Administracja kościelna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:10600-XXXX-01CWI0094
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok VI - Semestr 12
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Znajomość funkcjonowania kancelarii kurii oraz kancelarii parafialnych; uzyskanie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy poprzez czynny udział w praktykach w kancelarii: redakcja druków i pism kancelaryjnych.; Tylko dla studentów Wydziału Teologii KUL VI rok studiów - kurs A - Metropolitalne Seminarium Duchowne.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie w funkcjonowanie administracji kościelnej w kancelarii kurii i kancelariach parafialnych. Redakcja i rozpatrywanie pism wchodzących i wychodzących z kancelarii. Prowadzenie podstawowych ksiąg parafialnych. Zaznajomienie się z pracą różnych agend kurii archidiecezjalnej i archiwum poprzez wizyty w tych urzędach. Zajęcia mają charakter ćwiczeń i są przeprowadzane w oparciu o materiały i druki kancelaryjne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
KPK, notatki ze spotkań, Konferencja Episkopatu Polski, Akta Konferencji Episkopatu Polski, t. I - IX, Warszawa 1998 -2004; Dokumenty duszpastersko - liturgiczne Episkopatu polski 1966-1998, red. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1999; Wzory Pism i formularzy używanych w kancelariach parafialnych, red. L. Adamowicz, Lublin 2001; akty administracyjne wydawane przez kancelarię kurii metropolitalnej.