Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:English
Cele przedmiotu
Rozumienie problemów poznania i wyjaśniania metafizycznego, umiejętność analizy tekstu w aspekcie metafizycznym, formułowanie i prezentowanie argumentów, poznanie technik pisania tekstów filozoficznych, przygotowanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z głównych dyscyplin filozoficznych, ogólna znajomość metod filozoficznych, podstawowe umiejętności czytania i komentowania tekstów filozoficznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: zna problemy metody wiedzy metafizycznej, zna podstawowe zagadnienia metafizyczne
potrafi krytycznie analizować wypowiedzi z filozofii, potrafi formułować i rozwiązywać problemy filozoficzne, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; K_W02, K_W06, K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W08
UMIEJĘTNOŚCI: potrafi zastosować metodę metafizyki, potrafi czytać i analizować teksty filozoficzne,
zna naukowe warsztaty pisania, przygotowanie pracy magisterskiej; K_U02, K_U03, K_U01, K_U05, K_U06, K_U07;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): potrafi omawiać problemy filozoficzne i przedstawiać własne argumenty, potrafi przedstawić badania i bronić zasadności argumentów, potrafi docenić racjonalność i obiektywność argumentów; K_K02, K_K04, K_K02, K_K06.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem, pisanie tekstu i prezentowanie wyników badań, dyskusja o problemach metafizycznych.
Treści programowe przedmiotu
Seminarium podejmuje zagadnienia metafizyki, zwłaszcza metody poznania metafizycznego, w tym uzasadniania i wyjaśniania metafizycznego. Realizuje się to poprzez zastosowanie tej metody do badania wybranych problemów z zakresu metafizyk szczegółowych, takich jak antropologia, filozofia prawa, filozofia kultury, filozofia sztuki, a także filozofia Boga i filozofia religii. Metodyczny aspekt seminarium obejmuje omawianie zasad analizy tekstu filozoficznego, a także techniki pisania tekstów filozoficznych, formułowania problemów, przygotowywania planów, tworzenia przypisów i bibliografii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia: brak wiedzy o zagadnieniach metafizycznych, krytycznych umiejętności analizowania wypowiedzi, nie potrafi formułować i rozwiązywać problemów filozoficznych; nie potrafi posługiwać się metodą metafizyki, czytać i analizować tekstów filozoficznych; nie opanował techniki pisania pracy naukowej, umiejętności przygotowania pracy; nie potrafi omawiać problemów filozoficznych, przedstawiać własnych argumentów i formułować zastrzeżeń, prezentować wyników własnych badań i zasadność własnych argumentów; nie jest w stanie docenić znaczenia argumentów.
Zaliczenie: student zna podstawowe zagadnienia metafizyczne, potrafi krytycznie analizować wypowiedzi filozoficzne, formułować i rozwiązywać problemy; potrafi posługiwać się metodą metafizyki, czytać i analizować teksty filozoficzne, opanował warsztat pisania prac naukowych, posiada umiejętności przygotowania pracy magisterskiej; potrafi dyskutować o problemach filozoficznych, prezentować własne argumenty i formułować zarzuty; prezentować wyniki własnych badań i bronić słuszności argumentów, doceniać racjonalność i obiektywność argumentów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
G.P. Klubertanz SJ, (1955). Introduction to the Philosophy of Being. New York;
S.Kaminski, M. Kurdzialek, Z.J. Zdybicka (Ed). (1980). Theory of being. To Understand Reality. Lublin:
Towarzystwo naukowe KUL;
M.A. Krapiec, (1991), Metaphysics, An Outline of the History of Being, trans. M. Lescoe, A. Woznicki, and Th. Sandok, New York, Mariel Publication;
M.A. Krapiec, A. Maryniarczyk, (2010), The Lublin Philosophical School, trans. H. Mcdonald, Lublin: PTTA;
A. Maryniarczyk, (2010), The Monistic and Dualistic Interpretation of Reality, trans. H. McDonald, Lublin, PTTA;
A. Maryniarczyk, (2011), The Pluralistic Interpretation of Reality, trans. H. McDonald, Lublin, PTTA;
A. Maryniarczyk, (2015), The Realistic Interpretation of Reality, trans. H. McDonald, Lublin, PTTA;
A. Maryniarczyk, (2016), Rationality and Finality of the World of Persons and Things, trans. H. McDonald, Lublin, PTTA;
J. Owens, (1985), An Elementary Christian Metaphysics. Houston: Center for Thomistic Studies;
J.E. Wippel, (2003), The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas.
Kierunek studiów: Filozofia - grupa w języku angielskim (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zal. podpisem