Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie z funkcjonalną perspektywą systemu języka polskiego w zakresie podstawowych kategorii fleksji imiennej
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
S2_W02 zna na poziomie rozszerzonym terminologię gramatyczną (w języku polskim i w językach obcych) oraz metodyczną w zakresie związanym z uprawianiem działalności edukacyjnej w charakterze lektora języka polskiego jako obcego
S2_W04 ma rozwiniętą wiedzę o metodyce wykonywania zadań dydaktycznych w pracy lektora języka polskiego jako obcego: przygotowywania i prowadzenia lekcji języka polskiego jako obcego, tworzenia materiałów dydaktycznych i sprawdzających, oceny efektów kształcenia cudzoziemców w tym zakresie

UMIEJĘTNOŚCI
S2_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł dotyczące: struktury języka polskiego i sposobów jego używania, kompetencji socjokulturowych mówiących po polsku, elementów kultury polskiej z perspektywy kultury obcej
S2_U02 samodzielnie planuje, przygotowuje i przeprowadza lekcje i kursy języka polskiego jako obcego, w postaci zajęć indywidualnych i w grupie słuchaczy
S2_U03 posiada rozwinięte umiejętności w zakresie oceny zawartości i przydatności podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego, a także ofert i programów kursów
S2_U05 posiada umiejętność przygotowania różnych typów opracowań pisemnych związanych z glottodydaktyką języka polskiego: konspektów lekcji indywidualnych i grupowych, materiałów dydaktycznych i zadań sprawdzających, tekstów autentycznych i preparowanych wraz z obudową metodyczną, w języku polskim, a w zakresie poleceń i działań metodycznych – także w języku obcym (angielskim)
S2_U06 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym (angielskim) związanych z pracą lektora języka polskiego jako obcego: wstępnych części lekcji, wyjaśnień leksykalnych i gramatycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
S2_K01 potrafi pracować jako lektor języka polskiego, prowadząc zajęcia w grupie słuchaczy; potrafi pracować w grupie lektorów języka polskiego jako obcego, razem planującej, przygotowującej i prowadzącej specyficznie ukierunkowane kursy
S2_K02 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego Polski w kontekście społeczeństw inno- i wielokulturowych w Europie i na świecie – poprzez możliwość nauczania języka i kultury polskiej
Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja, analiza struktur językowych i materiałów dydaktycznych, opracowywanie autorskich materiałów – praca indywidualna i grupowa
Treści programowe przedmiotu
1. Fleksja rzeczowników.
2. Fleksja przymiotników.
3. Fleksja przysłówków.
4. Fleksja zaimków.
5. Fleksja i składnia liczebników.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Obecność na zajęciach na poziomie 80%.
2. Opracowywanie autorskich materiałów z zakresu omawianych zagadnień.
3. Kolokwia sprawdzające.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Foland-Kugler M., 1997, Trudne małe wyrazy. Materiały do nauki języka polskiego jako obcego, Warszawa.
Kaleta Z., 1995, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków.
Madelska L., Warchoł-Schlottmann M., 2008, Odkrywamy język polski, Kraków.
Małyska A., Dembińska K., Fastyn-Pleger K., Ułańska M., 2018, Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słowotwórstwo. Funkcjonalne ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie A1, A2, B1, Warszawa.
Pyzik J., 2011, Przygoda z gramatyką, Kraków.
Goszczyńska H., Magajewska M., 2013, Od przypadka do przypadka, część I. Przewodnik dla cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem ćwiczeń, Łódź.
Garncarek P., 2009, Nie licz na liczebnik, Warszawa.
Dostępne na rynku podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę