Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08300-XXXX-01CWI0011
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami z dziejów Kościoła powszechnego w szerokim kontekście wydarzeń ogólno historycznych, z jednoczesnym uwrażliwieniem na zachodzące procesy historyczne. Przyswojona przez studenta wiedza oparta na analizie tekstów źrodłowych powinna owocować zdolnością interpretowania, analizowania i wyjaśniania procesów dziejowych, formułowania samodzielnych ocen, a także krytycznego podejścia do poszczególnych wydarzeń historycznych. Powinna ponadto stanowić impuls do dalszych pogłębionych eksploracji badawczych

Znajomość zagadnień z Historii Kościoła z okresu Starożytności i Średniowiecza. Znajomość Historii Powszechnej na poziomie szkoły średniej. Udział w wykładzie powiązanym z ćwiczeniami. .
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Gruntowna analiza kluczowych wydarzeń i procesów w dziejach Kościoła w ich społeczno-polityczno-religijnych uwarunkowaniach (geneza, krótki przebieg, konsekwencje) od Reformacji do czasów najnowszych, m. in: Renesans-humanizm, Reformacja, reforma katolicka, Oświecenie, etatyzmy, Rwolucja Francuska, totalitaryzmy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ćwiczenia prowadzone są metodą warsztatową. Prowadzący zapoznaje studentów z tekstami źródłowymi. Studenci przygotowują referaty na wcześniej wyznaczone tematy. Ponadto każdy student przygotowuje dla całej grupy konspekt swojego wystąpienia. Podczas ćwiczeń wykorzystuje się rzutnik multimedialny i mapy.
Zaliczenia z oceną. Ocena końcowa: 25%przygotowanie i prezentacja wybranych zagadnień (referat, streszczenie tekstów źródłowych, omówienie, esej itp.), 25%lektura (zaliczenie ustne, poprzedzone pisemną recenzją max. 2 str. A4), 30%kolokwia, 20% aktywny udział w ćwiczeniach (dyskusja, pytania itp.)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Historia Kościoła, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, t. 3-5, Warszawa 1985-1987; M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 3-4, Warszawa 1989-1992; B. Kumor, Historia Kościoła, t. 5-8, Lublin 1984-1995.
Literatura uzupełniająca: (ok. 200 pozycji). Dostępne na profilu wykładowcy (e-kul) zakładka dydaktyka materiały dla studentów.