Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Ryszard Skowroński
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych,
C2-Podnoszenie na wyższy poziom wybranych cech motorycznych,
C3-Integrcja i mobilizacja zespołu do rywalizacji sportowej,
C4-Reprezentowanie Uczelni w AMWL, AMP oraz innych zawodach rangi mistrzowskiej i towarzyskiej.
Wymagania wstępne
Brak przeciwwskazań lekarskich,
Chęci i zaangażowanie do treningu oraz zawodów,
Strój sportowy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W_02 ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej
W_03 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U_02 posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U_03 potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 rozumie potrzebę uczenia się oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
K_02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K_03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, kierując się zasadą „fair play” w swojej działalności
K_04 uczestniczy w życiu kulturalnym i sportowo-rekreacyjnych formach aktywności człowieka
Metody dydaktyczne
nauczanie zadań ruchowych metodą: syntetyczną, analityczną, mieszaną, kompleksową
realizacja zadań ruchowych: odtwórcza, proaktywna, twórcza.
Metoda startowa
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie z zasadami BHP, i regulaminem sali gimnastycznej. Gra właściwa
2. Nauczanie podań i chwytów w miejscu i biegu
3. Doskonalenie kozłowania po slalomie.
4. Doskonalenie rzutu z biegu do bramki.
5. Doskonalenie rzutu z wyskoku po podaniu
6. Doskonalenie podań i chwytów w marszu i biegu.
7. Mecz kontrolny.
8. Doskonalenie zwodu pojedynczego
9. Doskonalenie zwodu przez zamierzony rzut
10. Doskonalenie podań i chwytów w biegu, rzut z biegu po podaniu.
11. Doskonalenie obrony strefą
12. Współpraca bramkarza z blokiem w obronie
13. Mecz kontrolny
14. Współpraca kołowego z rozegraniem
15. Doskonalenie poznanych elementów podczas meczu kontrolnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie semestru bez oceny. Podstawą do zaliczenia jest aktywny udział zajęciach sekcji i reprezentowaniu Uczelni
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Stanisław Paterka \" Piłka ręczna\"
Przewodnik do ćwiczeń z piłki ręcznej Stanisław Paterka , Maciej Olejnik
Trening mentalny w piłce ręcznej J. Bączek
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem