Epistemology: Philosophy of Mind (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:English
Cele przedmiotu
C1 -Wprowadzenie do formalnych wymagań redakcji pracy dyplomowej
C2 - Przygotowanie do prowadzenia i prezentacji wyników badań oraz napisania pracy dyplomowej
C3- Przygotowanie pracy dyplomowej
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Student zna terminologię z obszary pracy dyplomowej K_W03, K_W04
W_02 Student posiada wiedzę na temat historycznych i współczesnych problemów epistemologii i filozofii umysłu - K_W05, K_W06
W-03 Student zna podstawowe normy prawa autorskiego K_ W08
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi analizować problemy w różnych ujęciach teoretycznych K_U02, K_U07
U_02 Potrafi sformułować własne stanowisko w analizowanym problemie K_U03, K_U06
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Student potrafi zaprezentować wyniki swoich badań na różnym poziomie trudności K_K04
Metody dydaktyczne
prezentacje multimedialne, dyskusja, analiza tekstów
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć wyznaczają tematy prac dyplomowych seminarzystów. Preferowane jest problematyka kulturowych i społecznych determinant poznania, badania porównawcze w zakresie epistemologii potocznej oraz metody filozofii eksperymentalnej zastosowane do problemów epistemologicznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie seminarium dokonuje się na podstawie kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografię wyznaczają tematy badawcze seminarzystów.i
Kierunek studiów: Filozofia - grupa w języku angielskim (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem