Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Iwona Fijołek
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowych i komunikacyjnych umożliwiających im porozumiewanie się w języku niemieckim w typowych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne, zawodowe i okres studiów na poziomie B2/B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wymagania wstępne
W1 Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1/B1+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.
UMIEJĘTNOŚCI
Student nabył następujące umiejętności:
SŁUCHANIE
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
5. wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości.
MÓWIENIE
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5.wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
PISANIE
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.
Metody dydaktyczne
Metoda komunikacyjna, dyskusja otwarta, dyskusja w parach, prezentacje autorskie.
Praca indywidualna, w parach i w grupach, dyskusje moderowane oraz spontaniczne konwersacje z wyrażaniem swoich opinii i uzasadnianiem swoich racji. Wspieranie indywidualnych inicjatyw i sugestii dotyczących obszarów zainteresowań.
Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu, praca indywidualna i zespołowa z tekstami adaptowanymi i prostymi tekstami oryginalnymi, utrwalające ćwiczenia gramatyczne.
Treści programowe przedmiotu
ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO
1. Czasy gramatyczne (Präsens, Präteritum, Pefrekt, Plusquamperfekt, Futur I)
2. Czasowniki modalne (Präsens i Präteritum)
3. Formy czasownikowe (czasowniki złożone, zwrotne, nieregularne) - bezokolicznik, bezokolicznik z \"zu\" i bez \"zu\", imiesłowy
4. Zdania złożone, łączniki zdań
5. Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
6. Zdania przyczynowe, przyzwalające, skutkowe, celowe, względne, czasowe,
7. Rekcja czasownika i przymiotnika
8. Przyimki czasu, miejsca, ruchu
9. Strona bierna i formy zastępcze
10. Tryb przypuszczający Konjunktiv I, mowa zależna
11. Tryb przypuszczający Konjunktiv II, okresy warunkowe
na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO
1. Ludzie i ich zachowanie, relacje miedzy nimi, poszukiwanie kontaktów w internecie
2. Uczucia i opinie
3. Miejsce zamieszkania, bezdomność, \"Hotel Mama\" - życie na utrzymaniu rodziców
4. Zdrowie i ciało człowieka, zdrowe życie, stres, fast food i slow food
5. Czas wolny, rozrywka i sztuka, książki, film, teatr, muzyka
6. Wykształcenie i nauka, uczenie się i zapamiętywanie, nauka na odległość
7. Praca i zatrudnienie, niecodzienne zawody, ubieganie się o pracę
8. Sklepy i zakupy, konsumpcja, reklama
9. Podróże, wakacje, turystyka
10. Świat naturalny, zwierzęta i rośliny
11. Ekologia, środowisko i jego ochrona, zanieczyszczenia
na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji:
praca na zajęciach
prace domowe
prezentacja lub projekt
testy z poszczególnych działów tematycznych
wypowiedzi ustne
wypowiedzi pisemne

Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna wszystkie terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-Aspekte B1+, Langenscheidt Verlag jako podręcznik wiodący
Aspekte B2, Langenscheidt Verlag
Sequenzen Gramatyka języka niemieckiego w ćwiczeniach Cornelsen Verlag
Testy przygotowujące do egzaminu na poziomie B2/B2+
Materiały online w języku niemieckim
Prasa niemieckojęzyczna oraz mapy
Filmy dydaktyczne.
Dialogi i teksty do słuchania wraz z ćwiczeniami.
Powtórzeniowe i utrwalające ćwiczenia leksykalne i gramatyczne autorstwa nauczyciela.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę