Metodologia kognitywistyki (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Monika Walczak prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących natury kognitywistyki jako dziedziny badań interdyscyplinarnych
C2 charakterystyka przedmiotu, problematyki i celów kognitywistyki
C3 charakterystyka metod badań kognitywistyki oraz statusu poznawczego uzyskiwanych dzięki nim wyników
Wymagania wstępne
wiedza z zakresu logiki ogólnej
umiejętność analizowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student zna i rozumie metodologiczną specyfikę kognitywistyki w porównaniu z badaniami z zakresu innych nauk: K_W01, K_W05
student zna i rozumie naturę i specyfikę przedmiotów badanych przez kognitywistykę i jej celów: K_W01, K_W05
student zna główne metody badań kognitywistyki i rozumie ich specyfikę: K_W01, K_W05
student wie, jakie wyniki można uzyskać stosując poszczególne metody badań i ma świadomość ich poznawczego statusu: K_W01, K_W05
UMIEJĘTNOŚCI
student potrafi wyznaczyć przedmiot badań, stawiając problem badawczy i ustalając cel badań: K_U02, K_U03, K_U08
student umie dobrać metodę badań do ich przedmiotu: K_U02, K_U03
student umie stosować elementarne metody badawcze kognitywistyki: K_U02, K_U03
student umie dostrzec zalety i ograniczenia stosowanych metod i uzyskiwanych dzięki nim wyników: K_U02, K_U03, K_U08
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student dostrzega potrzebę dokształcania się i aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności: K_K01
student odznacza się kulturą metodologiczną, krytycyzmem i otwartością intelektualną: K_K02, K_K06,
Metody dydaktyczne
wykład konwencjonalny, konspekt w formie elektronicznej oraz wydruku jako pomoc dydaktyczna.
Treści programowe przedmiotu
1. Problematyka i cele wykładu, literatura, wymagania i tryb zaliczenia
2. Pojęcie nauki; badania monodyscyplinarne, interdyscyplinarne, multidyscyplinarne, transdyscyplinarne
3. Status metodologiczny i instytucjonalno-społeczny kognitywistyki
4. Geneza kognitywistyki i nazwenictwo
5. Przedmiot badań i cele kognitywistyki
6. Pojęcie metody badawczej
7. Metoda indukcyjna (empiryczna) stosowana w naukach przyrodniczych: stawianie pytań (problemów badawczych), zbieranie danych doświadczenia, uogólnianie, wyjaśnianie i interpretowanie danych doświadczenia, budowanie i testowanie teorii naukowej
8. Metoda statystyczna: specyfika metody statystycznej; pojęcia kluczowe dla metody statystycznej; struktura procesu badawczego; zbieranie danych statystycznych, porządkowanie i kontrola zebranego materiału; prezentacja danych; analiza i interpretacja danych statystycznych, ustalanie prawidłowości statystycznych; zalety i ograniczenia metody statystycznej
9. Metoda dedukcyjna (formalna): pojęcie metody dedukcyjnej (aksjomatyczno-dedukcyjnej), pojęcie i struktura systemu dedukcyjnego, tworzenie języka systemu dedukcyjnego, zasadnicze pojęcia związane z metodą dedukcyjną, własności systemów sformalizowanych
10. Metody stosowane w psychologii poznawczej: obserwacja i rejestracja zwykłych czynności poznawczych, eksperyment laboratoryjny, badania kliniczne, symulacja komputerowa, obrazowanie pracy mózgu, chronometria umysłu
11. Modelowanie procesów poznawczych: charakterystyka, ewaluacja modeli procesów poznawczych, ograniczenia formalizacji modeli procesów poznawczych a modele (teorie) unifikujące, heurystyczna wartość modelowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny, 5 pytań lub zadań, każde oceniane w skali 0-2 pkt.
Skala ocen stosowana do egzaminu:
Przedziały na poszczególne oceny:
ocena 2: 0 – 3 punktów
ocena 3: 3,25 – 5,75 punktów
ocena 3+: 6 – 6,75 punktów
ocena 4: 7 – 7,75 punktów
ocena 4+: 8 – 8,75 punktów
ocena 5: 9 – 10 punktów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
polska:
Bremer J.(red.) Przewodnik po kognitywistyce. Kraków: Wydawnictwo WAM 2016.
http://www.ecfi-group.eu/download/papers/60.pdf (tu: Chuderski A., Modelowanie procesów poznawczych.)
Dąbrowski Andrzej i Jan Woleński (red.), Metodologiczne i teoretyczne podstawy
kognitywistyki, Copernicus Center Press 2014.
Duch Włodzisław, Czym jest kognitywistyka?, \"Kognitywistyka i Media w Edukacji\" 1 (1998) s. 9-50; http://www.is.umk.pl/~duch/cog-book/kognitywistyka.htm
Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992.
Miłkowski Marcin, Robert Poczobut (red.), Przewodnik po filozofii umysłu, Wydawnictwo WAM 2012.
Nęcka Edward, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura, Psychologia poznawcza z CD-ROM, Warszawa: PWN 2008.
Poczobut Robert, Interdyscyplinarność i pojęcia pokrewne, w: A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler, Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką, Kraków: Impuls 2012, s. 39-61.
zagraniczna:
Bechtel William (ed.), George Graham, A Companion to Cognitive Science (Blackwell Companions to Philosophy) Blackwell Punlishers 1998, Part III: Methodologies of Cognitive Science, s. 339-462.
Frankish Keith, William Ramsey (eds), The Cambridge Handbook of Cognitive Science, Cambridge 2012.
Frodeman Robert, Julie Thompson Klein, and Roberto Carlos Dos Santos Pacheco (eds.), The Oxford Handbook of Interdisciplinarity,, Second Edition, Oxford UP 2017.
Miller George A., The cognitive revolution: a historical perspective, „TRENDS in Cognitive Sciences” Vol.7 No.3 March 2003, s. 141-144.
Repko Alan F., Interdisciplinary Research: Process and Theory, Sage Publications Inc. Los Angeles 2008.
Wilson Robert A. and Frank C. Keil (eds.), The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press 1999.
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin