Geometria wykreślna (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami wykreślnych metod odwzorowania obiektów inżynierskich, a także wyćwiczenie umiejętności czytania rysunków projektowych i odtwarzania w wyobraźni utworu przedstawianego na rysunku. Szczególną rolą przedmiotu jest kształtowanie wyobraźni przestrzennej, niezbędnej w pracy projektowo – inżynierskiej.
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zagadnień matematyki i zasad rysunku technicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA K_W14, K_W18
- student zna podstawowe metody odwzorowania przestrzeni.
- zna zasady przedstawiania elementów przestrzeni za pomocą rzutów Monge\'a.
- zna zasady przedstawiania elementów przestrzeni za pomocą rzutu cechowanego.
- zna zasady przedstawiania elementów przestrzeni za pomocą rzutu środkowego (perspektywy).
- posiada wiedzę dotyczącą budowy i właściwości wielościanów foremnych i nieforemnych.
- posiada wiedzę dotyczącą budowy i właściwości krzywych i powierzchni drugiego stopnia.
UMIEJĘTNOŚCI
- student umie odwzorować podstawowe elementy przestrzeni za pomocą metody rzutów Monge\'a, rzutu cechowanego, perspektywy. K_U02, K_U04, K_U06
- ma wykształconą i wyćwiczoną wyobraźnię przestrzenną. K_U01, K_U02
- umie, na podstawie rysunku sporządzonego za pomocą metody rzutów Monge\'a, rzutu cechowanego, perspektywy, określić kształty i wzajemne relacje przedstawionych elementów. K_U01, K_U02, K_U04,
- umie skonstruować rzuty zadanych elementów przestrzennych o określonych parametrach. K_U01, K_U02, K_U04
- umie wykonać przekroje elementów przestrzennych płaszczyzną oraz wyznaczać linie przenikania płaszczyzn. K_U02, K_U04, K_U05, K_U06
- umie skonstruować modele przestrzenne wielościanów oraz powierzchni stożkowych i walcowych. K_U02, K_U04
- umie wykonać projekt robót ziemnych z wykorzystaniem metody rzutu cechowanego. K_U02, K_U04, K_U06, K_U08
- umie sporządzić rysunek perspektywiczny zadanej grupy utworów. K_U02, K_U04, K_U06
- umie dobrać odpowiednią metodę konstrukcyjną do rozwiązania prostego inżynierskiego zadania K_U04, K_U05, K_U08, K_U17
- sporządza rysunek projektowy (przedstawiający zespół elementów przestrzennych) w sposób jednoznaczny i czytelny dla zainteresowanego odbiorcy, ułatwiając graficzną komunikację pomiędzy projektantem a realizatorem. K_U02, K_U06
- poprawnie odczytuje treść zawartą w rysunku nie powodując konfliktów natury merytorycznej. K_U02
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- wypracowuje zdolność sporządzania logicznego harmonogramu postępowania. K_K03
- rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych K_K01
- rozumie znaczenie wykształconej wyobraźni przestrzennej w twórczym procesie projektowym K_K01
Metody dydaktyczne
Prezentacje przestrzenne związane tematycznie z poruszanymi zagadnieniami, prace projektowe, rozwiązywanie indywidualnych założeń projektowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Niezmienniki rzutu równoległego. Rzut prostokątny – metoda Monge’a. Odwzorowanie punktu i prostej.
2. Odwzorowanie punktu i prostej w układzie rzutów Monge’a. Restytucja punktu i prostej. Określanie, na podstawie rzutów, obszarów, przez które przebiega prosta i wyznaczanie punktu przebicia rzutni.
3. Elementy wspólne i przynależne, wyznaczanie przekroju wielościanu płaszczyzną -metoda rzutu równoległego.
4. Kład trapezowy płaszczyzny, kład trapezowy prostej,
5. Odwzorowanie elementów prostopadłych w położeniach szczególnych.
6. ostrosłup - przekroje i rozwinięcie
7. Graniastosłup prosty. Przekroje, rozwinięcie.
10. Graniastosłup ukośny, Przekroje, rozwinięcie.
11. Krzywe i powierzchnie drugiego stopnia.
12. Metoda rzutu cechowanego, odwzorowanie płaszczyzny, konstrukcja linii przenikania.
13. Projekt robót ziemnych, zastosowanie rzutu cechowanego.
14. Perspektywa stosowana, konstrukcja zadanego obiektu.
15. Zaliczenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
na poziomie oceny bardzo dobrej:
WIEDZA
- student zna podstawowe metody odwzorowania przestrzeni i zasady posługiwania się nimi.
- posiada wiedzę dotyczącą budowy budowy i właściwości wielościanów foremnych i nieforemnych.
UMIEJĘTNOŚCI
- student umie bezbłędnie odwzorować podstawowe elementy przestrzeni za pomocą metody rzutów Monge\'a, rzutu cechowanego, perspektywy.
- ma wykształconą wyobraźnię przestrzenną.
- bezbłędnie, sprawnie i samodzielnie umie, na podstawie rysunku sporządzonego za pomocą znanych sobie metod odwzorowań, określić kształty i wzajemne relacje przedstawionych elementów.
- umie skonstruować rzuty zadanych elementów przestrzennych o określonych parametrach.
- umie wykonać przekroje elementów przestrzennych płaszczyzną oraz wyznaczać linie przenikania płaszczyzn.
- umie skonstruować modele przestrzenne wielościanów.
- umie wykonać projekt robót ziemnych z wykorzystaniem metody rzutu cechowanego.
- umie bezbłędnie sporządzić rysunek perspektywiczny zadanej grupy utworów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- sporządza rysunek w sposób jednoznaczny i czytelny dla odbiorcy, ułatwiając graficzną komunikację pomiędzy projektantem a realizatorem.
- poprawnie odczytuje treść zawartą w rysunku nie powodując konfliktów natury merytorycznej.
- nabył zdolność sporządzania logicznego harmonogramu postępowania.
- rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się.

na poziomie oceny dobrej:
WIEDZA
- zna podstawowe metody odwzorowania przestrzeni i zasady ich zastosowania.
- posiada zasadniczą wiedzę dotyczącą budowy budowy i właściwości wielościanów foremnych i nieforemnych.
UMIEJĘTNOŚCI
- student umie w miarę prawidłowo odwzorować podstawowe elementy przestrzeni za pomocą metody rzutów Monge\'a, rzutu cechowanego, perspektywy.
- ma dość dobrze wykształconą wyobraźnię przestrzenną.
- umie, z pewną pomocą, na podstawie rysunku sporządzonego za pomocą metody rzutów Monge\'a, rzutu cechowanego, perspektywy, określić kształty i wzajemne relacje przedstawionych elementów.
- umie, z pewną pomocą, skonstruować rzuty zadanych elementów przestrzennych o określonych parametrach.
- umie, z drobnymi błędami, wykonać przekroje elementów przestrzennych płaszczyzną oraz wyznaczać linie przenikania płaszczyzn.
- umie, z drobnymi błędami, skonstruować modele przestrzenne wielościanów.
- umie wykonać prosty projekt robót ziemnych z wykorzystaniem metody rzutu cechowanego.
- w sposób mniej więcej poprawny umie sporządzić rysunek perspektywiczny zadanej grupy utworów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- sporządza rysunek w sposób jednoznaczny i czytelny dla odbiorcy.
- w miarę poprawnie odczytuje treść zawartą w rysunku nie powodując konfliktów natury merytorycznej.
- wypracowuje zdolność sporządzania logicznego harmonogramu postępowania.
- rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się.

na poziomie oceny dostatecznej:
WIEDZA
- zna podstawowe metody odwzorowania przestrzeni i podstawowe zasady operowania nimi.
- zna wielościany foremne.
UMIEJĘTNOŚCI
- student umie odwzorować proste elementy przestrzeni za pomocą metody rzutów Monge\'a, rzutu cechowanego, perspektywy.
- ma umiarkowanie wykształconą wyobraźnię przestrzenną.
- umie, z drobnymi błędami, wykonać przekroje elementów przestrzennych płaszczyzną oraz wyznaczać linie przenikania płaszczyzn.
- umie, z drobnymi błędami, skonstruować modele przestrzenne wielościanów.
- umie wykonać prosty projekt robót ziemnych z wykorzystaniem metody rzutu cechowanego.
- w sposób mniej więcej poprawny umie sporządzić rysunek perspektywiczny zadanej grupy utworów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- rozumie potrzebę dokształcania się.

na ocenę niedostateczną:
nie spełnia kryteriów uzyskania oceny dostatecznej w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Anna BŁACH – „Inżynierska Geometria Wykreślna – podstawy i zastosowania” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2006
2.Bogusław GROCHOWSKI – „Geometria wykreślna z perspektywą”
3.Andrzej KANIA – „Geometria wykreślna z grafiką inżynierską” cz.1 Rzut cechowany. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2008

Literatura uzupełniająca:
1.Kazimierz BARTEL – „Perspektywa malarska”
2.Anna BŁACH, Anita PAWLAK – „Inżynierska Geometria Wykreślna – zbiór zadań” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2008
3.Bogusław GROCHOWSKI - „Wykład z Geometrii Wykreślnej z materiałami do ćwiczeń”
4.Andrzej KANIA - „Geometria wykreślna z grafiką inżynierską” cz. 2 Rzuty Monge’a. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2008
5.E. OTTO; F. OTTO – „Podręcznik Geometrii Wykreślnej”.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę