Historia literatury angielskiej (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sławomir Wącior
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - nabycie wiedzy na temat najważniejszych utworów oraz rozwoju literatury angielskiej od romantyzmu do współczesności
C2 - przyswojenie anglojęzycznej terminologii używanej do opisu dzieła literackiego
C3 - rozwinięcie kompetencji językowych umożliwiających swobodną wypowiedź na temat literatury
Wymagania wstępne
W1. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
W2. Znajomość elementów literatury powszechnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma pogłębioną wiedzę na temat historii literatury angielskiej od romantyzmu do współczesności - K_W01
2. Student zna główne utwory literackie powstałe w omawianych okresach. Ma ugruntowaną wiedzę na temat znaczenia danego utworu dla rozwoju literatury angielskiej - K_W01
3. Student zna główne terminy anglojęzyczne używane w opisie dzieła literackiego - K_W02
4. Student zna terminologię literaturoznawczą w języku angielskim - K_W03
5. Student dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat miejsca literatury w rozwoju kultury angielskiej od romantyzmu do współczesności - K_W05
6. Student dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat zależności między rozwojem literatury angielskiej a procesami historycznymi i społecznymi - K_W05
7. Student zna i rozumie podstawowe metody interpretacji utworów literackich powstałych w omawianych okresach - K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi przedstawić własną interpretację utworu literackiego opartą na własnych przemyśleniach oraz lekturze opracowań krytycznych - K_U13
2. Student potrafi przygotować wystąpienie ustne na temat literatury angielskiej - K_U20
3. Student ma kompetencje językowe umożliwiające lekturę angielskich tekstów literackich - K_U22

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość własnej wiedzy na temat historii literatury angielskiej - K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi brać czynny udział w dyskusji - K_K04
3. Student dysponuje pogłębioną świadomością miejsca literatury angielskiej w kulturze europejskiej - K_K09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość własnej wiedzy na temat historii literatury angielskiej - K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi brać czynny udział w dyskusji - K_K04
3. Student dysponuje pogłębioną świadomością miejsca literatury angielskiej w kulturze europejskiej - K_K09
Metody dydaktyczne
- Analiza tekstów z dyskusją
- Praca w grupach
- Prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Kurs historii literatury brytyjskiej ma za zadanie zaznajomienie studentów z niemal kompletnym kanonem tekstów literackich, napisanych od okresu staro-angielskiego do romantyzmu. Ponieważ zajęcia odbywają się w języku angielskim, studenci powinni wykazywać się w czasie zajęć podstawową wiedzą dotyczącą społecznego, kulturowego I historycznego kontekstu w jakim powstawała literatura angielska w swym rozwoju historyczno-literackim na przestrzeni wieków. Studenci powinni znać podstawowa terminologię z zakresu teorii i krytyki literackiej, aby byli w stanie analizować omawiane teksty jako semantycznie nacechowane produkty kulturowe, które znaczą poprzez połączenie indywidualnego talentu pisarza i społeczno-historycznego kontekstu jaki go ukształtował. Pod koniec kursu studenci powinni zapoznać się z pełnym kanonem literatury angielskiej z omawianych epok literackich. Powinni również być w stanie kompetentnie analizować formę i język różnorodnych tekstów i umieć je osadzić w ich kulturowym i historycznym kontekście.
Kurs historii literatury brytyjskiej jest diachronicznym przeglądem kanonu literatury brytyjskiej tworzonej od okresu staro-angielskiego do romantyzmu. Chronologicznie ułożone teksty stanowią dla studenta mapę literackich, społecznych, historycznych i kulturowych zmian na przestrzeni wieków.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada wiedzy na temat historii literatury angielskiej oraz tekstów omawianych na zajęciach.
(U) - Student nie potrafi posługiwać się terminologią literaturoznawczą. Student nie potrafi interpretować tekstów literackich.
(K) - Student nie uczestniczy w zajęciach oraz nie jest zaangażowany we własny rozwój.

Ocena dostateczna
(W) - Student dysponuje podstawową wiedzą na temat historii literatury angielskiej oraz tekstów omawianych na zajęciach.
(U) - Student w zadowalającym stopniu potrafi posługiwać się terminologią literaturoznawczą. Student potrafi przeprowadzić prostą analizę tekstu literackiego w oparciu o opracowania krytyczne.
(K) - Student mało aktywnie uczestniczy w zajęciach i w niewielkim stopniu stara się rozwijać.

Ocena dobra
(W) - Student dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat historii literatury angielskiej oraz tekstów omawianych na zajęciach.
(U) - Student potrafi dobrze posługiwać się terminologią literaturoznawczą. Student potrafi przeprowadzić samodzielną analizę tekstu literackiego.
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i stara się poszerzać zakres swojej wiedzy.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student dysponuje szeroką wiedzą na temat na temat historii literatury angielskiej i jej miejsca w kulturze. Bardzo dobrze zna teksty omawiane na zajęciach.
(U) - Student bardzo dobrze opanował terminologię literaturoznawczą. Student wykazuje się bardzo dobrą umiejętnością samodzielnej interpretacji utworów literackich.
(K) - Student bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie inicjuje działania, których celem jest poszerzenie wiedzy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

1. Anglo-Saxon literature: Heroic, elegiac and religious poems: Beowulf, The Wanderer, The Dream of the Rood; Old English society, beliefs and customs; Old English versification: orality, alliteration, kenning, accentual verse. Christianity vs Teutonic paganism.
2.Medieval poetry: Allegorical religious poetry: The Pearl, Piers Plowman; Arthurian romance: Sir Gawain and the Green Knight; Alliterative Revival; Medieval songs, lyrics and ballads; Medieval theatre and drama: Tropes, Miracle, Mystery, Morality plays and Interludes: Everyman; Geoffrey Chaucer\'s achievement as the culmination of medieval tradition: The Canterbury Tales.
3.Renaissance: Humanism, Reformation, and new horizons in arts, science, philosophy. Tudor and Elizabethan lyrics and sonnets: Petrarchan vs English pattern; sonneteers and the sonnet cycle: Thomas Wyatt, Surrey, Sir Phillip Sidney, Edmund Spenser, W.Shakespere; Renaissance epic poetry: E.Spenser The Faerie Queene. Elizabethan theatre and drama: Renaissance tragic character: Marlowe\'s in Dr.Faustus, Jonson\'s commedy of humours: Volpone, Kyd\'s revenge tragedy: The Spanish Tragedy; Shakespeare\'s tragedies, comedies and chronicles; Metaphysical and Cavalier poetry of the 17th century; Puritanism in literature in John Milton\' Paradise Lost and John Bunyan\'s The Pilgrim\'s Progress;
4.Restoration and Augustan literature: the satires of John Dryden and Samuel Butler, Restoration commedy of manners (Wycherley, Etherege and Congreve); Augustan aesthetics and ideas in Alexander Pope\'s satires and essays; the rise of the novel as a new literary genre: Daniel Defoe’s Robinson Crusoe and formal realism; Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels as a satire and grotesque; Henry Fielding’s Tom Jones/Joseph Andrews as a Bildungsroman narrative; Laurence Sterne’s experiments with narration and emotions in Tristram Shandy\'; Sentimentalism in poetry: Graveyard Poets, Robert Burnes, anthologies – Percy Macpherson, Chatterton; Gothicism in novels.

Literatura uzupełniająca:

1.The Norton Anthology of English Literature, New York, vols.1
2.The Oxford Anthology of English Literature, New York, vols.1
3.Andrew Sanders, The Short Oxford History of English Literature
3.M.Drabble, The Oxford Companion to English Literature, Oxford, 1985
4.A.Burgess, English Literature, Longman, 1990
5.B.Ford (ed.),The New Pelican Guide to English Literature, Penguin, vols.1-9
6.M.Alexander, A History of English Literature, Macmillan, 2000
7.Cuddon, J.A., A Dictionary of Literary Terms, London & New York, 1982
8.Zgorzelski, a., Lectures on British Literature, Parts 1-3, Gdansk, 1999
9.Mroczkowski, P., Historia literatury angielskiej, Wrocław, 1986
10.Zbierski, Henryk: \'Literatura angielska\' , w: Dzieje literatur europejskich, Warszawa 1982
11.Stamirowska, Krystyna, (ed.) Współczesna powieść brytyjska, Kraków: Universitas, 1997.
12.Diniejko, A. Introduction to the Study of Literature in English. Kielce, 2005.
13.Bela Teresa, Mazur Zygmunt: A College Anthology of English Literature, Kraków,1997
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę