Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Karolina Drabikowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Usystematyzowanie i uporządkowanie zasobu słownictwa na poziomie średnio zaawansowanym (B2 - Upper-intermediate) w oparciu o sprawności receptywne i produktywne
C2 Prezentacja wielości znaczeń i kontekstów użycia kolokacji, związków frazeologicznych, wyrażeń i zwrotów w języku angielskim.
C3 Wykształcenie potrzeby bardziej dojrzałego i wnikliwego korzystania ze słowników (tj. z uwzględnieniem kolokacji, przykładowych zdań, słowotwórstwa, rejestru, zastosowań w języku mówionym i pisanym).
C4 Wykształcenie większej precyzji w doborze znaczenia używanych wyrażeń.
C5 Podwyższenie poziomu opanowania językowych sprawności nabytych podczas dotychczasowej nauki języka obcego.
Wymagania wstępne
Poziom j. angielskiego według założeń naboru na studia oraz efektów kształcenia w szkole średniej lub technikum.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą słownictwa w języku angielskim.
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca słownictwa języka angielskiego.
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny słownictwa w j. polskim.
EK P_W07 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej.
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach związanych ze słownictwem j. angielskiego.
EK P_W12 Student zna podstawowe mechanizmy tworzenia konstrukcji leksykalnych ze szczególnym odniesieniem do j. angielskiego i polskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu I roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczną znajomością j. angielskiego w zakresie stosowania struktur leksykalnych.
EK P_U01 Student potrafi precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy zgodnie z zasadami doboru słownictwa w języku angielskim.
EK P_U01 Student potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów leksykalnych.
EK P_U01 Student posiada podstawową sprawność rozróżniania różnych rejestrów języka w tym rejestr języka akademickiego, formalnego, potocznego w odniesieniu do słownictwa j. angielskiego.
EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z leksyką j. angielskiego, korzystając z różnych źródeł: różnorodne słowniki tematyczne, specjalistyczne opisy wariantów języka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie leksyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju.
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne stosowane na kursie to w głównej mierze metody aktywne tzn. takie, które zwiększają czynny udział uczących się w zajęciach. Zalicza się do nich: metody dyskusji tj. burza mózgów, dyskusja, metoda gier dydaktycznych, metoda dialogowa.
Zajęcia są często poprzedzone materiałem audiowizualnym i multimedialnym
Treści programowe przedmiotu
1. 6.1 The time of my life
2. 6.3 So what you’re saying is...
3. 6.4 How to live to 101
4. 7.2 The news that wasn’t
5. Revision
6. 8.1 It’s a tough call
7. 8.3 Have you got a minute
8. The human animals
9. 9.2 Scam
10. Revision
11. 10.1 Moving experiences
12. 10.3 On your left
13. 10.4 Banksy
14. Revision
15. Signatures
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
Student nie posiada podstawowego zasobu słownictwa i nie zna zasad stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student nie osiągnął wymaganych umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych, nie stosuje poznanych konstrukcji leksykalnych j. ang.
Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych. Brak zaangażowania we własny rozwój.

Na ocenę 3
Student posiada ogólny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia, ale osiągnął podstawowe umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych j.ang.
Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.

Na ocenę 4
Student posiada uporządkowany zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie do zajęć i osiągnął wystarczające umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych, stosuje poznane konstrukcje leksykalne j. ang.
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.

Na ocenę 5
Student posiada pełny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące słownictwa j. ang.
Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania i podnosi swoje kompetencje.

1. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych.
2. Kolokwia śród- i końcowo-semestralne (tzw. Big Testy) zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Speakout. Upper-Intermediate Students’ Book. F. Eales and S. Oakes. Pearson Longman. 2011.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę