Fizjografia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/25
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[dr Zbigniew Borkowski 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Przedstawienie przykładowych opracowań ekofizjograficznych dla potrzeb osadnictwa i rekreacji dotyczących obszarów położonych w różnych mezoregionach Lubelszczyzny. Wykonywanie przez studentów cząstkowych opracowań fizjograficznych (analizy środowiska przyrodniczego) dotyczących poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego obszaru wybranego (pod nadzorem prowadzącego) przez daną grupę.
Ocena środowiska przyrodniczego wybranymi metodami. Wykonanie kompleksowej syntezy krajobrazowej (określenie przydatności środowiska przyrodniczego do potrzeb osadnictwa i rekreacji). Prezentacja multimedialna wykonanych opracowań. Dyskusja nad wykonanymi opracowaniami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Opracowanie zadanego tematu (oceniana jest każda praca cząstkowa oddzielnie), które student wykonuje na ćwiczeniach (66,67%), udział w dyskusji (33,33%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Bartkowski T., 1977, Metody badań geografii fizycznej, PWN, Warszawa.
Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa.
Bródka S., (red.), 2010, Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Kistowski M., 2003, Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych, [w:] Ochrona przyrody na obszarach rolnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Kraków – Oświęcim, 14-33.
Krzymowska-Kostrowicka A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Richling A., Solon J., 1998, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Literatura uzupełniająca:
Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E., 2009, Przewodnik do ćwiczeń z geologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bolewski A., Manecki A., 1993, Mineralogia szczegółowa, Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa.
Roniewicz P. (red.), 1999, Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa.
Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
Wyszkowski A., 2008, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Martyn D., 2000, Klimaty kuli ziemskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Woś A., 1999, Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H., 1996, Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych, Wyd. II uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zawadzki S., 2002, Podstawy gleboznawstwa. PWRiL, Warszawa.
Faliński J. B., 1990, Kartografia geobotaniczna, T. I-III, PPWK, Warszawa-Wrocław.
Starkel L., 1999, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Richling A., Ostaszewska K., 2009, Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Uziak S., Turski R. (red.), 2008, Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
Inne pomoce dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna. Mapy topograficzne.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę