji tekstu (spójność logiczna i treściowa, rejestry i style językowe)
EK P_W12 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego używanego w pisaniu akademickim
EK P_W13 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów pisanych, tj. m.in. artykułów z prasy międzynarodowej, materiałów audiowizualnych
EK P_W15 ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony prawa autorskiego i własności intelektualnej (zjawisko plagiatu, konwencje bibliograficzne i zasady dotyczące cytowania źródeł)
EK P_W16 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności w kontekście pisania akademickiego
EK P_W17 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wypowiadanie myśli podczas dyskusji akademickich, sprawdzianów i egzaminów z zakresu pisania akademickiego
EK P_W18 zna rejestr języka akademickiego oraz cechy wyróżniające go od innych rejestrów
UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego z zakresu pisania akademickiego
EK P_U02 potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać, selekcjonować i użytkować dane z materiałów źródłowych z punktu widzenia ich przydatności dla zadań z pisania akademickiego
EK P_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie, logicznie i językowo, wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim podczas dyskusji akademickich, sprawdzianów i egzaminów z zakresu pisania akademickiego
EK P_U04 stosuje rejestr języka akademickiego i potrafi wykazać cechy wyróżniające go od innych rejestrów
EK P_U05 posiada podstawowe umiejętności badawcze oraz stosuje sposoby analizy danych wymagane przy pisaniu akademickim
EK P_U12 potrafi czytać ze zrozumieniem akademickie teksty o tematyce ogólnej na podstawowym poziomie
EK P_U13 umie analizować tekst pod kątem poglądów autora, potrafi przeprowadzić analizę krytyczną (dosłowną i retoryczną) tekstu pisanego, potrafi udowodnić swój punkt widzenia i formułować wnioski w oparciu o tekst źródłowy.
EK P_U14 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji pisemnej podstawowych błędów logicznych
EK P_U18 umie samodzielnie lub na postawie tekstu źródłowego przygotowywać i opracować różne formy tekstów o charakterze akademickim, m.in. esej o charakterze perswazyjnym, opisowym, opiniotwórczym, wywód w oparciu o ciąg przyczynowo-skutkowy
EK P_U22 posługuje się językiem angielskim na poziomie B2
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K01 ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy z zakresu pisania akademickiego i rozumie potrzebę jej rozwijania
EK P_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego używanego w kontekstach akademickich
EK P_K06 potrafi odpowiednio rozplanować pracę, aby osiągnąć zamierzone i oczekiwane rezultaty, np. w wymagany sposób skonstruować wypowiedź pisemną z uwzględnieniem określonych wymagań
EK P_K10 potrafi korzystać z wytworów kultury anglosaskiej, chętnie podejmuje dyskusję na ważkie z punktu widzenia kultury tematy, korzystając z materiałów pochodzących z radia, telewizji, prasy i internetu
Metody dydaktyczne
1. Materiały autorskie stanowiące kompendium podstawowej wiedzy na temat omawianych zagadnień.
2. Teksty autentyczne jako materiał ilustrujący omawiane typy tekstów.
Treści programowe przedmiotu
Kurs obejmuje m.in.:
- podstawowe cechy pisemnych wypowiedzi akademickich w języku angielskim, praca z tekstem źródłowym (m.in. strategie czytania, wyszukiwanie myśli głównych/szczegółów, metody opracowania tekstu, rozpoznawanie różnych punktów widzenia i metod ich prezentacji, podstawowe zasady stosowania cytatów i przypisów, łączenie źródeł, metody parafrazy i streszczania, porządkowanie rozumienia tekstu, tworzenie zarysu ogólnego przedstawionego w tekście, wnioskowanie z przeczytanych informacji, metody organizacji prezentowanych myśli, rozpoznawanie procesów argumentacji w tekście)
Ćwiczenia wspomagające budowanie wypowiedzi pisemnych (m.in. podstawowe słownictwo akademickie, budowa akapitu, metody poprawiania błędów)
- analizę własnych wypowiedzi pisemnych
- metody poszukiwania źródeł, metody wykorzystania narzędzi pomagających w procesie pisania.

Semestr I
Ć 1 Wprowadzenie do kursu
Ć 2 Topic sentence
Ć 3 Linking phrases
Ć 4 Unity & Coherence
Ć 5 Struktura paragrafu; praca domowa: paragraph 1
Ć 6 In-class test 1 + praca z tekstem
Ć 7 Omówienie in-class test 1 oraz paragraph 1 + ćwiczenia
Ć 8 Formal register
Ć 9 Ćwiczenia doskonalące zdobyte umiejętności; praca domowa: paragraph 2
Ć 10 In-class test 2 + praca z tekstem
Ć 11 Omówienie in-class test 2 oraz paragraph 2 + ćwiczenia
Ć 12 Essay 1 (część 1) – tekst 1 + ćwiczenia
Ć 13 Essay 1 (część 2) – tekst 2 + ćwiczenia; praca domowa – homework essay 1
Ć 14 Run-on sentence i comma splice
Ć 15 Podsumowanie, omówienie wyników pracy w trakcie semestru, udzielenie zaliczeń

Semestr II
Ć 1 Wprowadzenie do II semestru
Ć 2 Essay 1 (część 1) – tekst 1 + ćwiczenia
Ć 3 Essay 1 (część 2) – tekst 2 + ćwiczenia; praca domowa – homework essay 1
Ć 4 Essay 2 (część 1) – tekst 1 + ćwiczenia
Ć 5 Omówienie homework essay 1; Essay 2 (część 2) – tekst 1 + ćwiczenia; praca domowa – homework essay 2
Ć 6 Big Test (in-class) essay 1
Ć 7 Omówienie Big Test essay 1 + ćwiczenia
Ć 8 Omówienie homework essay 2 + ćwiczenia
Ć 9 Essay 3 (część 1) – tekst 1 + ćwiczenia
Ć 10 Essay 3 (część 2) – tekst 2 + ćwiczenia; praca domowa – homework essay 3
Ć 11 Ćwiczenia doskonalące zdobyte umiejętności
Ć 12 Omówienie homework essay 3 + ćwiczenia
Ć 13 Big Test (in-class) essay 2
Ć 14 Omówienie Big Test essay 2
Ć 15 Podsumowanie, omówienie wyników pracy w trakcie semestru, udzielenie zaliczeń
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekt Wiedza
- na ocenę 2: Student poczynił nikłe postępy w poznawaniu specyfiki pisania akademickiego; nie opanował teoretycznych i praktycznych reguł tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć.

- na ocenę 3: Student poczynił niewielkie postępy w poznawaniu specyfiki pisania akademickiego; w małym stopniu opanował teoretyczne i praktyczne reguły tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć.

- na ocenę 4: Student poczynił zauważalne postępy w poznawaniu specyfiki pisania akademickiego; w zadowalającym stopniu opanował teoretyczne i praktyczne reguły tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć.

- na ocenę 5: Student poczynił zasadnicze postępy w poznawaniu specyfiki pisania akademickiego; bardzo dobrze opanował teoretyczne i praktyczne reguły tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć.

Efekt Umiejętności
- na ocenę 2: Student nie potrafi tworzyć tekstów w omawianych podczas zajęć gatunkach; nie potrafi korzystać w sposób krytyczny i selektywny z tekstów źródłowych; notorycznie popełnia podstawowe błędy językowe; nie potrafi dokonać korekty własnych i cudzych tekstów.

- na ocenę 3: Student w niewielkim stopniu potrafi tworzyć poprawne teksty w omawianych podczas zajęć gatunkach; w niewielkim stopniu potrafi korzystać w sposób krytyczny i selektywny z tekstów źródłowych; często popełnia podstawowe błędy językowe; w niewielkim stopniu potrafi dokonać korekty własnych i cudzych tekstów.

- na ocenę 4: Student potrafi tworzyć poprawne teksty w omawianych podczas zajęć gatunkach; w zadowalajacym stopniu potrafi korzystać w sposób krytyczny i selektywny z tekstów źródłowych; czasem popełnia podstawowe błędy językowe; dość dobrze potrafi dokonać korekty własnych i cudzych tekstów.

- na ocenę 5: Student potrafi tworzyć bardzo klarowne i spójne teksty w omawianych podczas zajęć gatunkach; potrafi bardzo dobrze korzystać w sposób krytyczny i selektywny z tekstów źródłowych; bardzo rzadko popełnia podstawowe błędy językowe; potrafi sprawnie i efektywnie dokonać korekty własnych i cudzych tekstów.

Efekt Kompetencje społeczne
- na ocenę 2: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności nie pozwala na ich wykorzystanie w środowisku zawodowym; student nie potrafi dostosować formy tekstu do odpowiedniego kontekstu; nie rozumie społecznego celu omawianych typów tekstów; posługuje się pisanym językiem w sposób zasadniczo odbiegający od wymaganego poziomu; nie potrafi pracować nad tekstami w grupach.

- na ocenę 3: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na ich wykorzystanie w środowisku zawodowym w stopniu bardzo podstawowym; student w małym stopniu potrafi dostosować formy tekstu do odpowiedniego kontekstu; w niewielkim stopniu rozumie społeczny cel omawianych typów tekstów; posługuje się pisanym językiem w sposób bardzo podstawowy w stosunku do wymaganego poziomu; w ograniczonym stopniu potrafi pracować nad tekstami w grupach.

- na ocenę 4: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na ich sprawne wykorzystanie w środowisku zawodowym; student dobrze potrafi dostosować formy tekstu do odpowiedniego kontekstu; w stopniu zadowalającym rozumie społeczny cel omawianych typów tekstów; dość sprawnie posługuje się pisanym językiem; potrafi bez wiekszych przeszkód pracować nad tekstami w grupach.

- na ocenę 5: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności nie pozwala na ich bardzo dobre i efektywne wykorzystanie w środowisku zawodowym; student potrafi bez trudności dostosować formy tekstu do odpowiedniego kontekstu; w pełni rozumie społeczny cel omawianych typów tekstów; bardzo sprawnie posługuje się pisanym językiem; potrafi efektywnie i twórczo pracować nad tekstami w grupach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Q: Skills for Success Reading and Writing Level 4, OUP.
Writing Academic English (Longman Academic Writing Series), Alice Oshima, Ann Hogue, Pearson Education, 2005.
Patterns for College Writing with 2009 MLA Update: A Rhetorical Reader and Guide, by Laurie G. Kirszner and Stephen R. Mandell.
Inside Track to Successful Academic Writing, Andy Gillett, Angela Hammond, Mary Martala, Pearson Education, 2009.
Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell, Cambridge University Press, 2008.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę