Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Patrycja Antoszek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Rozwinięcie zdolności płynnej i spontanicznej interakcji, która pozwoli na stworzenie przejrzystej, szczegółowej wypowiedzi na szeroki wachlarz tematów oraz na wyjaśnienie swojego stanowiska na dany z podaniem zalet i wad różnych opcji opiniodawczych.

Zdolności te powinny być odzwierciedlone w szerokim zakresie struktur językowych, wysokim stopniu kontroli wyboru słownictwa i struktur gramatycznych, umiejętności dłuższej wypowiedzi w równym tempie, umiejętności udanej interakcji z współrozmówcą oraz w umiejętnym użyciu łączników umożliwiających spójną i jasną wypowiedz.

Zakłada się, że po zakończeniu kursu student osiągnie poziom kompetencji językowej określanej jako CEF: B2+.
Wymagania wstępne
Kompetencja językowa na poziomie przynajmniej CEF: B1+.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
E1. P_W07 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów pisanych i mówionych tj. artykuły z prasy międzynarodowej, materiały audiowizualne
E2. P_W09 Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności, wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi wiedza deklaratywna (gramatyka i leksyka) i proceduralna (umiejętności językowe tj. czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie)
E3. P_U06 Student umie analizować tekst pod kątem poglądów autora, potrafi przeprowadzić analizę krytyczną (dosłowną i retoryczną) tekstu pisanego i mówionego, potrafi udowodnić swój punkt widzenia w oparciu o tekst źródłowy
E4. P_U09 Student umie samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku obcym na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych i materiałów audiowizualnych.
E5. P_K01 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych niezbędną w studiach filologicznych i po ich ukończeniu.
E6. P_K02 Student doskonali umiejętności społeczne poprzez następujące formy współpracy grupowej: burza mozgów, dyskusje w parach lub grupach, kreowanie sytuacji sprzyjającej wymianie zdań w formie monologu lub dialogu, panel dyskusyjny
E7. P_K03 Student potrafi odpowiednio rozplanować pracę tak, aby osiągnąć zamierzone i oczekiwane rezultaty, np. pracując w grupie lub w parze dokonuje analizy i interpretacji materiału audiowizualnego.
E8. P_K06 Student w pełni korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, chętnie podejmuje dyskusję na ważkie z punktu widzenia kultury tematy korzystając z materiałów pochodzących z radia, telewizji, prasy i Internetu.
E9. P_U10 Student posługuje się językiem obcym na poziomie B2+/C1
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne: Opis zdjęć i innych materiałów wizualnych prowadzący do spekulacji, dyskusji, formowania opinii; dyskusja na podstawie quizów, sondaży, krótkich tekstów, fragmentów filmów itd.
Treści programowe przedmiotu
Kurs konwersacji na roku I ma celu rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie wypowiedzi ustnej, płynności i organizacji argumentacji oraz wymowy.

Rozwój tych umiejętności opiera się na modelach złożoności języka wymaganych przy różnych zadaniach konwersacyjnych dotyczących szerokiej palety tematów uniwersalnych, które mogłyby stanowić przedmiot rozmowy. Odbywa się to poprzez takie zadania jak burza mózgów, przybliżenie odpowiednich struktur językowych, analizę języka mówionego, a także kreowanie sytuacji sprzyjających wymianie zdań w formie monologu lub dialogu.

Studenci są również instruowani i nadzorowani w rozwoju takich umiejętności jak:
- wyjaśnianie i podtrzymanie stanowiska w wypowiedzi,
- konstruowanie logicznego przebiegu argumentu,
- spekulowanie dotyczące przyczyn, konsekwencji, hipotetycznych sytuacji,
- branie aktywnego udziału w nieformalnych rozmowach w znanych sytuacjach,
- naturalna, płynna, spontaniczna i efektywna rozmowa,
- dokładne zrozumienie przekazu werbalnego skierowanego do studenta w standardowym języku mówionym w kontekście hałasu zewnętrznego,
- zapoczątkowanie dyskursu,
- usuwanie błędów, które doprowadziły do nieporozumień,
- usuwanie błędów i przejęzyczeń, przy założeniu świadomości ich popełnienia,
- umiejętne używanie łączników i wyrażeń nadających spójność wypowiedzi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Próbne egzaminy w trakcie semestru (przynajmniej 1 w semestrze), regularnie zadawane prace domowe, aktywność studentów na lekcjach oraz ustny egzamin z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (PNJA) na koniec roku akademickiego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bieżące artykuły i wycinki prasowe w języku angielskim o szerokim spektrum tematycznym.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę