Historia powszechna XX wieku (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sabina Bober
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii powszechnej XX w.
C2 -Zachęcenie studenta do stawiania pytań i formułowania tez do dyskusji
Wymagania wstępne
W1. Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej XX w.
W2. Umiejętność dyskutowania w grupie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma wiedzę na temat dziejów społecznych, politycznych i religijnych w XX w.
2. Student zna i rozumie podstawowe metody i analizy źródła różnych wytwórców.
3. Student bezbłędnie potrafi posługiwać się atlasem przy omawianiu zagadnień historycznych.


UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi zdobywać wiedzę pod kierunkiem prowadzącego zajęcia
2.Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę, operować pojęciami naukowymi z zakresu historii XX w.
3. Student potrafi logicznie formułować tezy do dyskusji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest otwarty na poglądy innych
2. Student dba o formę i treść wypowiedzi podczas dyskusji
3 Ma świadomość znaczenia przeszłości we współczesnym świecie
Metody dydaktyczne
1.Dyskusja
2. Praca ze źródłem
3. Referaty
4.Użycie projektora multimedialnego
5. Praca z atlasem
Treści programowe przedmiotu
1. Zajęcia organizacyjne, zaprezentowanie literatury przedmiotu
2. Przyczyny wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939
3. Powstanie i upadek Republiki Weimarskiej
4. III Rzesza (powstanie i upadek)
5.Problem oceny Piusa XII
6. Wychodźstwo zarobkowe a obecność Polaków w Niemczech w wyniku II wojny światowej
7. Świat po II wojnie światowej (Teheran-Jałta-Poczdam, powstanie nowych państw, system sprawowania rządów w państwach „za żelazną kurtyną)
8.Sytuacja Żydów ocalałych z Holocaustu po II wojnie światowej
9. Źródła antysemityzmu w Europie
10. Kościół po II wojnie światowej (papieże od Jana XXIII do Jana Pawła II, Kościół wobec nowych wyzwań laickiego świata, reformy)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
(W) brak podstawowej wiedzy w zakresie historii powszechnej XX w.
(U) brak umiejętności zdobywania wiedzy pod kierunkiem prowadzącego zajęcia
ocena dostateczna
(W) Fragmentaryczna wiedza na temat historii powszechnej XX w.
(U) Słaba umiejętność zdobywania wiedzy pod kierunkiem prowadzącego zajęcia
ocena dobra
(W) Podstawowa wiedza z na temat historii powszechnej XX w.
(U) Podstawowa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy na temat historii powszechnej XX w.
ocena bardzo dobra
(W) Wyczerpująca wiedza na temat historii powszechnej XX w.
(U) Doskonała umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy
Każdy student na pierwszych zajęciach otrzymuje szczegółowy zakres wymagań odnośnie do końcowej oceny (referat, dyskusja, frekwencja i krótkie kolokwium na każdych zajęciach z bieżącego materiału sprawdzające wiedzę, lektura)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
A. Czubiński, Historia powszechna XX w., Poznań 2006
T. Kotłowski, Historia Republiki Weimarskiej (1919-1933), Poznań 1997
Z. Zieliński, Pius XII – bohater czarnej legendy. W: Katolicyzm – człowiek – polityka, Lublin 2003
W. Roszkowski, Półwiecze, Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca
T. Segev, Siódmy milion. Izrael - piętno zagłady, W-wa 2012.
C. Shindler, Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2011
J. Cornwell, Hitler’s Pope. The Secret History of Pius XII, Londyn 1999.
W. Malendowski, Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994
Z. Zieliński, Historia Kościoła, Poznań 2007; tenże, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań 2007
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę