Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XX w. (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Judyta Niedokos
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zaznajomienie się z prądami literackimi właściwymi literaturze francuskiej XX-go wieku w kontekście myśli i zjawisk kulturowych charakterystycznych dla epoki.
Wymagania wstępne
W1. Znajomość języka francuskiego na poziomie B1-B2.
W2. Podstawowa wiedza z zakresu teorii literatury.
W3. Podstawowa znajomość literatury francuskiej od średniowiecza do XIX wieku.
W4. Podstawowe umiejętności w dziedzinie analizy tekstu literackiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscypliny filologicznej literaturoznawstwo
K_W02 zna podstawową terminologię z zakresu historii literatury XX-go wieku w języku francuskim
K_W06 rozumie, że istnieje wiele szkół i prądów w literaturoznawstwie ; zna ich źródła oraz niektóre kryteria oceny ich wartości
K_W13 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa
K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa
K_W17 rozumie potrzebę precyzyjnego, poprawnego logicznie i językowo wyrażania zdobytej wiedzy w zakresie literatury francuskiej XX wieku w mowie i w piśmie

UMIEJĘTNOŚCI
K_U10 wykrywa proste zależności pomiędzy procesami zachodzącymi w społeczeństwie a literaturą
K_U12 krytycznie czyta utwory literackie
K_U11 rozpoznaje utwory literackie charakterystyczne dla literatury XX-go wieku oraz przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno- kulturowym
K_U08 posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności; rozumie perspektywy dalszego rozwoju osobistego
K_K02 podejmuje działania w kierunku ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K_K04 współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K08 rozumie możliwości zastosowania metodologii badań właściwych dla dyscyplin z zakresu filologii romańskiej do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym
K_K10 korzysta z wytworów szeroko pojętej kultury francuskojęzycznej; bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Metody dydaktyczne
Prezentacja ; analiza tekstów ; komentarz ; interpretacja ; dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1) Culture et mentalité au XXe siècle - Introduction.
2) La poésie avant 1914. Héritage symboliste, poésie féminine, G. Apollinaire, poésie de l’inspiration chrétienne.
3) Le théâtre avant 1914. Théâtre de boulevard, théâtre naturaliste (A. Antoine) vs théâtre symboliste (M. Maeterlinck), dramaturgie d’avant-garde (A ; Jarry, G. Apollinaire, A. Artaud)
4) Les prémices de l’évolution du genre romanesque : le grand roman sans intrigue de Marcel Proust, A la recherche du temps perdu (extraits) ; Le roman « pur », annonce du « roman nouveau ». André Gide, Les Faux-monnayeurs.
5) Surréalisme : l’irrationnel en tant que nouveau moyen de connaître le monde et l’homme (André Breton), vs Métier poétique – labeur conscient et lucide. Paul Valéry, La Jeune Parque (extraits).
6) Le théâtre de l’inspiration chrétienne (Paul Claudel) ; Mythe ancien dans une esthétique nouvelle (Jean Anouilh).
7) Le roman de l’entre-deux-guerres : roman de la grandeur André Malraux, La condition humaine ; critique sociale et peinture des moeurs. Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit.
8) Le roman de l’entre-deux-guerres : courant du roman chrétien (Georges Bernanos, François Mauriac).
9) La poésie depuis 1940 : J. Prévert, H. Michaux, Saint-John Perse.
10) Le courant existentialiste – Jean-Paul Sartre, Huis clos.
11) La philosophie de l’absurde – Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe.
12) Le nouveau théâtre – Eugène Ionesco, Samuel Beckett.
13) Le nouveau roman – Michel Butor, Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet.
14) Postmodernismes.
15) Test d’évaluation - signatures
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada wiedzy z zakresu kultury i mentalności epoki w literaturze francuskiej XX-go wieku.
(U) - Student nie potrafi krytycznie czytać utworu literackiego, nie potrafi określić gatunku i rodzaju tekstu literackiego, przeprowadzać analizy wybranego tekstu, przedstawić wyników analizy we właściwy sposób uwzględniając terminologię z zakresu literaturoznawstwa oraz poprawność językową, nie potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym właściwym dla literaturoznawstwa.
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy, nie potrafi współpracować w grupie, biernie uczestniczy w zajęciach.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu literaturoznawstwa, zna wybrane utwory literackie spośród obowiązujących tekstów.
(U) - Student potrafi zastosować w analizie utworu wybrane terminy z zakresu literaturoznawstwa, potrafi scharakteryzować wybrane utwory spośród obowiązujących tekstów, wyniki krytycznej lektury utworu literackiego i jego analizy przedstawia w sposób niepełny, posługując się niewielką ilością terminów specjalistycznych, popełniając liczne błędy językowe.
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować; współpracuje w grupie w ograniczonym stopniu: wykonuje polecenia, odpowiada na pytania, ale nie podejmuje inicjatywy i nie angażuje się we wspólne działania.

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu literaturoznawstwa, zna większość utworów literackich spośród obowiązujących tekstów.
(U) - Student potrafi zastosować w analizie utworu większość poznanych terminów z zakresu literaturoznawstwa, potrafi scharakteryzować większość utworów spośród obowiązujących tekstów, wyniki krytycznej lektury utworu literackiego i jego analizy przedstawia w sposób poprawny, posługując się adekwatnymi terminami specjalistycznymi oraz poprawnym językiem francuskim.
(K) - Student potrafi zorganizować swój warsztat pracy, umiejętnie współpracuje w grupie, angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie poznane terminy z zakresu literaturoznawstwa, zna wszystkie omawiane utwory literackie spośród obowiązujących tekstów.
(U) - Student potrafi zastosować w analizie utworu adekwatne terminy z zakresu literaturoznawstwa w całej ich różnorodności, potrafi szczegółowo scharakteryzować omawiane utwory z uwzględnieniem prądów literackich i tendencji epoki, wyniki krytycznej lektury utworu literackiego i jego analizy przedstawia w sposób jasny, logiczny, uporządkowany, posługując się adekwatnymi terminami specjalistycznymi w całej ich różnorodności oraz poprawnym i bogatym leksykalnie językiem francuskim.
(K) - Student potrafi zorganizować własny warsztat pracy oraz zespołu do którego należy; umiejętnie współpracuje w grupie, inicjuje i angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy i innych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: Lagarde, Michard, XXe siècle, Bordas, Paris ;
Literatura uzupełniająca: Brunel P., Histoire de la littérature française, vol.2, Bordas, Paris.
Robichez J., Précis de littérature française du XXe siècle, Presses Universitaires de France, 1985
Touret M., Histoire de la littérature française du XXe siècle, tome I et II, Presses Universitaires de Rennes, 2008.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę